OMNIA
Poti sa te ascunzi dar nu te poti ascunde :)
Average WN8 1952 Battle-weighed: 1993
Average Win Rate 54.57%
Average Recent WN8 1985 Battle-weighed: 2028
Average Recent WR 54.93%
Members 92
Average WN8 1993
Win Rate 54.57%
Recent WN8 2028
Recent WR 54.93%
Members 92
NamePositionBattlesWin RateWN8Recent Win RateRecent WN8Tier 10 Tanks (Toggle all)
maj0rBangPrivate3334156.21%208655.71%2429Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks52.94%1617
KranvagnHeavy Tanks60.39%2376
Progetto 65Medium Tanks58.94%2928
RinoceronteHeavy Tanks50%2472
60TPHeavy Tanks58.16%2235
B-C 25 tMedium Tanks56.2%2043
STB-1Medium Tanks56.86%2794
Strv 103BTank Destroyers63.31%2212
UDES 15/16Medium Tanks59.27%2674
IS-4Heavy Tanks51.27%1838
AMX 50 BHeavy Tanks50.12%2220
MausHeavy Tanks48%1921
IS-7Heavy Tanks55.3%2007
T92 HMCSPGs56.02%1443
Obj. 261SPGs56.87%1791
G.W. E 100SPGs53.13%1700
E 100Heavy Tanks64.66%1635
T110E5Heavy Tanks69.39%1520
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers52.19%1932
E 50 MMedium Tanks53.89%2169
ConquerorGCSPGs50%1656
T110E4Tank Destroyers56.52%2426
T-62AMedium Tanks48.54%2049
T110E3Tank Destroyers58.38%2113
FV4005Tank Destroyers58.22%2087
M48 PattonMedium Tanks51.31%2133
Leopard 1Medium Tanks53.5%2672
S. ConquerorHeavy Tanks60.94%2355
Obj. 140Medium Tanks64.39%2748
AMX 13 105Light Tanks56.65%2470
EBR 105Light Tanks52.56%1855
T-100 LTLight Tanks55.23%2263
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks62.5%2457
Obj. 430UMedium Tanks53.21%2389
Obj. 268 4Tank Destroyers57%2324
Obj. 277Heavy Tanks54.16%2275
Obj. 279 (e)Heavy Tanks59.69%1801
Carro 45 tMedium Tanks46.75%1994
Obj. 260Heavy Tanks56.48%2386
HarlottPrivate9226058.49%211759.8%2195Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Obj. 268Tank Destroyers57.89%2577
B-C 25 tMedium Tanks55.58%2156
AMX 50 BHeavy Tanks55.58%2259
Foch 155Tank Destroyers57.39%2650
Centurion AXMedium Tanks59.87%2418
WT E 100Tank Destroyers57.76%2383
IS-4Heavy Tanks59.96%1922
T92 HMCSPGs54.37%2305
G.W. E 100SPGs56.86%2386
121Medium Tanks60.69%2357
MausHeavy Tanks55.85%1509
Obj. 140Medium Tanks60.5%2335
B-C 155 58SPGs53.6%2545
IS-7Heavy Tanks59.12%1361
ConquerorGCSPGs56.05%2306
113Heavy Tanks63.58%3903
T-62AMedium Tanks58.52%1968
Obj. 261SPGs52.97%2507
T110E5Heavy Tanks62.56%1769
FV215b 183Tank Destroyers57.34%2702
FV215bHeavy Tanks60.66%2259
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers42.47%1729
T110E4Tank Destroyers56.3%2181
E 100Heavy Tanks58.3%1863
T110E3Tank Destroyers65.54%2574
E 50 MMedium Tanks59.8%1946
T57 HeavyHeavy Tanks57.86%2004
M60Medium Tanks52.81%1677
STB-1Medium Tanks59.6%2038
VK 72.01 KHeavy Tanks48.61%1688
T95E6Medium Tanks61.54%1865
Obj. 907Medium Tanks67.18%2184
FV4005Tank Destroyers57.16%2279
Obj. 260Heavy Tanks65.79%2656
T-22 med.Medium Tanks40%1803
Type 5 HeavyHeavy Tanks77.27%1541
TVP T 50/51Medium Tanks62.73%2588
Grille 15Tank Destroyers58.49%3026
Strv 103BTank Destroyers57.23%2129
KranvagnHeavy Tanks58.51%2088
121BMedium Tanks67.57%2029
AMX 13 105Light Tanks63.01%1529
T-100 LTLight Tanks66.67%1760
WZ-111 5AHeavy Tanks100%2451
S. ConquerorHeavy Tanks52.94%2996
Foch BTank Destroyers66.67%1835
AMX M4 54Heavy Tanks37.5%1270
BadgerTank Destroyers61.9%2093
Obj. 705AHeavy Tanks57.69%1321
Obj. 268 4Tank Destroyers63.83%2268
Progetto 65Medium Tanks60.48%2178
T95/FV4201Heavy Tanks52.38%1841
ManticoreLight Tanks66.67%1851
ghiwyPrivate9722351.27%172252.12%1699Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks52.02%2038
KranvagnHeavy Tanks47.33%1747
Progetto 65Medium Tanks48.26%1749
60TPHeavy Tanks46.67%1039
B-C 25 tMedium Tanks48.34%1578
STB-1Medium Tanks48.19%1501
Type 5 HeavyHeavy Tanks54.17%2102
121Medium Tanks47.33%1542
Strv 103BTank Destroyers51.02%1697
113Heavy Tanks48.57%1432
IS-4Heavy Tanks53.55%2017
WZ-111 5AHeavy Tanks45.59%1587
AMX 50 BHeavy Tanks50.42%1834
FV215bHeavy Tanks49.73%1655
MausHeavy Tanks52.63%1558
IS-7Heavy Tanks49.03%1828
Centurion AXMedium Tanks49.23%1645
T92 HMCSPGs48.86%1486
Obj. 261SPGs49.96%1790
G.W. E 100SPGs49.64%1658
FV215b 183Tank Destroyers43.1%1294
E 100Heavy Tanks50.7%1863
T110E5Heavy Tanks48.33%1853
B-C 155 58SPGs52.39%1877
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers51.89%1750
E 50 MMedium Tanks47.63%1606
ConquerorGCSPGs51.77%1676
T110E4Tank Destroyers50.9%1749
Obj. 268Tank Destroyers49.21%1859
T-62AMedium Tanks61.54%1295
T110E3Tank Destroyers54.79%1433
Foch 155Tank Destroyers50%1003
FV4005Tank Destroyers47.49%1318
Obj. 263Tank Destroyers0%388
Leopard 1Medium Tanks48.28%1599
T57 HeavyHeavy Tanks49.5%1860
Obj. 907Medium Tanks55.08%1379
S. ConquerorHeavy Tanks43.18%1194
M60Medium Tanks50%1374
Obj. 140Medium Tanks51.23%1633
WT E 100Tank Destroyers50.73%1892
Foch BTank Destroyers53.81%1697
EBR 105Light Tanks33.33%105
T-100 LTLight Tanks47.97%1575
Grille 15Tank Destroyers51.24%1958
SheridanLight Tanks49.28%1480
Obj. 430UMedium Tanks54.76%1582
Obj. 268 4Tank Destroyers50.59%1847
Obj. 277Heavy Tanks45.45%1107
T95/FV4201Heavy Tanks53.08%1439
Obj. 260Heavy Tanks42.86%1527
VK 72.01 KHeavy Tanks50%1664
121BMedium Tanks16.67%359
XanderDjPrivate4751353.49%183251.35%1571Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.52%2406
KranvagnHeavy Tanks53.63%2234
Progetto 65Medium Tanks56.36%1674
RinoceronteHeavy Tanks54.79%1568
60TPHeavy Tanks50%1371
B-C 25 tMedium Tanks52.38%1834
Strv 103BTank Destroyers55.56%2180
113Heavy Tanks58.03%2190
IS-4Heavy Tanks53.74%2047
WZ-111 5AHeavy Tanks65.15%2040
IS-7Heavy Tanks51.76%1842
Centurion AXMedium Tanks55%1097
T92 HMCSPGs51.23%1430
Obj. 261SPGs49.39%1566
FV215b 183Tank Destroyers50.61%1701
E 100Heavy Tanks57.62%2201
T110E5Heavy Tanks53.02%1947
E 50 MMedium Tanks59.84%2216
T110E4Tank Destroyers57.53%2140
T-62AMedium Tanks54.92%2059
T110E3Tank Destroyers56.32%2033
M48 PattonMedium Tanks52.24%1792
T57 HeavyHeavy Tanks52.8%2048
AMX 30 BMedium Tanks50.49%1959
Obj. 907Medium Tanks58.21%1817
S. ConquerorHeavy Tanks45.59%1300
BadgerTank Destroyers48.57%1016
Obj. 140Medium Tanks53.45%2220
WT E 100Tank Destroyers46.8%1517
AMX 13 105Light Tanks63.64%1238
EBR 105Light Tanks48.15%1143
T-100 LTLight Tanks53.16%1645
Grille 15Tank Destroyers59.14%2463
SheridanLight Tanks45.45%430
Obj. 430UMedium Tanks53.57%1913
Obj. 277Heavy Tanks46.67%1125
Obj. 260Heavy Tanks47.62%1847
VK 72.01 KHeavy Tanks42.31%1530
121BMedium Tanks50%1673
algocalminPrivate7690658.05%238557.93%2116Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.98%2699
KranvagnHeavy Tanks50.38%1935
Progetto 65Medium Tanks58.43%2526
RinoceronteHeavy Tanks45.45%1714
60TPHeavy Tanks58.33%1972
B-C 25 tMedium Tanks58.03%2444
STB-1Medium Tanks60.82%2292
Type 5 HeavyHeavy Tanks60.9%2451
121Medium Tanks57.26%2185
Strv 103BTank Destroyers54.05%2299
CS-63Medium Tanks64.71%1412
113Heavy Tanks55.25%2245
UDES 15/16Medium Tanks31.82%825
WZ-132-1Light Tanks55.56%2280
IS-4Heavy Tanks52.9%2648
WZ-111 5AHeavy Tanks56.86%2343
AMX 50 BHeavy Tanks54.55%1989
FV215bHeavy Tanks58.18%2251
MausHeavy Tanks50.2%1627
IS-7Heavy Tanks56.54%2188
Centurion AXMedium Tanks59.43%2423
T92 HMCSPGs56.2%2563
WZ-113G FTTank Destroyers62.5%2781
Obj. 261SPGs56.18%2277
G.W. E 100SPGs50%2315
FV215b 183Tank Destroyers52.97%1709
E 100Heavy Tanks55.56%2091
T110E5Heavy Tanks57.76%2644
B-C 155 58SPGs55.73%2143
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers66.67%1530
E 50 MMedium Tanks63.84%2340
ConquerorGCSPGs51.59%1968
T110E4Tank Destroyers56.96%2358
Obj. 268Tank Destroyers41.67%1260
T-62AMedium Tanks61.54%2423
T110E3Tank Destroyers59.2%1965
Foch 155Tank Destroyers53.21%2018
FV4005Tank Destroyers46.1%1798
M48 PattonMedium Tanks55.97%2085
Obj. 263Tank Destroyers59.35%2150
Leopard 1Medium Tanks58.44%2454
T57 HeavyHeavy Tanks60.45%2373
AMX 30 BMedium Tanks58.87%2525
Obj. 907Medium Tanks65%2319
S. ConquerorHeavy Tanks53.6%2040
BadgerTank Destroyers46.48%2001
Obj. 140Medium Tanks61.93%2448
WT E 100Tank Destroyers59.69%2230
AMX M4 54Heavy Tanks55.71%2203
Obj. 430Medium Tanks55.34%2358
AMX 13 105Light Tanks49.53%1776
Foch BTank Destroyers59.68%2402
EBR 105Light Tanks46.94%658
T-100 LTLight Tanks48.88%1877
Grille 15Tank Destroyers56.16%2380
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks57.14%2285
SheridanLight Tanks52.5%1468
Obj. 430UMedium Tanks63.41%2333
Rhm. Pzw.Light Tanks50.43%1096
Obj. 268 4Tank Destroyers58.65%2230
Obj. 705AHeavy Tanks62.5%2353
K-91Medium Tanks63.64%1461
Obj. 277Heavy Tanks66.67%1677
ST-IIHeavy Tanks0%794
Obj. 279 (e)Heavy Tanks65.85%2017
T95E6Medium Tanks61.48%2133
Obj. 260Heavy Tanks55.7%1569
VK 72.01 KHeavy Tanks57.75%2050
ManticoreLight Tanks51.25%1434
WOl_FPrivate3682259.3%212060.65%2422Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.32%2490
KranvagnHeavy Tanks62.5%1958
Progetto 65Medium Tanks63.75%2170
60TPHeavy Tanks69.7%1994
B-C 25 tMedium Tanks68.12%2177
STB-1Medium Tanks59.54%2291
121Medium Tanks42.86%2100
Strv 103BTank Destroyers52%1498
113Heavy Tanks64.38%2158
IS-4Heavy Tanks57.55%1987
WZ-111 5AHeavy Tanks66.67%1216
AMX 50 BHeavy Tanks60.2%2288
IS-7Heavy Tanks63.59%1657
Centurion AXMedium Tanks65.34%2491
Obj. 261SPGs51.35%1424
FV215b 183Tank Destroyers55.95%1974
E 100Heavy Tanks58.99%1955
T110E5Heavy Tanks60.27%2066
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers67.74%1959
E 50 MMedium Tanks52.73%2186
ConquerorGCSPGs66.67%1443
T110E4Tank Destroyers54.28%1905
Obj. 268Tank Destroyers56%1748
T-62AMedium Tanks52.82%1789
T110E3Tank Destroyers75%1738
FV4005Tank Destroyers58.24%1609
M48 PattonMedium Tanks50.31%1727
Leopard 1Medium Tanks62.5%1950
T57 HeavyHeavy Tanks56.63%1984
Obj. 907Medium Tanks66.15%2080
S. ConquerorHeavy Tanks58.82%1781
BadgerTank Destroyers60%1277
Obj. 140Medium Tanks54.42%2041
AMX 13 105Light Tanks22.22%627
Grille 15Tank Destroyers59.8%2223
Obj. 430UMedium Tanks52%1639
Obj. 277Heavy Tanks52.94%1870
T95E6Medium Tanks70.27%1950
VK 72.01 KHeavy Tanks60.87%1983
T-22 med.Medium Tanks100%1733
121BMedium Tanks42.86%2349
GuRu_SvPrivate3285252.64%188749.67%1555Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks52.7%2323
B-C 25 tMedium Tanks51.13%1952
121Medium Tanks53.75%1674
IS-4Heavy Tanks46.79%1638
AMX 50 BHeavy Tanks48.68%1819
FV215bHeavy Tanks43.24%1193
MausHeavy Tanks48.31%2144
IS-7Heavy Tanks47.77%1686
Centurion AXMedium Tanks55.56%1799
Obj. 261SPGs52.13%1977
G.W. E 100SPGs47.42%1883
E 100Heavy Tanks52.71%1898
T110E5Heavy Tanks52.75%1981
B-C 155 58SPGs51.36%1678
E 50 MMedium Tanks58.01%2326
T110E4Tank Destroyers53.92%1992
T-62AMedium Tanks49.15%1658
Foch 155Tank Destroyers50.93%1511
T57 HeavyHeavy Tanks52.16%2002
AMX 30 BMedium Tanks49.25%1592
Obj. 907Medium Tanks55.29%2402
S. ConquerorHeavy Tanks54.55%1114
Obj. 140Medium Tanks56.53%2476
AMX 13 105Light Tanks50.23%1992
Foch BTank Destroyers56.58%2248
Grille 15Tank Destroyers48%1384
Obj. 277Heavy Tanks53.66%1489
Obj. 260Heavy Tanks54.67%1795
npetru05Private4049255.59%191646.94%1190Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks50.13%1977
IS-4Heavy Tanks51.68%2073
IS-7Heavy Tanks49.3%1652
Obj. 261SPGs56.01%2115
E 100Heavy Tanks58.35%2348
T110E5Heavy Tanks40%1509
E 50 MMedium Tanks53.01%1954
ConquerorGCSPGs50%1690
Obj. 268Tank Destroyers55.38%2145
T-62AMedium Tanks57.02%2124
T57 HeavyHeavy Tanks51.92%1194
Obj. 907Medium Tanks54.2%1784
M60Medium Tanks60%1184
Obj. 140Medium Tanks60.76%1792
Obj. 277Heavy Tanks50%1658
Obj. 260Heavy Tanks33.33%909
VK 72.01 KHeavy Tanks57.66%1679
121BMedium Tanks36.36%1293
vasilePrivate4527757.38%135958.67%1553Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks48.21%1120
STB-1Medium Tanks53.73%1155
IS-7Heavy Tanks56.59%1484
T110E5Heavy Tanks54.87%1318
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers40%981
T110E4Tank Destroyers58.08%1443
Obj. 268Tank Destroyers50.74%1239
T-62AMedium Tanks51.57%1115
Obj. 140Medium Tanks56.41%1289
AMX 13 105Light Tanks48.22%1192
SheridanLight Tanks33.33%169
ciaky20Private3368552.76%159249.43%1420Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks58.94%2091
Progetto 65Medium Tanks49.56%1675
B-C 25 tMedium Tanks49.52%1576
121Medium Tanks54.64%1668
113Heavy Tanks49.25%1270
IS-4Heavy Tanks50%1962
WZ-111 5AHeavy Tanks25%536
AMX 50 BHeavy Tanks51.34%1945
IS-7Heavy Tanks56.23%1872
Centurion AXMedium Tanks52.87%2106
T92 HMCSPGs63.64%1287
T110E5Heavy Tanks48.83%1524
T-62AMedium Tanks50.46%1555
T110E3Tank Destroyers49.55%1809
Foch 155Tank Destroyers50%678
FV4005Tank Destroyers20%1089
M48 PattonMedium Tanks50%1546
T57 HeavyHeavy Tanks51.54%1749
AMX 30 BMedium Tanks53.25%1767
S. ConquerorHeavy Tanks43.9%1314
Obj. 140Medium Tanks53.85%1824
Obj. 430Medium Tanks66.67%2113
AMX 13 105Light Tanks53.85%1696
T-100 LTLight Tanks44.65%1273
Grille 15Tank Destroyers46.03%1401
Obj. 430UMedium Tanks54.65%1814
elviceePrivate7425854.03%221153.05%2184Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks58.02%3122
KranvagnHeavy Tanks50.34%2188
Progetto 65Medium Tanks54.71%2503
RinoceronteHeavy Tanks54%2030
B-C 25 tMedium Tanks55.68%2909
STB-1Medium Tanks52.69%2123
Type 5 HeavyHeavy Tanks80%1071
Strv 103BTank Destroyers53.05%2312
CS-63Medium Tanks60.81%2244
113Heavy Tanks53.13%1777
IS-4Heavy Tanks53.96%1845
WZ-111 5AHeavy Tanks56.75%2479
AMX 50 BHeavy Tanks54.15%2522
MausHeavy Tanks52.24%2136
IS-7Heavy Tanks57.78%2182
Centurion AXMedium Tanks44.07%1624
Obj. 261SPGs50.7%1798
G.W. E 100SPGs50.62%1763
FV215b 183Tank Destroyers50%1746
E 100Heavy Tanks53.23%1945
T110E5Heavy Tanks56.61%2421
B-C 155 58SPGs51.22%969
E 50 MMedium Tanks53.45%2310
T110E4Tank Destroyers53.36%2105
Obj. 268Tank Destroyers51.67%2058
T-62AMedium Tanks56.4%2418
T110E3Tank Destroyers58.56%1935
Foch 155Tank Destroyers54.72%2019
FV4005Tank Destroyers52.63%1584
M48 PattonMedium Tanks52.05%2581
Leopard 1Medium Tanks51.73%2365
T57 HeavyHeavy Tanks54.33%2585
AMX 30 BMedium Tanks56.38%2503
Obj. 907Medium Tanks56.2%2331
S. ConquerorHeavy Tanks51%1797
BadgerTank Destroyers38.89%1491
Obj. 140Medium Tanks52.27%2392
WT E 100Tank Destroyers54.32%2299
AMX 13 105Light Tanks52.67%2882
Foch BTank Destroyers57.54%2132
EBR 105Light Tanks49.02%999
Grille 15Tank Destroyers58.04%2629
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks62.16%1875
SheridanLight Tanks52.32%2055
Obj. 430UMedium Tanks55.45%2265
Obj. 268 4Tank Destroyers61.11%1792
Obj. 277Heavy Tanks48%1951
ST-IIHeavy Tanks65.22%1848
Obj. 260Heavy Tanks50%1073
121BMedium Tanks48.39%1585
cyochy_alexPrivate4746454.91%206956.08%1747Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks50%1617
KranvagnHeavy Tanks44.62%2033
Progetto 65Medium Tanks52.7%1966
60TPHeavy Tanks55.36%1794
B-C 25 tMedium Tanks55.42%1918
STB-1Medium Tanks36.36%1497
Type 5 HeavyHeavy Tanks52.82%1595
121Medium Tanks33.33%2514
Strv 103BTank Destroyers50%1162
113Heavy Tanks52.97%2227
UDES 15/16Medium Tanks100%2115
IS-4Heavy Tanks49.48%2325
WZ-111 5AHeavy Tanks36.54%1222
AMX 50 BHeavy Tanks50.63%2100
FV215bHeavy Tanks62.5%1962
MausHeavy Tanks40%462
IS-7Heavy Tanks52.97%2405
Centurion AXMedium Tanks54.2%1995
T92 HMCSPGs67.65%1443
FV215b 183Tank Destroyers51.7%1585
E 100Heavy Tanks52.74%2517
T110E5Heavy Tanks52.43%2286
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers36.36%1008
E 50 MMedium Tanks51.37%2434
ConquerorGCSPGs50.31%1375
T110E4Tank Destroyers54.78%2398
T-62AMedium Tanks54.19%2014
T110E3Tank Destroyers53.47%2491
Foch 155Tank Destroyers56.52%1367
Leopard 1Medium Tanks55.88%1484
T57 HeavyHeavy Tanks51.99%2486
AMX 30 BMedium Tanks100%577
Obj. 907Medium Tanks61.11%2098
S. ConquerorHeavy Tanks56.05%1787
M60Medium Tanks36.67%1136
Obj. 140Medium Tanks55.74%2305
WT E 100Tank Destroyers60.79%2552
AMX 13 105Light Tanks54.13%1549
Foch BTank Destroyers50%1558
EBR 105Light Tanks49.21%936
T-100 LTLight Tanks57.14%1557
Grille 15Tank Destroyers52.13%1794
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks100%1954
SheridanLight Tanks63.04%1531
Obj. 430UMedium Tanks48.84%1816
Rhm. Pzw.Light Tanks40.54%917
Obj. 277Heavy Tanks52.07%1986
ST-IIHeavy Tanks59.09%1976
Obj. 260Heavy Tanks55.56%1517
VK 72.01 KHeavy Tanks50.27%2079
T-22 med.Medium Tanks50%1197
OBUZsrlPrivate5926755.98%230756.23%2032Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks52.88%1879
KranvagnHeavy Tanks100%2336
Progetto 65Medium Tanks51.35%1714
Vz. 55Heavy Tanks60%1752
60TPHeavy Tanks50%1306
B-C 25 tMedium Tanks56.36%2566
STB-1Medium Tanks53.66%1625
Type 5 HeavyHeavy Tanks40.68%1654
121Medium Tanks54.88%2277
Strv 103BTank Destroyers60%1084
CS-63Medium Tanks53.85%1652
113Heavy Tanks61.34%2541
WZ-132-1Light Tanks52.68%2040
IS-4Heavy Tanks59.27%2470
WZ-111 5AHeavy Tanks50%1729
AMX 50 BHeavy Tanks61.85%2956
FV215bHeavy Tanks64.03%3187
MausHeavy Tanks60%1778
IS-7Heavy Tanks52.69%2149
Centurion AXMedium Tanks62.73%2638
T92 HMCSPGs53.1%2358
G.W. E 100SPGs51.04%2241
FV215b 183Tank Destroyers56.23%2525
E 100Heavy Tanks58.67%2860
T110E5Heavy Tanks60.46%2988
B-C 155 58SPGs53.97%2505
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers39.13%1184
E 50 MMedium Tanks53.94%2356
ConquerorGCSPGs51.03%1776
T110E4Tank Destroyers57.79%2402
Obj. 268Tank Destroyers54.49%2653
T-62AMedium Tanks59.66%2697
T110E3Tank Destroyers50.89%2018
FV4005Tank Destroyers47.51%1449
M48 PattonMedium Tanks36.36%1249
Leopard 1Medium Tanks53.68%2303
T57 HeavyHeavy Tanks66.6%3095
AMX 30 BMedium Tanks65.79%3146
Obj. 907Medium Tanks58.77%2166
S. ConquerorHeavy Tanks52.85%1780
M60Medium Tanks50.94%1593
BadgerTank Destroyers66.67%1595
Obj. 140Medium Tanks58.38%2521
WT E 100Tank Destroyers61.25%2861
AMX 13 105Light Tanks49.38%1449
EBR 105Light Tanks52.81%1608
T-100 LTLight Tanks52.31%1664
Grille 15Tank Destroyers54.57%1759
SheridanLight Tanks52.1%1619
Obj. 430UMedium Tanks50.98%1546
Rhm. Pzw.Light Tanks57.14%1811
Obj. 268 4Tank Destroyers50%1204
Obj. 277Heavy Tanks59.74%1758
T95/FV4201Heavy Tanks55.77%1542
VK 72.01 KHeavy Tanks58.29%1498
121BMedium Tanks45.65%1330
chamberlainPrivate3223656.99%228858.1%2537Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks66.67%2272
KranvagnHeavy Tanks58.82%2137
Progetto 65Medium Tanks55.56%2199
STB-1Medium Tanks87.5%2990
Strv 103BTank Destroyers60.24%2657
UDES 15/16Medium Tanks35.29%1959
FV215bHeavy Tanks57.5%2375
MausHeavy Tanks60%2721
IS-7Heavy Tanks54.14%2446
Centurion AXMedium Tanks60%3050
Obj. 261SPGs62.16%1844
E 100Heavy Tanks55.39%2143
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers58.09%2403
ConquerorGCSPGs48%1325
T110E4Tank Destroyers80%2728
T-62AMedium Tanks60.81%2959
T110E3Tank Destroyers60%1160
FV4005Tank Destroyers60.98%2457
M48 PattonMedium Tanks53.09%2255
Leopard 1Medium Tanks51.52%2629
T57 HeavyHeavy Tanks50%1949
S. ConquerorHeavy Tanks50%2402
Obj. 140Medium Tanks50%1340
Foch BTank Destroyers70.59%2572
EBR 105Light Tanks59.09%2238
T-100 LTLight Tanks25%1694
Obj. 268 4Tank Destroyers50%2182
Obj. 277Heavy Tanks72.73%2304
ST-IIHeavy Tanks66.67%3042
Obj. 260Heavy Tanks72.73%3419
cdmanPrivate8273150.59%139053.37%1667Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Obj. 268Tank Destroyers38.75%1025
B-C 25 tMedium Tanks46.89%1584
AMX 50 BHeavy Tanks38.67%1191
Centurion AXMedium Tanks45.91%1098
WT E 100Tank Destroyers60.98%1546
IS-4Heavy Tanks41.67%840
T92 HMCSPGs54.29%1116
G.W. E 100SPGs47.71%1135
121Medium Tanks48.7%1377
MausHeavy Tanks50%1220
Obj. 140Medium Tanks59.05%1196
B-C 155 58SPGs51.1%961
IS-7Heavy Tanks48.72%1346
ConquerorGCSPGs52.94%1036
113Heavy Tanks44.44%777
T-62AMedium Tanks36.84%881
Obj. 261SPGs61.29%1047
T110E5Heavy Tanks52.81%1685
FV215b 183Tank Destroyers51.04%1420
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers44.83%857
T110E4Tank Destroyers35%859
E 100Heavy Tanks51.03%1135
T110E3Tank Destroyers59.09%1095
M48 PattonMedium Tanks45.91%1106
E 50 MMedium Tanks56.52%1335
T57 HeavyHeavy Tanks53.54%1556
Leopard 1Medium Tanks46.22%1292
STB-1Medium Tanks43.95%1177
FV4005Tank Destroyers36.36%725
Obj. 260Heavy Tanks58.82%1185
AMX 30 BMedium Tanks42.86%1124
Type 5 HeavyHeavy Tanks33.33%909
TVP T 50/51Medium Tanks48.6%1431
Grille 15Tank Destroyers39.76%1380
Strv 103BTank Destroyers51.11%1259
KranvagnHeavy Tanks50%811
Rhm. Pzw.Light Tanks48.95%981
WZ-132-1Light Tanks44.3%693
AMX 13 105Light Tanks43.51%1528
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks38.46%894
T-100 LTLight Tanks50.53%1577
SheridanLight Tanks48.75%1022
WZ-111 5AHeavy Tanks71.43%944
S. ConquerorHeavy Tanks37.5%1064
WZ-113G FTTank Destroyers62.5%1281
Foch BTank Destroyers29.58%1092
AMX M4 54Heavy Tanks44.12%659
BadgerTank Destroyers43.96%1140
Obj. 430UMedium Tanks48.21%1168
Obj. 705AHeavy Tanks33.33%515
Obj. 268 4Tank Destroyers60%1224
Progetto 65Medium Tanks51.03%1483
Obj. 277Heavy Tanks35.71%656
K-91Medium Tanks44.27%1186
60TPHeavy Tanks60%1143
EBR 105Light Tanks52.63%1164
UDES 15/16Medium Tanks50.32%1326
ManticoreLight Tanks47.13%1040
ST-IIHeavy Tanks100%1557
CS-63Medium Tanks41.3%1011
Vz. 55Heavy Tanks100%1180
manealaaPrivate2222551.06%159250%1360Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks52.63%1470
Progetto 65Medium Tanks41.18%2370
60TPHeavy Tanks43.75%2169
B-C 25 tMedium Tanks53.76%2176
Type 5 HeavyHeavy Tanks41.18%1225
121Medium Tanks47.37%1573
Strv 103BTank Destroyers59.42%1670
IS-4Heavy Tanks46.15%1045
WZ-111 5AHeavy Tanks50%968
AMX 50 BHeavy Tanks51.87%2075
IS-7Heavy Tanks50.2%1484
Centurion AXMedium Tanks40.91%1445
T92 HMCSPGs0%268
T110E5Heavy Tanks50%1788
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers51.61%1709
E 50 MMedium Tanks47.72%1661
Foch 155Tank Destroyers49.25%1538
FV4005Tank Destroyers42.62%1276
M48 PattonMedium Tanks44.68%1655
AMX 30 BMedium Tanks54.84%1850
S. ConquerorHeavy Tanks46.43%1278
Obj. 140Medium Tanks51.16%1906
AMX 13 105Light Tanks37.5%635
Foch BTank Destroyers43.04%1562
Grille 15Tank Destroyers54.61%1733
Obj. 430UMedium Tanks52.21%1919
K-91Medium Tanks62.5%897
Obj. 277Heavy Tanks48.39%1212
121BMedium Tanks85.71%1844
ANDRYXPrivate2678150.31%150349.17%1524Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
60TPHeavy Tanks54.9%1243
B-C 25 tMedium Tanks50.8%1679
IS-4Heavy Tanks47.94%1977
FV215bHeavy Tanks51.72%1364
IS-7Heavy Tanks51.26%1982
T92 HMCSPGs51.05%1328
G.W. E 100SPGs51.37%1409
T110E5Heavy Tanks49.82%1788
T110E4Tank Destroyers50.87%2046
Obj. 268Tank Destroyers52.97%1617
T-62AMedium Tanks48.57%1728
T110E3Tank Destroyers55.72%2226
M48 PattonMedium Tanks54.07%1835
T57 HeavyHeavy Tanks50.42%1449
Obj. 140Medium Tanks69.57%1462
AMX 13 105Light Tanks50%923
Obj. 705AHeavy Tanks45.5%1552
Obj. 277Heavy Tanks40%1212
mtf_jonesPrivate3740358.16%286554.7%2450Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks58.17%3571
60TPHeavy Tanks41.67%1715
B-C 25 tMedium Tanks58.81%3576
STB-1Medium Tanks57.48%2870
121Medium Tanks55.63%2749
113Heavy Tanks55.24%2963
AMX 50 BHeavy Tanks58.12%3330
FV215bHeavy Tanks51.9%3418
IS-7Heavy Tanks57.5%2554
Centurion AXMedium Tanks61.44%3137
E 100Heavy Tanks58.41%2719
T110E5Heavy Tanks59.16%3137
E 50 MMedium Tanks61.82%3321
Obj. 268Tank Destroyers53.87%2697
T-62AMedium Tanks58.47%3218
M48 PattonMedium Tanks54.62%3280
Obj. 263Tank Destroyers60%2362
T57 HeavyHeavy Tanks59.89%3112
AMX 30 BMedium Tanks58.46%3163
Obj. 907Medium Tanks63.08%3197
S. ConquerorHeavy Tanks61.49%2966
Obj. 140Medium Tanks59.92%3119
Obj. 430Medium Tanks61.83%2972
T-100 LTLight Tanks100%4504
Obj. 430UMedium Tanks81.82%2253
Obj. 268 4Tank Destroyers59.35%2237
CheaterGhostCPrivate7900258.01%276757.3%3082Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks62.61%3829
KranvagnHeavy Tanks64.84%3595
Progetto 65Medium Tanks57.41%3273
Vz. 55Heavy Tanks55.56%3603
RinoceronteHeavy Tanks62.5%4094
60TPHeavy Tanks57.98%3441
B-C 25 tMedium Tanks61.09%3625
STB-1Medium Tanks60.11%3054
Type 5 HeavyHeavy Tanks61.34%3217
121Medium Tanks60.99%3043
Strv 103BTank Destroyers61.62%3441
CS-63Medium Tanks57%2726
113Heavy Tanks58.7%3522
UDES 15/16Medium Tanks68.04%3933
WZ-132-1Light Tanks64.47%4130
IS-4Heavy Tanks62.02%3257
WZ-111 5AHeavy Tanks62.53%3647
AMX 50 BHeavy Tanks60.27%3551
FV215bHeavy Tanks60.08%3413
MausHeavy Tanks65.43%3472
IS-7Heavy Tanks59.93%2859
Centurion AXMedium Tanks61.34%3359
T92 HMCSPGs49.73%2286
WZ-113G FTTank Destroyers55.1%2985
Obj. 261SPGs54.43%2099
G.W. E 100SPGs57.89%1745
FV215b 183Tank Destroyers57.11%2531
E 100Heavy Tanks62.46%3296
T110E5Heavy Tanks58.25%2685
B-C 155 58SPGs57.63%1783
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers58.85%2409
E 50 MMedium Tanks61.64%3503
ConquerorGCSPGs55.79%1893
T110E4Tank Destroyers54.26%3231
Obj. 268Tank Destroyers49.01%2222
T-62AMedium Tanks54.3%2289
T110E3Tank Destroyers58.05%3232
Foch 155Tank Destroyers58.39%2379
FV4005Tank Destroyers56.6%2691
M48 PattonMedium Tanks59.21%3585
Obj. 263Tank Destroyers67.86%3157
Leopard 1Medium Tanks59.9%3107
T57 HeavyHeavy Tanks62.81%3256
AMX 30 BMedium Tanks58.88%3159
Obj. 907Medium Tanks61.37%3081
S. ConquerorHeavy Tanks59.89%3421
M60Medium Tanks56.05%2970
BadgerTank Destroyers65.49%3253
Obj. 140Medium Tanks60.61%3045
WT E 100Tank Destroyers42.31%2797
AMX M4 54Heavy Tanks64.61%3730
Obj. 430Medium Tanks66.34%3160
AMX 13 105Light Tanks62.66%4531
Foch BTank Destroyers56.9%2616
EBR 105Light Tanks58.66%2867
T-100 LTLight Tanks60.78%3538
Grille 15Tank Destroyers57.45%3303
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks59.28%3313
SheridanLight Tanks57.68%3630
Obj. 430UMedium Tanks57.42%4146
Rhm. Pzw.Light Tanks52.29%2401
Obj. 268 4Tank Destroyers71.26%3268
Obj. 705AHeavy Tanks63.74%3505
K-91Medium Tanks64.81%2552
Obj. 277Heavy Tanks61.19%3487
ST-IIHeavy Tanks51.43%2314
Obj. 279 (e)Heavy Tanks65.68%2779
Carro 45 tMedium Tanks65%2657
T95E6Medium Tanks62.76%2835
T95/FV4201Heavy Tanks64.96%3483
Obj. 260Heavy Tanks60.49%3264
VK 72.01 KHeavy Tanks61.21%2849
ManticoreLight Tanks51.72%2530
T-22 med.Medium Tanks38.46%2836
121BMedium Tanks51.88%2380
chynnezuPrivate8493955.49%238355.17%2235Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.73%2814
KranvagnHeavy Tanks54.13%2229
Progetto 65Medium Tanks56.37%2617
Vz. 55Heavy Tanks55%2189
RinoceronteHeavy Tanks52.88%2138
60TPHeavy Tanks61.69%2790
B-C 25 tMedium Tanks56.49%2838
STB-1Medium Tanks55.38%2455
121Medium Tanks53.33%1826
CS-63Medium Tanks50.67%2101
113Heavy Tanks52.55%2637
UDES 15/16Medium Tanks55.61%2587
IS-4Heavy Tanks59.27%2654
WZ-111 5AHeavy Tanks52.94%2459
AMX 50 BHeavy Tanks58.46%2832
FV215bHeavy Tanks57.74%2797
MausHeavy Tanks49.28%2105
IS-7Heavy Tanks57.18%2325
Centurion AXMedium Tanks56.15%2677
T92 HMCSPGs50.6%1920
Obj. 261SPGs56.79%1582
G.W. E 100SPGs48.43%1857
FV215b 183Tank Destroyers52.52%2425
E 100Heavy Tanks55.36%2321
T110E5Heavy Tanks54.91%2375
B-C 155 58SPGs55.13%1239
E 50 MMedium Tanks54.14%2375
ConquerorGCSPGs53.09%1750
T110E4Tank Destroyers55.44%2727
T-62AMedium Tanks49.74%2248
T110E3Tank Destroyers57.75%2168
Foch 155Tank Destroyers52.29%2048
FV4005Tank Destroyers57.67%2057
M48 PattonMedium Tanks44.9%2477
Leopard 1Medium Tanks57.51%2726
T57 HeavyHeavy Tanks58.34%2784
AMX 30 BMedium Tanks56.44%2396
Obj. 907Medium Tanks59.49%2509
S. ConquerorHeavy Tanks50.31%2689
M60Medium Tanks56.42%2630
BadgerTank Destroyers56.96%2245
Obj. 140Medium Tanks56.86%2664
WT E 100Tank Destroyers54.15%2413
Obj. 430Medium Tanks63.51%2730
AMX 13 105Light Tanks48.88%2396
T-100 LTLight Tanks48.48%1776
Grille 15Tank Destroyers54.36%2447
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks47.06%2513
Obj. 430UMedium Tanks62.43%2894
Obj. 268 4Tank Destroyers53.85%2140
Obj. 705AHeavy Tanks53.71%2274
K-91Medium Tanks50.85%2493
Obj. 277Heavy Tanks58.82%2609
ST-IIHeavy Tanks50%2006
Obj. 279 (e)Heavy Tanks55.62%1737
Carro 45 tMedium Tanks55.97%1952
T95/FV4201Heavy Tanks61.02%2124
Obj. 260Heavy Tanks53.99%2415
T-22 med.Medium Tanks51.72%2171
121BMedium Tanks55.41%2505
VjAndreiPrivate10063157.65%264960.06%2970Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks59.04%3206
KranvagnHeavy Tanks52.83%2137
Progetto 65Medium Tanks52.33%2807
Vz. 55Heavy Tanks56%1308
RinoceronteHeavy Tanks76.47%1323
60TPHeavy Tanks54.55%2407
B-C 25 tMedium Tanks54.58%2673
STB-1Medium Tanks62.45%2878
Type 5 HeavyHeavy Tanks57.14%1788
121Medium Tanks61.22%2563
Strv 103BTank Destroyers58.23%2755
CS-63Medium Tanks50%2136
113Heavy Tanks54.04%3008
UDES 15/16Medium Tanks47.22%2565
WZ-132-1Light Tanks54.69%3144
IS-4Heavy Tanks54.43%2575
WZ-111 5AHeavy Tanks58.82%2463
AMX 50 BHeavy Tanks58.2%2855
FV215bHeavy Tanks57.51%2997
MausHeavy Tanks55.65%2739
IS-7Heavy Tanks54.69%2595
Centurion AXMedium Tanks59.64%2781
T92 HMCSPGs62.93%1764
WZ-113G FTTank Destroyers54.17%2476
Obj. 261SPGs55.38%1918
G.W. E 100SPGs52.23%2132
FV215b 183Tank Destroyers53.67%2414
E 100Heavy Tanks52.28%2270
T110E5Heavy Tanks59.66%2788
B-C 155 58SPGs55.27%1913
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers57.76%2673
E 50 MMedium Tanks58%3110
ConquerorGCSPGs57.46%2141
T110E4Tank Destroyers51.43%2145
Obj. 268Tank Destroyers60.87%1976
T-62AMedium Tanks56.76%1967
T110E3Tank Destroyers63.97%2762
Foch 155Tank Destroyers55.15%1996
FV4005Tank Destroyers52.78%2146
M48 PattonMedium Tanks56.04%3107
Obj. 263Tank Destroyers61.92%2761
Leopard 1Medium Tanks54.45%2770
T57 HeavyHeavy Tanks55.77%2811
AMX 30 BMedium Tanks52.97%2584
S. ConquerorHeavy Tanks53.09%2673
M60Medium Tanks50%1512
BadgerTank Destroyers61.9%1706
Obj. 140Medium Tanks54.34%2773
WT E 100Tank Destroyers57.36%2770
AMX M4 54Heavy Tanks50.42%2322
Obj. 430Medium Tanks58.94%3265
AMX 13 105Light Tanks56.93%3259
Foch BTank Destroyers47.46%2105
EBR 105Light Tanks55.51%2314
T-100 LTLight Tanks58.6%3280
Grille 15Tank Destroyers58.7%2780
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks50%1744
SheridanLight Tanks54.84%3054
Obj. 430UMedium Tanks70%3797
Rhm. Pzw.Light Tanks56.49%2706
Obj. 268 4Tank Destroyers59.36%2404
Obj. 705AHeavy Tanks52.17%1780
K-91Medium Tanks47.27%1903
Obj. 277Heavy Tanks56.36%2346
ST-IIHeavy Tanks0%29
Obj. 279 (e)Heavy Tanks63.75%2050
Obj. 260Heavy Tanks54.92%2409
ManticoreLight Tanks56.76%3364
121BMedium Tanks50%3072
i0nPrivate1971354.67%180550.24%1040Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
STB-1Medium Tanks43.84%907
E 100Heavy Tanks54.27%2122
E 50 MMedium Tanks51.15%1851
AnarchyX99Private3700157.57%254853.59%2008Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
60TPHeavy Tanks64.29%1420
B-C 25 tMedium Tanks60.71%3554
STB-1Medium Tanks64.33%3455
Type 5 HeavyHeavy Tanks52.5%2130
121Medium Tanks59.33%3106
113Heavy Tanks54.83%2428
IS-4Heavy Tanks64.29%2833
WZ-111 5AHeavy Tanks51.32%1435
AMX 50 BHeavy Tanks57.43%2767
IS-7Heavy Tanks60.97%3192
Centurion AXMedium Tanks57.73%3546
Obj. 261SPGs57.36%2471
E 100Heavy Tanks64.9%3279
T110E5Heavy Tanks57.25%2818
B-C 155 58SPGs54.15%2473
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers60.73%2456
E 50 MMedium Tanks58.64%3089
ConquerorGCSPGs60.2%1733
T-62AMedium Tanks61.78%3341
Foch 155Tank Destroyers58.94%2803
T57 HeavyHeavy Tanks52.25%2540
Obj. 907Medium Tanks64.71%3237
M60Medium Tanks56.25%2461
BadgerTank Destroyers53.74%2514
Obj. 140Medium Tanks60.48%2720
AMX 13 105Light Tanks47.67%1882
Foch BTank Destroyers48.8%2952
K-91Medium Tanks0%435
VK 72.01 KHeavy Tanks62.32%3120
n3fakPrivate6683754.76%204061.62%2119Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks53.5%2435
KranvagnHeavy Tanks49%1754
Progetto 65Medium Tanks56.38%2254
Vz. 55Heavy Tanks64.29%2092
RinoceronteHeavy Tanks46.3%1776
60TPHeavy Tanks60.75%1997
B-C 25 tMedium Tanks54.08%2139
STB-1Medium Tanks52.6%1886
121Medium Tanks54.43%2139
Strv 103BTank Destroyers52.91%1972
CS-63Medium Tanks45.63%1542
113Heavy Tanks63.26%2329
UDES 15/16Medium Tanks56.52%2091
WZ-132-1Light Tanks58.06%1594
IS-4Heavy Tanks59.3%2259
WZ-111 5AHeavy Tanks55.45%1597
AMX 50 BHeavy Tanks51.51%1943
FV215bHeavy Tanks50%1655
IS-7Heavy Tanks52.95%1787
Centurion AXMedium Tanks55.59%2238
T92 HMCSPGs47.5%1511
Obj. 261SPGs46.71%1884
E 100Heavy Tanks58.97%2072
T110E5Heavy Tanks54.12%2116
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers66.67%1654
E 50 MMedium Tanks55.51%2358
ConquerorGCSPGs53.85%1430
T110E4Tank Destroyers53.06%2113
Obj. 268Tank Destroyers54.36%2006
T-62AMedium Tanks56.66%2364
T110E3Tank Destroyers52.17%1831
FV4005Tank Destroyers57.24%1627
M48 PattonMedium Tanks55.12%2556
Leopard 1Medium Tanks54.56%2058
T57 HeavyHeavy Tanks54.58%2342
AMX 30 BMedium Tanks51.28%2265
Obj. 907Medium Tanks60.71%2149
S. ConquerorHeavy Tanks55.78%2233
M60Medium Tanks56.62%2224
Obj. 140Medium Tanks52.6%2178
WT E 100Tank Destroyers54.47%2241
AMX M4 54Heavy Tanks59.32%2494
AMX 13 105Light Tanks49.32%1476
Foch BTank Destroyers63.89%1958
EBR 105Light Tanks54.38%1345
T-100 LTLight Tanks57.07%1873
Grille 15Tank Destroyers57.78%2317
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks59.54%1694
SheridanLight Tanks53.7%1217
Obj. 430UMedium Tanks52.71%2134
Rhm. Pzw.Light Tanks47.37%1277
Obj. 268 4Tank Destroyers61.76%2047
Obj. 705AHeavy Tanks53.74%1929
Obj. 277Heavy Tanks57.53%2030
ST-IIHeavy Tanks59.15%1856
Obj. 260Heavy Tanks53.4%1906
ManticoreLight Tanks53.05%1509
G_ElementPrivate2402952.56%162253%1678Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks50%1410
KranvagnHeavy Tanks67.92%1681
Progetto 65Medium Tanks45.95%1318
60TPHeavy Tanks68.42%1968
B-C 25 tMedium Tanks52.07%1414
Type 5 HeavyHeavy Tanks47.5%1703
Strv 103BTank Destroyers61.54%1381
IS-4Heavy Tanks51.72%1192
MausHeavy Tanks49.18%1414
IS-7Heavy Tanks51.73%1689
T92 HMCSPGs42.31%1212
T110E5Heavy Tanks52.59%1812
E 50 MMedium Tanks44.44%1053
T110E4Tank Destroyers50.95%1459
T57 HeavyHeavy Tanks51.39%1806
S. ConquerorHeavy Tanks57.97%1473
Obj. 140Medium Tanks46.43%1385
WT E 100Tank Destroyers52.97%2001
Foch BTank Destroyers77.78%1503
Grille 15Tank Destroyers50.39%1743
Obj. 430UMedium Tanks50%774
Obj. 705AHeavy Tanks56.52%1449
Obj. 277Heavy Tanks58.82%1005
121BMedium Tanks63.64%926
Zenit94Private2171356.75%209357.84%2209Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks55.12%2273
IS-7Heavy Tanks61.37%2458
T92 HMCSPGs45.24%1244
T110E5Heavy Tanks62.56%2756
E 50 MMedium Tanks60.41%2440
T110E4Tank Destroyers60.42%2460
Obj. 268Tank Destroyers54.67%2049
T110E3Tank Destroyers62.5%2178
M48 PattonMedium Tanks59.03%2462
Obj. 263Tank Destroyers61.49%2276
Leopard 1Medium Tanks59.9%2761
T57 HeavyHeavy Tanks56.17%2412
Obj. 907Medium Tanks60.19%2293
S. ConquerorHeavy Tanks46.67%1642
Obj. 140Medium Tanks46.15%1503
Grille 15Tank Destroyers55.1%1942
Obj. 268 4Tank Destroyers50%1425
Obj. 277Heavy Tanks0%858
BEB3Private4662654.95%208755.12%1812Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Obj. 268Tank Destroyers52.19%2172
B-C 25 tMedium Tanks59.54%2701
AMX 50 BHeavy Tanks53.44%2301
Foch 155Tank Destroyers48.39%2591
WT E 100Tank Destroyers60%2838
IS-4Heavy Tanks59.48%2161
G.W. E 100SPGs49.51%1609
Obj. 140Medium Tanks60.32%2440
IS-7Heavy Tanks48.99%1572
ConquerorGCSPGs53.25%1874
113Heavy Tanks43.79%1932
T-62AMedium Tanks56.53%1980
Obj. 261SPGs45%1174
T110E5Heavy Tanks56.3%2364
FV215b 183Tank Destroyers53.78%1699
FV215bHeavy Tanks57.97%2467
E 100Heavy Tanks58.33%2392
T110E3Tank Destroyers55.63%2021
T57 HeavyHeavy Tanks51.67%2286
Obj. 263Tank Destroyers57.22%2289
Obj. 430Medium Tanks57.83%2444
Obj. 907Medium Tanks59.64%2147
Obj. 260Heavy Tanks55.56%2050
TVP T 50/51Medium Tanks61.31%2870
Grille 15Tank Destroyers51.84%2458
KranvagnHeavy Tanks56.89%2184
AMX 13 105Light Tanks48.11%2275
T-100 LTLight Tanks52.38%1993
WZ-111 5AHeavy Tanks50%2183
S. ConquerorHeavy Tanks51.61%2087
Foch BTank Destroyers58.93%1386
Obj. 430UMedium Tanks55.95%1914
Obj. 705AHeavy Tanks55.5%2393
Obj. 268 4Tank Destroyers57.69%2087
Progetto 65Medium Tanks55.3%2023
Obj. 277Heavy Tanks52.63%1844
ST-IIHeavy Tanks58.33%2092
C3ZARUSPrivate1048959%235352.22%1621Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.17%2524
KranvagnHeavy Tanks57.81%2400
Progetto 65Medium Tanks53.57%1688
WZ-111 5AHeavy Tanks50%1667
IS-7Heavy Tanks54.55%2123
Centurion AXMedium Tanks60.61%1531
T92 HMCSPGs50%633
FV215b 183Tank Destroyers49.54%1487
E 100Heavy Tanks48.51%1669
T110E5Heavy Tanks65.18%2534
T-62AMedium Tanks58.71%2619
T57 HeavyHeavy Tanks56.52%1837
Obj. 907Medium Tanks59.4%1887
BadgerTank Destroyers50%1887
Obj. 140Medium Tanks60.11%2785
T-100 LTLight Tanks47.37%1706
Grille 15Tank Destroyers53.24%1331
SheridanLight Tanks51.63%1230
Obj. 430UMedium Tanks59.09%1756
Obj. 260Heavy Tanks60%1540
ka3ak231Private3857854.06%162955.25%1563Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks0%0
Progetto 65Medium Tanks0%1333
STB-1Medium Tanks100%1347
121Medium Tanks49.34%1726
113Heavy Tanks100%1828
WZ-132-1Light Tanks50%1212
WZ-111 5AHeavy Tanks0%1661
IS-7Heavy Tanks42.86%1128
Centurion AXMedium Tanks44.44%1077
G.W. E 100SPGs51.85%1185
E 50 MMedium Tanks49.06%1749
T-62AMedium Tanks50%1527
M48 PattonMedium Tanks50.47%1374
Leopard 1Medium Tanks50%1166
Obj. 140Medium Tanks44.62%1347
Grille 15Tank Destroyers40.54%1579
Obj. 430UMedium Tanks33.33%707
Rhm. Pzw.Light Tanks51.11%1333
Obj. 277Heavy Tanks66.67%2268
T-22 med.Medium Tanks75%1327
121BMedium Tanks71.43%1402
ENNFORCERPrivate5034954.85%190852.85%2016Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks47.78%1933
KranvagnHeavy Tanks50%1250
Progetto 65Medium Tanks52.76%2201
60TPHeavy Tanks61.29%1539
B-C 25 tMedium Tanks49.02%1159
UDES 15/16Medium Tanks48%1674
FV215bHeavy Tanks50%1090
IS-7Heavy Tanks54.04%2056
Centurion AXMedium Tanks48.33%1948
FV215b 183Tank Destroyers53.15%1962
E 100Heavy Tanks60.51%2226
T110E5Heavy Tanks51.28%2128
E 50 MMedium Tanks69.23%1802
ConquerorGCSPGs46.94%1345
T110E4Tank Destroyers50.82%1857
Leopard 1Medium Tanks42.51%2010
Obj. 907Medium Tanks56.98%2233
S. ConquerorHeavy Tanks60.98%1425
BadgerTank Destroyers59.26%1608
Obj. 140Medium Tanks54.15%1950
Obj. 430Medium Tanks0%683
EBR 105Light Tanks37.5%1174
T-100 LTLight Tanks45.9%1373
Obj. 430UMedium Tanks53.85%1684
Rhm. Pzw.Light Tanks54.17%1041
Obj. 277Heavy Tanks58.62%1650
T-22 med.Medium Tanks100%1459
alfonsaPrivate5814751.13%167054.65%2139Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks58.33%1846
B-C 25 tMedium Tanks49.02%1699
STB-1Medium Tanks53.55%2083
121Medium Tanks46.91%1414
Strv 103BTank Destroyers55.88%1976
WZ-132-1Light Tanks36.84%954
AMX 50 BHeavy Tanks62.5%1993
IS-7Heavy Tanks41.41%1696
T92 HMCSPGs48.62%1653
B-C 155 58SPGs50.71%1807
T110E4Tank Destroyers33.33%543
T-62AMedium Tanks51.47%1938
Foch 155Tank Destroyers51.11%1740
T57 HeavyHeavy Tanks47.76%1487
AMX 30 BMedium Tanks43.88%1536
Obj. 140Medium Tanks53.4%1831
AMX 13 105Light Tanks50.06%1964
Foch BTank Destroyers49.66%1785
Obj. 430UMedium Tanks53.85%2043
Obj. 268 4Tank Destroyers54.37%2097
Obj. 705AHeavy Tanks66.19%2240
K-91Medium Tanks50.48%1912
Obj. 277Heavy Tanks40%1140
_ZeathX_Private7359855.12%215456.62%2223Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks57.33%2849
KranvagnHeavy Tanks50.92%2033
Progetto 65Medium Tanks59.9%2873
Vz. 55Heavy Tanks54.79%1913
RinoceronteHeavy Tanks50%2194
60TPHeavy Tanks52.99%2080
B-C 25 tMedium Tanks54.67%2553
STB-1Medium Tanks55.4%2302
Type 5 HeavyHeavy Tanks53.01%2202
121Medium Tanks53.59%1939
Strv 103BTank Destroyers59.6%2719
CS-63Medium Tanks65.38%2049
113Heavy Tanks55.01%2207
UDES 15/16Medium Tanks36.51%1879
WZ-132-1Light Tanks52.38%1494
IS-4Heavy Tanks58.82%1521
WZ-111 5AHeavy Tanks62%2807
AMX 50 BHeavy Tanks57.67%2200
FV215bHeavy Tanks57.62%2241
MausHeavy Tanks68.42%2570
IS-7Heavy Tanks60.87%2811
Centurion AXMedium Tanks56.43%2376
T92 HMCSPGs52.99%1764
Obj. 261SPGs54.35%1847
E 100Heavy Tanks57.83%2292
T110E5Heavy Tanks53.4%2091
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers57.61%2403
E 50 MMedium Tanks62.79%2091
ConquerorGCSPGs56.25%1762
T110E4Tank Destroyers53.2%2037
Obj. 268Tank Destroyers52.16%2090
T-62AMedium Tanks52.25%2443
T110E3Tank Destroyers55.4%1871
FV4005Tank Destroyers56.25%2684
M48 PattonMedium Tanks55.18%2303
Obj. 263Tank Destroyers54.07%2050
Leopard 1Medium Tanks59.07%2611
T57 HeavyHeavy Tanks57.96%2698
AMX 30 BMedium Tanks51.67%1840
S. ConquerorHeavy Tanks58.93%2639
M60Medium Tanks42.86%1514
BadgerTank Destroyers65.85%1995
Obj. 140Medium Tanks50.84%1841
Obj. 430Medium Tanks52.76%2582
AMX 13 105Light Tanks54.16%2671
Foch BTank Destroyers46.53%1709
EBR 105Light Tanks53.33%1760
T-100 LTLight Tanks46.88%2132
Grille 15Tank Destroyers57.59%2518
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks48.89%2093
SheridanLight Tanks45.86%1511
Obj. 430UMedium Tanks59.28%2909
Rhm. Pzw.Light Tanks53.72%1297
Obj. 268 4Tank Destroyers58.87%2657
Obj. 705AHeavy Tanks58.14%1960
K-91Medium Tanks55.77%2449
Obj. 277Heavy Tanks58%2334
Obj. 279 (e)Heavy Tanks61.47%2464
Obj. 260Heavy Tanks50.13%2240
cruisertanckPrivate4232852.67%176155.25%2274Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.14%2237
KranvagnHeavy Tanks54.84%1081
Progetto 65Medium Tanks56.93%1921
Vz. 55Heavy Tanks40%1789
RinoceronteHeavy Tanks37.5%1603
60TPHeavy Tanks55%1467
B-C 25 tMedium Tanks50%2107
STB-1Medium Tanks41.94%1451
Type 5 HeavyHeavy Tanks0%2341
121Medium Tanks0%120
Strv 103BTank Destroyers62.26%1674
CS-63Medium Tanks40.38%1461
113Heavy Tanks37.5%1683
UDES 15/16Medium Tanks44.44%1381
WZ-132-1Light Tanks0%577
IS-4Heavy Tanks33.33%867
AMX 50 BHeavy Tanks48.43%2070
MausHeavy Tanks57.14%1172
IS-7Heavy Tanks50%1922
Centurion AXMedium Tanks48.03%1777
T92 HMCSPGs50%1151
WZ-113G FTTank Destroyers100%1307
Obj. 261SPGs54.17%1177
G.W. E 100SPGs48.4%1439
E 100Heavy Tanks55.69%1893
T110E5Heavy Tanks42.86%1669
B-C 155 58SPGs45.83%1128
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers52.14%1961
E 50 MMedium Tanks55.56%1293
ConquerorGCSPGs49.42%1203
T110E4Tank Destroyers50.36%2005
T110E3Tank Destroyers56.82%1792
FV4005Tank Destroyers51.69%1229
M48 PattonMedium Tanks67.5%1789
Leopard 1Medium Tanks48.43%1802
T57 HeavyHeavy Tanks66.67%2294
AMX 30 BMedium Tanks0%1390
S. ConquerorHeavy Tanks58.57%1787
BadgerTank Destroyers11.11%1573
Obj. 140Medium Tanks52.57%2107
WT E 100Tank Destroyers45.88%1848
AMX 13 105Light Tanks60.71%1560
Foch BTank Destroyers83.33%1846
EBR 105Light Tanks50.76%1493
T-100 LTLight Tanks47.67%1032
Grille 15Tank Destroyers50.98%1590
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks54.76%1394
SheridanLight Tanks38.46%919
Obj. 430UMedium Tanks55.56%1447
Rhm. Pzw.Light Tanks58.06%715
Obj. 268 4Tank Destroyers46.51%1174
Obj. 705AHeavy Tanks52.94%1101
Obj. 277Heavy Tanks36.36%1275
ST-IIHeavy Tanks20%909
Obj. 279 (e)Heavy Tanks51.91%1611
Obj. 260Heavy Tanks55.56%1230
ManticoreLight Tanks50%1212
T-22 med.Medium Tanks14.29%1017
RRGGPrivate3625254.93%225057.3%3004Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks56.11%3050
KranvagnHeavy Tanks50.88%2151
Progetto 65Medium Tanks50%513
60TPHeavy Tanks44.74%1871
B-C 25 tMedium Tanks51.93%2206
STB-1Medium Tanks56.67%1932
AMX 50 BHeavy Tanks50.46%2606
MausHeavy Tanks52.02%1755
IS-7Heavy Tanks55.19%2719
T92 HMCSPGs43.82%949
FV215b 183Tank Destroyers43.7%2165
E 100Heavy Tanks60.76%2931
T110E5Heavy Tanks57.81%3025
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers54.37%2240
E 50 MMedium Tanks55.87%2647
T110E4Tank Destroyers57.68%2664
Obj. 268Tank Destroyers52.31%2368
T-62AMedium Tanks53.38%2543
T110E3Tank Destroyers58.45%2058
Leopard 1Medium Tanks51.64%2417
T57 HeavyHeavy Tanks54.81%2426
AMX 30 BMedium Tanks49.25%2221
Obj. 140Medium Tanks53.31%2744
WT E 100Tank Destroyers39.13%1758
Obj. 430Medium Tanks56.52%3029
Grille 15Tank Destroyers57.62%2641
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks66.43%2977
Obj. 430UMedium Tanks50%2126
Obj. 705AHeavy Tanks45.07%1658
Obj. 277Heavy Tanks56.82%2502
Obj. 279 (e)Heavy Tanks72.73%2952
Obj. 260Heavy Tanks59.49%3326
marcxiloPrivate8125550.78%144646.37%1515Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks49.32%1452
KranvagnHeavy Tanks43.45%1348
Progetto 65Medium Tanks47.06%1645
Vz. 55Heavy Tanks54.55%1754
RinoceronteHeavy Tanks43.75%1657
60TPHeavy Tanks48.18%1486
B-C 25 tMedium Tanks48.43%1546
STB-1Medium Tanks49.49%1554
Type 5 HeavyHeavy Tanks47.88%1409
121Medium Tanks48.15%1448
Strv 103BTank Destroyers51.03%1274
CS-63Medium Tanks44.44%1218
113Heavy Tanks57.81%1957
UDES 15/16Medium Tanks44.09%1281
WZ-132-1Light Tanks49.45%765
IS-4Heavy Tanks46.51%1333
WZ-111 5AHeavy Tanks44.58%1329
AMX 50 BHeavy Tanks53.74%1846
FV215bHeavy Tanks45.42%1354
MausHeavy Tanks47.2%1308
IS-7Heavy Tanks51.09%1748
Centurion AXMedium Tanks50.93%1561
T92 HMCSPGs45.56%1103
WZ-113G FTTank Destroyers47.64%1357
Obj. 261SPGs50.76%1324
G.W. E 100SPGs52.94%1189
FV215b 183Tank Destroyers47.63%1442
E 100Heavy Tanks48.92%1681
T110E5Heavy Tanks53.2%1672
B-C 155 58SPGs47.83%865
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers51.02%1424
E 50 MMedium Tanks50.64%1529
ConquerorGCSPGs51.43%1215
T110E4Tank Destroyers55.84%1578
Obj. 268Tank Destroyers56.1%1754
T-62AMedium Tanks51.41%1414
T110E3Tank Destroyers55.29%1478
Foch 155Tank Destroyers56.38%1293
FV4005Tank Destroyers53.44%1392
M48 PattonMedium Tanks46.91%1659
Leopard 1Medium Tanks47.19%1576
T57 HeavyHeavy Tanks47.95%1700
AMX 30 BMedium Tanks51.16%1091
S. ConquerorHeavy Tanks42.11%1175
M60Medium Tanks54.79%1383
BadgerTank Destroyers40.22%1332
Obj. 140Medium Tanks47.54%1612
WT E 100Tank Destroyers48.02%1727
AMX M4 54Heavy Tanks47.73%1440
Obj. 430Medium Tanks50.83%1193
AMX 13 105Light Tanks47.29%1368
Foch BTank Destroyers48.76%1346
EBR 105Light Tanks54.93%1262
T-100 LTLight Tanks58%1618
Grille 15Tank Destroyers50.49%2117
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks43.18%1245
SheridanLight Tanks42.86%891
Obj. 430UMedium Tanks45.68%1516
Rhm. Pzw.Light Tanks49.62%835
Obj. 268 4Tank Destroyers54.12%1401
Obj. 705AHeavy Tanks47.78%1581
K-91Medium Tanks48.15%1151
Obj. 277Heavy Tanks44.05%1418
ST-IIHeavy Tanks40%1002
Obj. 260Heavy Tanks47.92%1355
ManticoreLight Tanks52.27%1395
121BMedium Tanks64.91%1418
byeflyPrivate5982459.39%266656.61%2506Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks65.3%3501
KranvagnHeavy Tanks54.55%2438
Progetto 65Medium Tanks63.92%3056
60TPHeavy Tanks72.22%2910
B-C 25 tMedium Tanks60.61%2959
STB-1Medium Tanks61.15%2857
Type 5 HeavyHeavy Tanks60.17%2460
121Medium Tanks65.85%3142
Strv 103BTank Destroyers54.55%2078
CS-63Medium Tanks58.9%2641
113Heavy Tanks65%2846
UDES 15/16Medium Tanks63.96%2716
WZ-132-1Light Tanks53.27%3085
IS-4Heavy Tanks64.71%3145
WZ-111 5AHeavy Tanks57.04%2399
AMX 50 BHeavy Tanks74.29%3607
FV215bHeavy Tanks64.32%2869
MausHeavy Tanks60.34%2363
IS-7Heavy Tanks58.19%2655
Centurion AXMedium Tanks64.45%3261
T92 HMCSPGs49.84%1609
Obj. 261SPGs68.57%1556
FV215b 183Tank Destroyers66.67%2146
E 100Heavy Tanks64.81%2561
T110E5Heavy Tanks60%2757
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers59.54%2544
E 50 MMedium Tanks64.13%3324
T110E4Tank Destroyers71.43%2070
T-62AMedium Tanks59.92%2955
T110E3Tank Destroyers60.28%2635
FV4005Tank Destroyers59.66%2520
M48 PattonMedium Tanks60.55%3088
Obj. 263Tank Destroyers61.35%2691
Leopard 1Medium Tanks59.54%2907
T57 HeavyHeavy Tanks54.75%2620
AMX 30 BMedium Tanks69.79%3298
Obj. 907Medium Tanks66.98%3215
S. ConquerorHeavy Tanks57.47%2876
M60Medium Tanks51.76%2389
BadgerTank Destroyers50%2519
Obj. 140Medium Tanks64.09%3387
WT E 100Tank Destroyers58.82%2620
Obj. 430Medium Tanks67.58%3316
AMX 13 105Light Tanks60.5%3066
EBR 105Light Tanks55.79%2179
T-100 LTLight Tanks58.86%2603
Grille 15Tank Destroyers64.29%3122
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks59.48%2100
SheridanLight Tanks60%3243
Obj. 430UMedium Tanks59.31%3189
Rhm. Pzw.Light Tanks54.35%2658
Obj. 268 4Tank Destroyers56.61%2435
Obj. 705AHeavy Tanks61.9%2158
K-91Medium Tanks60.78%2398
Obj. 277Heavy Tanks66.86%2775
Obj. 279 (e)Heavy Tanks65.2%2303
T95E6Medium Tanks62.37%2876
T95/FV4201Heavy Tanks63.91%2529
Obj. 260Heavy Tanks67.07%2823
ManticoreLight Tanks63.83%2614
121BMedium Tanks34.48%2472
tassej37Executive Officer5376658.81%250659.32%2768Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks63.58%3186
KranvagnHeavy Tanks63.38%3478
Progetto 65Medium Tanks64.71%2650
Vz. 55Heavy Tanks56.82%2297
60TPHeavy Tanks63.46%3202
B-C 25 tMedium Tanks62.25%3393
STB-1Medium Tanks61.89%2874
Strv 103BTank Destroyers68.18%2629
CS-63Medium Tanks64.29%2578
UDES 15/16Medium Tanks60.71%2691
FV215bHeavy Tanks64.31%3336
MausHeavy Tanks54.3%2579
IS-7Heavy Tanks59.04%2341
Centurion AXMedium Tanks60.03%3121
Obj. 261SPGs47.35%1314
E 100Heavy Tanks60%2641
T110E5Heavy Tanks62.92%2971
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers53.8%2208
E 50 MMedium Tanks63.92%3001
T110E4Tank Destroyers67.35%2486
T-62AMedium Tanks61.82%2909
T110E3Tank Destroyers64%2633
Foch 155Tank Destroyers51.16%2083
FV4005Tank Destroyers58.02%2163
M48 PattonMedium Tanks58.21%2651
Leopard 1Medium Tanks59.04%2571
T57 HeavyHeavy Tanks60.58%2829
AMX 30 BMedium Tanks55.89%2740
Obj. 907Medium Tanks65.65%2686
S. ConquerorHeavy Tanks57.61%3046
Obj. 140Medium Tanks62.42%2961
Obj. 430Medium Tanks65.18%3002
EBR 105Light Tanks58.27%2233
T-100 LTLight Tanks56.2%2264
Grille 15Tank Destroyers54%2309
Obj. 430UMedium Tanks63.74%2833
Obj. 268 4Tank Destroyers55.06%2421
Obj. 705AHeavy Tanks59.28%2436
Obj. 277Heavy Tanks63.18%2728
T95E6Medium Tanks60.54%2448
T95/FV4201Heavy Tanks61.36%2428
Obj. 260Heavy Tanks68.64%2505
VK 72.01 KHeavy Tanks59.41%2630
T-22 med.Medium Tanks57.14%2319
hullk001Private3252258.19%252156.66%2133Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.63%2904
Progetto 65Medium Tanks57.68%2393
RinoceronteHeavy Tanks56.44%2409
B-C 25 tMedium Tanks57.9%2840
STB-1Medium Tanks50.69%2110
121Medium Tanks60.57%2610
113Heavy Tanks58.3%2820
AMX 50 BHeavy Tanks61.07%3147
IS-7Heavy Tanks55.46%3084
Centurion AXMedium Tanks59.69%2795
T110E5Heavy Tanks58.66%2599
E 50 MMedium Tanks59.5%2941
ConquerorGCSPGs54.23%2113
T110E4Tank Destroyers60.84%2550
T-62AMedium Tanks57.03%2503
T110E3Tank Destroyers60.54%2075
M48 PattonMedium Tanks50.82%1851
Leopard 1Medium Tanks60.71%2881
T57 HeavyHeavy Tanks58.05%2783
AMX 30 BMedium Tanks51.72%1753
Obj. 907Medium Tanks58.02%2410
S. ConquerorHeavy Tanks57.81%2182
Obj. 140Medium Tanks62.81%2940
WT E 100Tank Destroyers53.68%2248
Obj. 430Medium Tanks62.8%2637
T-100 LTLight Tanks52.66%1713
Grille 15Tank Destroyers59.04%2848
Obj. 430UMedium Tanks58.28%2437
Obj. 705AHeavy Tanks60.11%1911
Obj. 277Heavy Tanks53.87%2054
T95/FV4201Heavy Tanks58.7%1852
Obj. 260Heavy Tanks53.54%2035
121BMedium Tanks53.01%2174
davide41Private4530252.18%163848.75%1105Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks49.72%1761
Progetto 65Medium Tanks35%1224
RinoceronteHeavy Tanks49.55%1212
60TPHeavy Tanks40%1166
B-C 25 tMedium Tanks48.37%1726
STB-1Medium Tanks47.92%1204
113Heavy Tanks51.04%1731
IS-4Heavy Tanks48.1%1719
AMX 50 BHeavy Tanks52.16%1875
FV215bHeavy Tanks54.29%1848
MausHeavy Tanks44.44%1054
IS-7Heavy Tanks56.32%1760
Centurion AXMedium Tanks33.75%1100
FV215b 183Tank Destroyers47.98%1510
E 100Heavy Tanks49.57%1593
T110E5Heavy Tanks50.48%1629
E 50 MMedium Tanks52.44%1886
Obj. 268Tank Destroyers41.88%1531
T-62AMedium Tanks51.94%1866
Obj. 263Tank Destroyers56.42%1863
T57 HeavyHeavy Tanks48.76%1781
AMX 30 BMedium Tanks50.26%1737
S. ConquerorHeavy Tanks39.39%1279
Obj. 140Medium Tanks50.41%1660
WT E 100Tank Destroyers50.32%1792
AMX M4 54Heavy Tanks46.15%1862
AMX 13 105Light Tanks48.28%1066
Grille 15Tank Destroyers45.45%1211
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks48.13%1804
Obj. 268 4Tank Destroyers56.41%1675
Obj. 705AHeavy Tanks51.43%1332
nakachoPrivate4735452.61%193655.03%2214Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks51.9%2063
AMX 50 BHeavy Tanks55.19%2253
WT E 100Tank Destroyers54.24%2301
IS-4Heavy Tanks52.17%2333
T92 HMCSPGs50%1663
G.W. E 100SPGs48.04%1676
MausHeavy Tanks58.1%2396
Obj. 140Medium Tanks52.3%2153
B-C 155 58SPGs54.68%1804
IS-7Heavy Tanks55.02%1823
ConquerorGCSPGs52.68%1979
113Heavy Tanks58.33%2425
T-62AMedium Tanks55.33%1647
Obj. 261SPGs53.45%1876
T110E5Heavy Tanks51.18%2089
FV215b 183Tank Destroyers49.78%2035
FV215bHeavy Tanks60.49%2222
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers51.81%2205
T110E4Tank Destroyers75%1215
E 100Heavy Tanks53.33%1810
T110E3Tank Destroyers56.32%2119
M48 PattonMedium Tanks40%949
E 50 MMedium Tanks56.16%1942
T57 HeavyHeavy Tanks43.75%2127
Leopard 1Medium Tanks53.93%2143
M60Medium Tanks57.69%2136
Obj. 263Tank Destroyers54.17%2133
STB-1Medium Tanks68.09%2348
Obj. 907Medium Tanks54.55%1994
FV4005Tank Destroyers50%954
Obj. 260Heavy Tanks14.29%2024
Type 5 HeavyHeavy Tanks50%2069
TVP T 50/51Medium Tanks54.71%2479
Grille 15Tank Destroyers52.92%2417
Strv 103BTank Destroyers51.69%2324
KranvagnHeavy Tanks100%880
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks52.05%2281
T-100 LTLight Tanks41.67%1690
WZ-111 5AHeavy Tanks47.06%2308
S. ConquerorHeavy Tanks55.85%2804
Foch BTank Destroyers56.19%2771
BadgerTank Destroyers48.19%2308
Obj. 430UMedium Tanks58.82%1540
Obj. 705AHeavy Tanks59.09%2212
Obj. 268 4Tank Destroyers63.04%2405
Progetto 65Medium Tanks30%1880
Obj. 277Heavy Tanks57.27%2220
K-91Medium Tanks50.41%2191
60TPHeavy Tanks58.06%2099
Obj. 279 (e)Heavy Tanks88.89%2004
EBR 105Light Tanks66.67%1014
UDES 15/16Medium Tanks63.64%1744
ManticoreLight Tanks51.61%1375
csgsorinPrivate3844557.3%259159.42%2716Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks54%2765
Centurion AXMedium Tanks41.67%2417
Obj. 140Medium Tanks52.64%2546
IS-7Heavy Tanks57.38%2554
T110E5Heavy Tanks53.72%2327
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers37.5%2899
T110E4Tank Destroyers55.15%2595
E 100Heavy Tanks53.24%1893
M48 PattonMedium Tanks59.09%2872
E 50 MMedium Tanks54.55%2268
T57 HeavyHeavy Tanks59.77%3109
Leopard 1Medium Tanks56.56%3045
STB-1Medium Tanks38.89%2693
FV4005Tank Destroyers69.23%2878
Obj. 260Heavy Tanks57.14%2684
TVP T 50/51Medium Tanks74.19%2770
Grille 15Tank Destroyers66.67%2350
Strv 103BTank Destroyers25%1019
KranvagnHeavy Tanks47.95%2431
AMX 13 105Light Tanks61.11%2919
WZ-111 5AHeavy Tanks59.18%2900
S. ConquerorHeavy Tanks56.6%3371
Obj. 430UMedium Tanks56%2793
Obj. 268 4Tank Destroyers42.86%2127
Progetto 65Medium Tanks62%2869
Obj. 277Heavy Tanks43.75%2666
60TPHeavy Tanks56.52%2454
Obj. 279 (e)Heavy Tanks52.21%2342
UDES 15/16Medium Tanks60%2108
ST-IIHeavy Tanks50%1512
ParTeTaiPrivate3782953.07%181351.4%1718Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks48.71%1493
KranvagnHeavy Tanks56.34%1712
Progetto 65Medium Tanks51.43%1693
B-C 25 tMedium Tanks53.51%2137
STB-1Medium Tanks56.04%1795
Strv 103BTank Destroyers37.84%1101
113Heavy Tanks49.28%1485
UDES 15/16Medium Tanks50.72%1441
AMX 50 BHeavy Tanks52.3%2043
FV215bHeavy Tanks55.56%2323
IS-7Heavy Tanks57.31%2102
Centurion AXMedium Tanks55.47%2019
Obj. 261SPGs44.03%1200
T110E5Heavy Tanks52.72%2132
B-C 155 58SPGs51.33%1204
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers61.59%1606
E 50 MMedium Tanks44.9%1030
ConquerorGCSPGs54.34%1484
T-62AMedium Tanks50.8%2130
M48 PattonMedium Tanks57.81%1479
Leopard 1Medium Tanks52.4%1982
T57 HeavyHeavy Tanks48.29%1648
Obj. 907Medium Tanks57.55%1545
S. ConquerorHeavy Tanks43.32%1235
Obj. 140Medium Tanks51.29%2111
WT E 100Tank Destroyers55.19%2020
T-100 LTLight Tanks46.95%1122
Grille 15Tank Destroyers54.5%2387
Obj. 430UMedium Tanks45.31%1354
Obj. 268 4Tank Destroyers52.5%1445
T95E6Medium Tanks50%1483
Obj. 260Heavy Tanks44.59%1176
csscaransebesPrivate3788256.28%249258.88%2639Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.56%2878
KranvagnHeavy Tanks55.25%2544
Progetto 65Medium Tanks65.03%2658
Vz. 55Heavy Tanks61.97%2437
60TPHeavy Tanks63.36%2861
B-C 25 tMedium Tanks56.45%2605
STB-1Medium Tanks57.42%2760
Strv 103BTank Destroyers61.21%2555
CS-63Medium Tanks50%2421
113Heavy Tanks56.6%3358
WZ-111 5AHeavy Tanks58.14%3271
AMX 50 BHeavy Tanks55.5%2938
MausHeavy Tanks36.67%2330
IS-7Heavy Tanks59.06%2860
T92 HMCSPGs47.02%1633
Obj. 261SPGs53.03%1541
E 100Heavy Tanks55.89%3050
T110E5Heavy Tanks61.8%3224
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers52.3%2115
E 50 MMedium Tanks64.29%2702
ConquerorGCSPGs52%1324
T110E4Tank Destroyers56.39%2707
Obj. 268Tank Destroyers59.3%2452
T110E3Tank Destroyers60%2294
FV4005Tank Destroyers52.47%2196
M48 PattonMedium Tanks55.98%2746
Leopard 1Medium Tanks55.94%2899
T57 HeavyHeavy Tanks56.07%2640
S. ConquerorHeavy Tanks61.85%3058
M60Medium Tanks50%1749
BadgerTank Destroyers55.81%2081
Obj. 140Medium Tanks60.43%2960
WT E 100Tank Destroyers56.25%1685
AMX 13 105Light Tanks56.34%2564
EBR 105Light Tanks56.16%1785
T-100 LTLight Tanks59.26%2273
Grille 15Tank Destroyers56.09%2565
Obj. 430UMedium Tanks62.46%2940
Obj. 268 4Tank Destroyers71.25%2461
Obj. 705AHeavy Tanks59.76%2769
Obj. 277Heavy Tanks58.21%2968
ST-IIHeavy Tanks54.2%2190
Obj. 279 (e)Heavy Tanks62.04%2472
Obj. 260Heavy Tanks54.59%2631
ManticoreLight Tanks55.1%2449
zice_sorinPrivate4417850.57%137452.33%1400Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks46.02%1101
KranvagnHeavy Tanks46.67%1256
Progetto 65Medium Tanks48.89%1288
RinoceronteHeavy Tanks61.11%1573
60TPHeavy Tanks50%1098
B-C 25 tMedium Tanks47.75%1274
STB-1Medium Tanks40.38%1084
Strv 103BTank Destroyers55.1%1058
CS-63Medium Tanks48.65%1193
UDES 15/16Medium Tanks41.67%1489
IS-4Heavy Tanks57.41%1680
AMX 50 BHeavy Tanks48.41%1535
MausHeavy Tanks55%1136
IS-7Heavy Tanks51.78%1455
Centurion AXMedium Tanks46.06%1576
T92 HMCSPGs100%1960
G.W. E 100SPGs55.08%1605
FV215b 183Tank Destroyers46.21%1453
E 100Heavy Tanks56.36%1678
T110E5Heavy Tanks58.52%1701
B-C 155 58SPGs59.09%860
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers57.69%1237
E 50 MMedium Tanks50%1770
ConquerorGCSPGs49.41%1178
T110E4Tank Destroyers49.02%1217
Obj. 268Tank Destroyers45.29%1344
T-62AMedium Tanks39.71%1326
T110E3Tank Destroyers54.05%1766
FV4005Tank Destroyers47.06%1300
Leopard 1Medium Tanks66.67%1876
T57 HeavyHeavy Tanks48.37%1386
AMX 30 BMedium Tanks28.57%662
S. ConquerorHeavy Tanks48.53%1188
BadgerTank Destroyers50%712
Obj. 140Medium Tanks46.97%1295
AMX 13 105Light Tanks30%1321
Foch BTank Destroyers60.87%1432
EBR 105Light Tanks45.31%684
T-100 LTLight Tanks45%895
Grille 15Tank Destroyers52.17%1447
Obj. 430UMedium Tanks0%0
Obj. 268 4Tank Destroyers44.12%1173
Obj. 705AHeavy Tanks51.46%1296
Obj. 277Heavy Tanks40.35%978
ST-IIHeavy Tanks59.09%971
T-22 med.Medium Tanks33.33%956
danumarPrivate9440255.84%220760.67%2294Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks53.32%2241
Progetto 65Medium Tanks53.76%1894
B-C 25 tMedium Tanks55.35%2564
STB-1Medium Tanks53.55%1993
Strv 103BTank Destroyers57.48%2280
IS-4Heavy Tanks51.75%1562
IS-7Heavy Tanks54.11%2205
Centurion AXMedium Tanks54.78%2417
Obj. 261SPGs48.59%1653
FV215b 183Tank Destroyers45.92%1512
E 100Heavy Tanks51.8%1526
T110E5Heavy Tanks54.49%2332
B-C 155 58SPGs54.43%1579
E 50 MMedium Tanks51.82%2120
T110E4Tank Destroyers53.6%2002
T-62AMedium Tanks53.17%2281
T110E3Tank Destroyers48.39%1511
M48 PattonMedium Tanks53.71%1975
Leopard 1Medium Tanks49.44%1946
T57 HeavyHeavy Tanks55.46%2198
AMX 30 BMedium Tanks44.7%1823
S. ConquerorHeavy Tanks52.47%1732
BadgerTank Destroyers57.14%2091
Obj. 140Medium Tanks53.75%2139
WT E 100Tank Destroyers53.65%2085
AMX 13 105Light Tanks53.44%2518
EBR 105Light Tanks52.01%1855
T-100 LTLight Tanks52.16%2131
Grille 15Tank Destroyers57.36%2409
SheridanLight Tanks66.67%2639
Obj. 268 4Tank Destroyers48.99%1691
Obj. 705AHeavy Tanks48.72%1378
Obj. 260Heavy Tanks52.72%1912
Kappa_CPrivate3063755.21%222553.02%1739Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.08%2211
KranvagnHeavy Tanks91.67%2512
Progetto 65Medium Tanks59.26%2742
RinoceronteHeavy Tanks100%3513
60TPHeavy Tanks57.14%1076
B-C 25 tMedium Tanks50.28%2265
STB-1Medium Tanks54.1%2051
121Medium Tanks65.22%3869
CS-63Medium Tanks20%820
UDES 15/16Medium Tanks37.5%1649
WZ-132-1Light Tanks54.41%3417
IS-4Heavy Tanks53.52%2088
WZ-111 5AHeavy Tanks50%1548
AMX 50 BHeavy Tanks60%2009
FV215bHeavy Tanks56.25%2649
MausHeavy Tanks47.37%2376
IS-7Heavy Tanks56.42%2347
Centurion AXMedium Tanks50%1126
T92 HMCSPGs48.78%1487
FV215b 183Tank Destroyers53.23%2602
E 100Heavy Tanks57.68%2598
T110E5Heavy Tanks53.57%2458
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers55%2132
E 50 MMedium Tanks38.89%1780
T110E4Tank Destroyers51.68%2297
T110E3Tank Destroyers50%2696
M48 PattonMedium Tanks64.06%3417
Leopard 1Medium Tanks56.31%2345
T57 HeavyHeavy Tanks51.63%2280
S. ConquerorHeavy Tanks41.67%1627
BadgerTank Destroyers85.71%1917
Obj. 140Medium Tanks57.14%2957
AMX 13 105Light Tanks47.06%2461
EBR 105Light Tanks50%1801
T-100 LTLight Tanks57.14%2952
Grille 15Tank Destroyers57.14%1986
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks47.62%2831
SheridanLight Tanks100%1483
Obj. 430UMedium Tanks33.33%1684
Obj. 705AHeavy Tanks63.64%1866
_COCALARU_Private2882651.88%166451.99%1474Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks52.61%1621
B-C 25 tMedium Tanks49.95%1903
STB-1Medium Tanks54.63%1167
Strv 103BTank Destroyers56.3%1397
AMX 50 BHeavy Tanks59.15%2069
IS-7Heavy Tanks55.47%1670
T92 HMCSPGs44.83%1133
Obj. 261SPGs49.24%1319
FV215b 183Tank Destroyers58.24%1495
E 100Heavy Tanks51.54%1630
T110E5Heavy Tanks58.4%2207
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers48.4%1622
E 50 MMedium Tanks54.5%2085
T-62AMedium Tanks52.91%1899
Leopard 1Medium Tanks52.29%1580
T57 HeavyHeavy Tanks52.58%1578
AMX 30 BMedium Tanks53.77%2144
Obj. 140Medium Tanks53.53%1759
WT E 100Tank Destroyers49.22%2140
Grille 15Tank Destroyers51.49%1764
TrivinelPrivate4797655.47%199855.72%2337Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Progetto 65Medium Tanks56.9%2288
B-C 25 tMedium Tanks53.16%2147
IS-7Heavy Tanks53.04%2018
FV215b 183Tank Destroyers50.86%1564
E 100Heavy Tanks51.97%1985
T-62AMedium Tanks51.61%2015
Foch 155Tank Destroyers57.24%1936
T57 HeavyHeavy Tanks54.53%2168
WT E 100Tank Destroyers51.24%1983
AMX 13 105Light Tanks52.61%2053
Obj. 277Heavy Tanks52.82%1996
PhooThaiPrivate2881754.7%196755.1%1879Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks52.54%1990
KranvagnHeavy Tanks47.37%1538
Progetto 65Medium Tanks50.54%2111
60TPHeavy Tanks48.96%1563
B-C 25 tMedium Tanks57.4%2646
STB-1Medium Tanks53.97%1558
121Medium Tanks58.9%1842
UDES 15/16Medium Tanks34.62%1452
AMX 50 BHeavy Tanks58.66%2301
IS-7Heavy Tanks50.88%1874
Centurion AXMedium Tanks58.18%2239
Obj. 261SPGs51.75%1540
E 100Heavy Tanks48.24%1611
T110E5Heavy Tanks52.5%2380
ConquerorGCSPGs49.37%1645
T-62AMedium Tanks58.17%2500
FV4005Tank Destroyers48%1392
Leopard 1Medium Tanks56.28%2220
T57 HeavyHeavy Tanks57.33%2123
Obj. 907Medium Tanks59.38%2291
Obj. 140Medium Tanks58.27%2465
WT E 100Tank Destroyers57.48%2287
EBR 105Light Tanks62.5%1641
T-100 LTLight Tanks58.75%1421
Grille 15Tank Destroyers57.87%2342
Obj. 430UMedium Tanks58.89%2018
121BMedium Tanks69.23%2548
raptorlvmPrivate9661053.51%207854.79%2057Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks51.07%2205
KranvagnHeavy Tanks52.12%1959
Progetto 65Medium Tanks56.26%2358
Vz. 55Heavy Tanks50%1895
RinoceronteHeavy Tanks50%1767
60TPHeavy Tanks50%1623
B-C 25 tMedium Tanks53.01%1974
STB-1Medium Tanks50.22%1831
Type 5 HeavyHeavy Tanks51.69%1800
121Medium Tanks51.73%2040
Strv 103BTank Destroyers50.94%1989
CS-63Medium Tanks56.52%2014
113Heavy Tanks48.16%1640
UDES 15/16Medium Tanks60.38%2108
WZ-132-1Light Tanks45%2099
IS-4Heavy Tanks49.23%1409
WZ-111 5AHeavy Tanks52.21%1810
AMX 50 BHeavy Tanks52.36%1962
FV215bHeavy Tanks51.04%1645
MausHeavy Tanks45.45%1347
IS-7Heavy Tanks49.37%1749
Centurion AXMedium Tanks51.3%2023
T92 HMCSPGs53.7%1422
WZ-113G FTTank Destroyers51.28%1805
Obj. 261SPGs48.79%1288
G.W. E 100SPGs48.5%1327
FV215b 183Tank Destroyers49.82%1514
E 100Heavy Tanks50.94%1636
T110E5Heavy Tanks49.58%1712
B-C 155 58SPGs53.56%1130
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers54.32%2069
E 50 MMedium Tanks50.66%1812
ConquerorGCSPGs48.42%1530
T110E4Tank Destroyers52.25%1913
Obj. 268Tank Destroyers47.06%1488
T-62AMedium Tanks51.66%1904
T110E3Tank Destroyers52.31%1886
Foch 155Tank Destroyers47.37%1621
FV4005Tank Destroyers55.43%1511
M48 PattonMedium Tanks50.64%2029
Obj. 263Tank Destroyers48.15%1513
Leopard 1Medium Tanks50.91%1980
T57 HeavyHeavy Tanks49.3%1740
AMX 30 BMedium Tanks48.88%1851
Obj. 907Medium Tanks53.09%2073
S. ConquerorHeavy Tanks43.71%1752
M60Medium Tanks58.73%1842
BadgerTank Destroyers51.35%1179
Obj. 140Medium Tanks48.63%1867
WT E 100Tank Destroyers52.89%2162
AMX M4 54Heavy Tanks49.25%1942
Obj. 430Medium Tanks49.53%1966
AMX 13 105Light Tanks51.04%2006
Foch BTank Destroyers58%1928
EBR 105Light Tanks57.41%1143
T-100 LTLight Tanks46.98%1761
Grille 15Tank Destroyers52.31%1932
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks57.14%1813
SheridanLight Tanks53.25%1863
Obj. 430UMedium Tanks52.65%1882
Rhm. Pzw.Light Tanks48.74%1396
Obj. 268 4Tank Destroyers51.52%2294
Obj. 705AHeavy Tanks48.28%1376
K-91Medium Tanks49.33%1895
Obj. 277Heavy Tanks55.56%1446
ST-IIHeavy Tanks80%1808
Obj. 279 (e)Heavy Tanks100%2466
Carro 45 tMedium Tanks55.26%2213
Obj. 260Heavy Tanks54.55%1657
ManticoreLight Tanks54.67%1530
T-22 med.Medium Tanks100%4564
Wexx_paloPrivate3470052.24%158250.63%1469Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks49.2%1654
B-C 25 tMedium Tanks55.85%2133
Type 5 HeavyHeavy Tanks52.4%1677
Strv 103BTank Destroyers47.85%1769
AMX 50 BHeavy Tanks53.42%1895
IS-7Heavy Tanks50.49%1296
Centurion AXMedium Tanks53.85%1928
G.W. E 100SPGs44.17%1316
FV215b 183Tank Destroyers54.3%1407
T110E5Heavy Tanks52.37%1973
B-C 155 58SPGs52.01%1711
E 50 MMedium Tanks52.66%2339
ConquerorGCSPGs61.47%1184
Obj. 268Tank Destroyers59.46%1974
T-62AMedium Tanks51.74%1523
Foch 155Tank Destroyers47.47%1573
Obj. 263Tank Destroyers48.94%1582
T57 HeavyHeavy Tanks54.51%1835
Obj. 907Medium Tanks61.11%1925
M60Medium Tanks53.85%1709
Obj. 140Medium Tanks55.27%2075
Obj. 430Medium Tanks66.67%1274
EBR 105Light Tanks50%1427
T-100 LTLight Tanks53.35%1747
Grille 15Tank Destroyers55.18%1773
SheridanLight Tanks51.05%1208
Obj. 430UMedium Tanks50.72%1576
Obj. 268 4Tank Destroyers52.24%1545
Obj. 277Heavy Tanks47.5%1390
Obj. 279 (e)Heavy Tanks63.16%1178
Obj. 260Heavy Tanks54.05%1744
VK 72.01 KHeavy Tanks57.83%2031
T-22 med.Medium Tanks53.76%1606
FunkanatorPrivate4225356.08%241258.33%2840Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
MausHeavy Tanks46.94%2246
Obj. 140Medium Tanks52.83%3031
IS-7Heavy Tanks51.74%1960
T110E5Heavy Tanks58.41%2743
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers52.1%1782
Leopard 1Medium Tanks54.9%3014
FV4005Tank Destroyers52.82%2638
Obj. 260Heavy Tanks54.29%2027
TVP T 50/51Medium Tanks53.04%2825
Grille 15Tank Destroyers59.26%3164
KranvagnHeavy Tanks62.71%2491
WZ-111 5AHeavy Tanks46.58%2161
S. ConquerorHeavy Tanks60.91%3616
Obj. 268 4Tank Destroyers64.21%2317
Rammstein_TMPrivate4377551.17%132848.62%1147Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks50.22%1325
AMX 50 BHeavy Tanks42.27%1326
FV215bHeavy Tanks100%1083
Centurion AXMedium Tanks66.67%1466
T92 HMCSPGs58.18%1152
T110E5Heavy Tanks45%707
B-C 155 58SPGs50%371
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers50%1173
ConquerorGCSPGs45.49%1062
T110E4Tank Destroyers46.13%1219
T-62AMedium Tanks59.72%1343
T57 HeavyHeavy Tanks54.72%1301
S. ConquerorHeavy Tanks46.15%768
M60Medium Tanks25%274
Obj. 140Medium Tanks42.11%1238
WT E 100Tank Destroyers50.54%1198
AMX 13 105Light Tanks42.42%972
EBR 105Light Tanks51.26%1223
T-100 LTLight Tanks49.73%1370
Grille 15Tank Destroyers48.35%1359
SheridanLight Tanks45.26%942
Rhm. Pzw.Light Tanks31.43%620
Obj. 277Heavy Tanks50%259
real_AL3XxXJunior Officer3015853.18%178654.22%1901Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks53.47%1873
KranvagnHeavy Tanks60%2159
Progetto 65Medium Tanks50%2043
60TPHeavy Tanks52.17%2144
B-C 25 tMedium Tanks51.74%2076
Strv 103BTank Destroyers55.56%1942
AMX 50 BHeavy Tanks58.01%2237
FV215bHeavy Tanks55.71%2304
IS-7Heavy Tanks50.26%1961
G.W. E 100SPGs58.73%1637
FV215b 183Tank Destroyers60.42%1366
T110E5Heavy Tanks53.08%1685
ConquerorGCSPGs49.14%1403
T110E4Tank Destroyers57.93%2118
T-62AMedium Tanks62.5%1893
T110E3Tank Destroyers56.41%2001
Foch 155Tank Destroyers61.9%1526
M48 PattonMedium Tanks58.82%1985
S. ConquerorHeavy Tanks59.79%2616
M60Medium Tanks73.17%2511
BadgerTank Destroyers41.18%1439
Obj. 140Medium Tanks53.62%1883
AMX 13 105Light Tanks47.19%1349
EBR 105Light Tanks53.03%938
T-100 LTLight Tanks46.91%1319
Obj. 430UMedium Tanks72%2301
Obj. 705AHeavy Tanks52.17%1925
Obj. 277Heavy Tanks39.33%1815
VK 72.01 KHeavy Tanks54.39%2131
121BMedium Tanks20%248
OmniaLiviuCommander7920358.62%247361.64%2553Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks57.69%2242
KranvagnHeavy Tanks62.41%2501
Progetto 65Medium Tanks57.92%2184
60TPHeavy Tanks60.19%2044
B-C 25 tMedium Tanks59.56%2382
STB-1Medium Tanks62.05%2565
Type 5 HeavyHeavy Tanks60.7%2460
121Medium Tanks59.88%2794
113Heavy Tanks61.14%2815
UDES 15/16Medium Tanks63.64%2713
WZ-132-1Light Tanks56.44%1737
IS-4Heavy Tanks67.39%2581
WZ-111 5AHeavy Tanks55.43%2204
AMX 50 BHeavy Tanks60.15%2872
FV215bHeavy Tanks61.28%2730
MausHeavy Tanks60.48%2144
IS-7Heavy Tanks62.56%2538
Centurion AXMedium Tanks47.62%1695
T92 HMCSPGs66.67%994
WZ-113G FTTank Destroyers52.9%1954
Obj. 261SPGs56.99%2440
G.W. E 100SPGs54.82%2118
FV215b 183Tank Destroyers60.25%2317
E 100Heavy Tanks62.27%2672
T110E5Heavy Tanks55.06%2484
B-C 155 58SPGs57.81%1412
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers59.03%2445
E 50 MMedium Tanks55.51%2318
ConquerorGCSPGs52.48%1594
T110E4Tank Destroyers55.17%1739
Obj. 268Tank Destroyers52.47%2450
T-62AMedium Tanks66.77%2785
T110E3Tank Destroyers56.16%1847
Foch 155Tank Destroyers56.03%2313
FV4005Tank Destroyers52.38%1208
M48 PattonMedium Tanks80%3507
Leopard 1Medium Tanks57.41%2517
T57 HeavyHeavy Tanks60.16%2748
AMX 30 BMedium Tanks23.08%1298
Obj. 907Medium Tanks64.62%2525
S. ConquerorHeavy Tanks59.69%2695
M60Medium Tanks60.55%2728
BadgerTank Destroyers57.49%1964
Obj. 140Medium Tanks59.77%2801
WT E 100Tank Destroyers62.68%2470
AMX M4 54Heavy Tanks58.68%2419
Obj. 430Medium Tanks58.18%2921
AMX 13 105Light Tanks62.92%2582
Foch BTank Destroyers59.5%2705
EBR 105Light Tanks38.46%1075
T-100 LTLight Tanks55.77%1828
Grille 15Tank Destroyers61.47%2686
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks63.54%2673
SheridanLight Tanks55.14%1825
Obj. 430UMedium Tanks60.26%2447
Rhm. Pzw.Light Tanks54.76%1624
Obj. 268 4Tank Destroyers57.25%2054
Obj. 705AHeavy Tanks53.66%2235
K-91Medium Tanks56.49%2322
Obj. 277Heavy Tanks66.67%2567
ST-IIHeavy Tanks57.53%2231
Obj. 279 (e)Heavy Tanks61.76%1932
T95E6Medium Tanks57.08%2281
Obj. 260Heavy Tanks61.22%2647
VK 72.01 KHeavy Tanks57.93%2643
ManticoreLight Tanks55.56%1674
121BMedium Tanks47.17%1845
zColorPrivate5559156.26%230057.6%2389Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.85%2736
60TPHeavy Tanks54.72%1920
B-C 25 tMedium Tanks48.18%1793
121Medium Tanks52.06%1896
Strv 103BTank Destroyers57.62%2522
113Heavy Tanks40%2145
WZ-111 5AHeavy Tanks43.64%1633
IS-7Heavy Tanks51.24%1702
T92 HMCSPGs46.29%1406
T110E4Tank Destroyers58.59%2802
Obj. 268Tank Destroyers50.15%1858
T110E3Tank Destroyers58.2%2193
FV4005Tank Destroyers59.31%2523
Leopard 1Medium Tanks55.83%2635
T57 HeavyHeavy Tanks47.89%1906
Obj. 907Medium Tanks70.97%2132
AMX 13 105Light Tanks55.15%2159
Foch BTank Destroyers52.03%2379
EBR 105Light Tanks59.41%2235
T-100 LTLight Tanks54.9%2217
Grille 15Tank Destroyers59.08%2501
SheridanLight Tanks49.46%2068
Obj. 268 4Tank Destroyers63.98%3062
Obj. 277Heavy Tanks52.94%2383
ManticoreLight Tanks54.29%1329
codrutz2485Private1950452.86%140353.37%1868Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks50%1632
IS-7Heavy Tanks51.25%1611
T110E5Heavy Tanks51.49%1425
T110E4Tank Destroyers54.01%1321
T-62AMedium Tanks51.32%1255
M48 PattonMedium Tanks48.53%1480
Leopard 1Medium Tanks68%1642
T57 HeavyHeavy Tanks52.83%1814
S. ConquerorHeavy Tanks69.57%2188
Grille 15Tank Destroyers65%1840
Obj. 430UMedium Tanks53.66%1667
Obj. 277Heavy Tanks47.06%1450
ManticoreLight Tanks57.5%1932
omu_rosPrivate3088551.05%135351.4%1507Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks47.83%1287
KranvagnHeavy Tanks57.69%1741
Progetto 65Medium Tanks47.5%1382
60TPHeavy Tanks60%1576
B-C 25 tMedium Tanks44.12%1335
STB-1Medium Tanks48.39%1166
Type 5 HeavyHeavy Tanks46.67%1198
Strv 103BTank Destroyers53.85%1396
AMX 50 BHeavy Tanks30%1169
MausHeavy Tanks57.14%1040
IS-7Heavy Tanks47.24%1877
Centurion AXMedium Tanks50%1131
E 100Heavy Tanks48.28%1680
T110E5Heavy Tanks44.64%1422
T110E4Tank Destroyers50%1597
T-62AMedium Tanks41.67%1195
FV4005Tank Destroyers52.94%1578
M48 PattonMedium Tanks54.84%1287
T57 HeavyHeavy Tanks83.33%1207
S. ConquerorHeavy Tanks46.15%1211
Obj. 140Medium Tanks50.57%1541
T-100 LTLight Tanks45.61%1150
Obj. 430UMedium Tanks56.67%1463
Obj. 277Heavy Tanks53.7%1575
Kings_IndianPrivate2217752.61%138151.62%1316Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
STB-1Medium Tanks70%1158
121Medium Tanks50%1386
IS-4Heavy Tanks68.97%1298
MausHeavy Tanks66.67%1814
IS-7Heavy Tanks47.17%1275
Obj. 261SPGs56.25%1559
E 100Heavy Tanks60.32%1632
T110E5Heavy Tanks57.49%1581
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers63.93%1629
E 50 MMedium Tanks22.22%764
ConquerorGCSPGs55.47%1583
T-62AMedium Tanks61.36%1859
T110E3Tank Destroyers50%2062
Leopard 1Medium Tanks53.5%1526
T57 HeavyHeavy Tanks53.57%1512
S. ConquerorHeavy Tanks50%1091
Obj. 140Medium Tanks51.85%1276
WT E 100Tank Destroyers50%1095
Grille 15Tank Destroyers60%1256
Obj. 268 4Tank Destroyers66.67%789
gaby_rouPrivate5439852.07%151451.73%1856Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Obj. 268Tank Destroyers48.57%1571
B-C 25 tMedium Tanks50%930
AMX 50 BHeavy Tanks61.11%1650
Foch 155Tank Destroyers100%1237
Centurion AXMedium Tanks56.25%2249
IS-4Heavy Tanks35.71%1483
T92 HMCSPGs51.43%1364
G.W. E 100SPGs45.65%1315
121Medium Tanks50%1423
MausHeavy Tanks53.76%1772
Obj. 140Medium Tanks47.25%1608
B-C 155 58SPGs36.36%822
IS-7Heavy Tanks47.76%1426
ConquerorGCSPGs54.55%1557
113Heavy Tanks42.86%977
T-62AMedium Tanks30.77%535
Obj. 261SPGs54.29%1503
T110E5Heavy Tanks45.91%1394
FV215b 183Tank Destroyers52.6%1484
FV215bHeavy Tanks25%1089
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers42.31%1899
T110E4Tank Destroyers33.33%676
E 100Heavy Tanks46.48%948
T110E3Tank Destroyers42.86%1427
M48 PattonMedium Tanks56.48%1845
E 50 MMedium Tanks46.84%1532
T57 HeavyHeavy Tanks54.6%1497
Leopard 1Medium Tanks53.76%1538
Obj. 263Tank Destroyers49.49%1401
STB-1Medium Tanks43.77%1150
Obj. 430Medium Tanks60%1395
FV4005Tank Destroyers58.33%1584
Obj. 260Heavy Tanks50%1328
AMX 30 BMedium Tanks100%2136
T-22 med.Medium Tanks20%1234
Type 5 HeavyHeavy Tanks53.72%1717
TVP T 50/51Medium Tanks48.7%1853
Grille 15Tank Destroyers51.13%1389
Strv 103BTank Destroyers53.62%2029
KranvagnHeavy Tanks51.54%1447
Rhm. Pzw.Light Tanks60%955
WZ-132-1Light Tanks78.57%1857
AMX 13 105Light Tanks56.94%1373
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks100%1017
T-100 LTLight Tanks37.78%922
SheridanLight Tanks44.44%2010
WZ-111 5AHeavy Tanks47.37%1397
S. ConquerorHeavy Tanks51.94%1634
WZ-113G FTTank Destroyers36.36%707
Foch BTank Destroyers46.43%1157
AMX M4 54Heavy Tanks59.62%2172
BadgerTank Destroyers58.33%1508
Obj. 430UMedium Tanks53.49%1824
Obj. 705AHeavy Tanks54.87%1919
Obj. 268 4Tank Destroyers50.75%1667
Progetto 65Medium Tanks49.32%1876
Obj. 277Heavy Tanks58.33%1431
K-91Medium Tanks42.86%1749
60TPHeavy Tanks42.45%1540
T95/FV4201Heavy Tanks51.68%1284
EBR 105Light Tanks14.29%1
UDES 15/16Medium Tanks57.14%1909
ManticoreLight Tanks60%737
ST-IIHeavy Tanks100%1152
CS-63Medium Tanks44.07%906
RinoceronteHeavy Tanks40%1077
Vz. 55Heavy Tanks39.44%1322
Hachiman1803Private2845155.22%188353.59%2075Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks58.33%1629
KranvagnHeavy Tanks35.48%1758
Progetto 65Medium Tanks50%2731
60TPHeavy Tanks42.77%1871
B-C 25 tMedium Tanks100%2539
STB-1Medium Tanks56.25%2212
121Medium Tanks41.18%1119
UDES 15/16Medium Tanks57.14%1948
IS-4Heavy Tanks56.35%2247
AMX 50 BHeavy Tanks60%1798
MausHeavy Tanks100%652
IS-7Heavy Tanks52.37%1802
FV215b 183Tank Destroyers75%1331
E 100Heavy Tanks50.85%2069
T110E5Heavy Tanks56.19%2158
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers54.87%1916
Obj. 268Tank Destroyers35.71%1400
T-62AMedium Tanks57.28%2050
Leopard 1Medium Tanks53.96%1814
T57 HeavyHeavy Tanks52.41%1831
S. ConquerorHeavy Tanks36%1668
Obj. 140Medium Tanks53.38%1535
Grille 15Tank Destroyers50%1632
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks47.17%1280
Obj. 705AHeavy Tanks55.81%1569
Obj. 277Heavy Tanks38.89%1560
GioXyXPrivate1282147.77%65943.59%597Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
IS-7Heavy Tanks44.81%785
T110E4Tank Destroyers48.21%716
S. ConquerorHeavy Tanks38.1%310
leSAMiPrivate2076750.17%144954.44%2322Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Vz. 55Heavy Tanks49.18%2186
Strv 103BTank Destroyers52.08%1329
113Heavy Tanks38%1699
WZ-111 5AHeavy Tanks47.74%1394
AMX 50 BHeavy Tanks55.17%1811
IS-7Heavy Tanks59.15%1804
T110E5Heavy Tanks50.88%1842
Leopard 1Medium Tanks44.8%1713
AMX 30 BMedium Tanks43.51%1718
Obj. 140Medium Tanks44.26%1779
T-100 LTLight Tanks47.37%1499
Obj. 430UMedium Tanks49.66%1875
Obj. 705AHeavy Tanks50.41%2169
Obj. 277Heavy Tanks49.17%1645
Libro_Private1041952.82%131253.21%1735Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Progetto 65Medium Tanks42.86%1233
60TPHeavy Tanks60.87%2031
IS-7Heavy Tanks48.61%1377
Grille 15Tank Destroyers50%1433
Obj. 430UMedium Tanks62.07%1013
Obj. 705AHeavy Tanks50%1470
Obj. 277Heavy Tanks54.05%1250
BankerianPrivate10340050.01%127949.28%1236Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks37.5%109
Progetto 65Medium Tanks39.8%1066
60TPHeavy Tanks43.75%795
B-C 25 tMedium Tanks36.64%952
Type 5 HeavyHeavy Tanks45.32%1187
121Medium Tanks27.27%999
Strv 103BTank Destroyers39.87%714
CS-63Medium Tanks60%500
IS-4Heavy Tanks43.48%877
AMX 50 BHeavy Tanks53.57%1160
FV215bHeavy Tanks42.86%845
MausHeavy Tanks33.01%777
IS-7Heavy Tanks45.03%984
Centurion AXMedium Tanks45.81%860
T92 HMCSPGs49.08%1439
Obj. 261SPGs49.91%1300
G.W. E 100SPGs46.46%1333
FV215b 183Tank Destroyers49.35%1110
E 100Heavy Tanks45.61%1080
T110E5Heavy Tanks35.56%834
B-C 155 58SPGs45.19%1051
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers43.13%1072
ConquerorGCSPGs48.36%1445
T110E4Tank Destroyers50%846
T110E3Tank Destroyers41.67%631
Foch 155Tank Destroyers44.9%833
FV4005Tank Destroyers43.31%1071
M48 PattonMedium Tanks40%590
T57 HeavyHeavy Tanks50.49%1065
Obj. 907Medium Tanks44.95%832
S. ConquerorHeavy Tanks40%810
BadgerTank Destroyers30.56%722
WT E 100Tank Destroyers45.69%1310
Obj. 430Medium Tanks100%421
AMX 13 105Light Tanks44.17%730
Foch BTank Destroyers55.26%745
EBR 105Light Tanks49.66%507
T-100 LTLight Tanks48.16%897
Grille 15Tank Destroyers45.82%1096
SheridanLight Tanks38%547
Obj. 430UMedium Tanks45.96%1150
Obj. 268 4Tank Destroyers37.5%611
Obj. 277Heavy Tanks46.15%547
Obj. 260Heavy Tanks50%920
ManticoreLight Tanks25%536
HonoR_VirtuSPrivate5485755.37%203862.27%2722Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks51.88%2006
KranvagnHeavy Tanks48.03%1959
Progetto 65Medium Tanks57.24%2150
Vz. 55Heavy Tanks58.56%2454
RinoceronteHeavy Tanks49.21%1936
60TPHeavy Tanks47.96%1791
B-C 25 tMedium Tanks55.18%2144
STB-1Medium Tanks52.92%1805
Type 5 HeavyHeavy Tanks52.38%1456
121Medium Tanks56.36%2374
Strv 103BTank Destroyers58.26%2144
CS-63Medium Tanks62.5%2091
113Heavy Tanks39.39%1294
UDES 15/16Medium Tanks52.54%1789
WZ-132-1Light Tanks47.62%1475
IS-4Heavy Tanks52.07%1795
WZ-111 5AHeavy Tanks50.29%1750
AMX 50 BHeavy Tanks52.1%1975
MausHeavy Tanks50%1562
IS-7Heavy Tanks45.58%1684
Centurion AXMedium Tanks53.74%1938
T92 HMCSPGs49.35%1375
WZ-113G FTTank Destroyers54.76%1961
Obj. 261SPGs52.61%1611
G.W. E 100SPGs60%1584
E 100Heavy Tanks56.46%1750
T110E5Heavy Tanks54.89%2310
B-C 155 58SPGs58.9%1340
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers50.68%2108
E 50 MMedium Tanks52.97%1960
ConquerorGCSPGs48.81%1290
T110E4Tank Destroyers62.07%2425
Obj. 268Tank Destroyers58.18%2780
T-62AMedium Tanks54.55%1804
T110E3Tank Destroyers60.87%2417
FV4005Tank Destroyers51.03%1931
M48 PattonMedium Tanks40%1469
Obj. 263Tank Destroyers54.18%2039
Leopard 1Medium Tanks52.46%2295
T57 HeavyHeavy Tanks50%2061
AMX 30 BMedium Tanks50%1447
Obj. 907Medium Tanks56.72%1981
S. ConquerorHeavy Tanks50.68%1550
M60Medium Tanks56.11%2266
BadgerTank Destroyers65.05%2206
Obj. 140Medium Tanks49.33%1850
AMX M4 54Heavy Tanks62.5%2389
Obj. 430Medium Tanks54.06%1665
AMX 13 105Light Tanks64%2302
Foch BTank Destroyers62.75%2255
EBR 105Light Tanks59.31%2134
T-100 LTLight Tanks51.37%1938
Grille 15Tank Destroyers48.46%1667
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks85.71%2559
SheridanLight Tanks42.11%1891
Obj. 430UMedium Tanks51.43%1748
Rhm. Pzw.Light Tanks60.66%1991
Obj. 268 4Tank Destroyers55.81%1807
Obj. 705AHeavy Tanks66.67%1332
K-91Medium Tanks51.85%2477
Obj. 277Heavy Tanks57.14%1703
ST-IIHeavy Tanks52.38%2032
Obj. 279 (e)Heavy Tanks63.06%2053
Carro 45 tMedium Tanks53.78%2058
T95/FV4201Heavy Tanks55.91%2251
Obj. 260Heavy Tanks50%1893
ManticoreLight Tanks53.79%1891
T-22 med.Medium Tanks57.69%1903
121BMedium Tanks53.33%2088
Puffy_PuffExecutive Officer3471659.41%270062.84%2478Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks59.87%2880
STB-1Medium Tanks57.6%2456
Type 5 HeavyHeavy Tanks65.45%2679
113Heavy Tanks58.36%2225
IS-4Heavy Tanks69.39%2409
AMX 50 BHeavy Tanks58.73%2372
Centurion AXMedium Tanks56.04%1777
T92 HMCSPGs54.33%1492
E 100Heavy Tanks57.6%2810
T110E5Heavy Tanks61.74%2552
E 50 MMedium Tanks61.84%2373
FV4005Tank Destroyers53.68%1469
Leopard 1Medium Tanks58.75%2662
S. ConquerorHeavy Tanks60.23%2704
M60Medium Tanks59.83%2060
Obj. 140Medium Tanks55.66%2494
AMX M4 54Heavy Tanks63.79%2376
EBR 105Light Tanks58.24%2233
T-100 LTLight Tanks62%2191
Grille 15Tank Destroyers56.11%1915
Obj. 268 4Tank Destroyers61.46%2323
Obj. 277Heavy Tanks63.8%2133
Obj. 260Heavy Tanks54.49%1641
KodiaK29Junior Officer7139149.4%131852.05%1698Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks47.9%1254
KranvagnHeavy Tanks46.43%1125
Progetto 65Medium Tanks64%1566
STB-1Medium Tanks42.22%1017
Type 5 HeavyHeavy Tanks48.75%1163
121Medium Tanks38.69%959
IS-4Heavy Tanks47.81%1390
AMX 50 BHeavy Tanks46.55%1513
FV215bHeavy Tanks40.19%1130
IS-7Heavy Tanks44.58%1341
Obj. 261SPGs50.09%1346
E 100Heavy Tanks49.25%1453
T110E5Heavy Tanks48.26%1357
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers49.86%1375
E 50 MMedium Tanks44.76%1289
ConquerorGCSPGs49.6%1456
T110E4Tank Destroyers49.81%1480
Obj. 268Tank Destroyers46.33%1383
T-62AMedium Tanks45.17%987
T110E3Tank Destroyers50.6%1517
FV4005Tank Destroyers45.96%1390
M48 PattonMedium Tanks57.3%1506
Obj. 263Tank Destroyers49.58%1288
Leopard 1Medium Tanks42.07%989
T57 HeavyHeavy Tanks45.12%1405
AMX 30 BMedium Tanks29.17%678
S. ConquerorHeavy Tanks39.81%923
Obj. 140Medium Tanks51.39%1013
WT E 100Tank Destroyers47.19%1124
AMX 13 105Light Tanks48.34%1331
Grille 15Tank Destroyers47.04%1339
SheridanLight Tanks50%1074
Obj. 430UMedium Tanks48.03%1305
Obj. 268 4Tank Destroyers53.01%1702
K-91Medium Tanks41.38%997
Obj. 277Heavy Tanks50.88%1255
ManticoreLight Tanks54.79%1434
121BMedium Tanks100%691
Funny_clickPrivate2169557.41%216460.02%2090Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks57.21%2405
KranvagnHeavy Tanks62.37%2119
Progetto 65Medium Tanks60.91%2401
60TPHeavy Tanks55.56%2116
B-C 25 tMedium Tanks62.58%2317
Type 5 HeavyHeavy Tanks50%1853
CS-63Medium Tanks75%1604
UDES 15/16Medium Tanks62.86%2177
WZ-132-1Light Tanks50%2122
IS-4Heavy Tanks38.46%1278
WZ-111 5AHeavy Tanks50%1919
MausHeavy Tanks50%1379
IS-7Heavy Tanks62.5%2801
Centurion AXMedium Tanks87.5%1522
T92 HMCSPGs61.11%1372
Obj. 261SPGs56.25%2008
T110E5Heavy Tanks66.67%2377
ConquerorGCSPGs53.61%1793
T110E4Tank Destroyers70%1702
T-62AMedium Tanks54.55%2352
FV4005Tank Destroyers56.88%2166
M48 PattonMedium Tanks42.86%1742
Leopard 1Medium Tanks54.61%2189
T57 HeavyHeavy Tanks46.3%1907
S. ConquerorHeavy Tanks58.33%2009
Obj. 140Medium Tanks59.76%2427
AMX 13 105Light Tanks55.68%2378
EBR 105Light Tanks57.34%1881
T-100 LTLight Tanks56.49%1866
Grille 15Tank Destroyers56.78%1993
SheridanLight Tanks53.55%1845
Obj. 430UMedium Tanks67.35%1898
Obj. 268 4Tank Destroyers61.97%2105
Obj. 277Heavy Tanks59.82%2164
ST-IIHeavy Tanks73.68%1770
Obj. 260Heavy Tanks58%2584
T-22 med.Medium Tanks53.85%1126
PwlsePrivate687155.81%233153.96%1943Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Progetto 65Medium Tanks50.69%2213
FV215bHeavy Tanks53.33%1748
IS-7Heavy Tanks51.05%2389
E 50 MMedium Tanks57.02%2230
ConquerorGCSPGs47.83%1168
FV4005Tank Destroyers51.92%1431
M48 PattonMedium Tanks56.05%2183
Obj. 140Medium Tanks52.55%2251
EBR 105Light Tanks60%2353
Rhm. Pzw.Light Tanks60.17%1882
Obj. 277Heavy Tanks54.35%2318
121BMedium Tanks58.82%2041
AndonE76Executive Officer5906758.17%261956.77%2364Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.49%2792
KranvagnHeavy Tanks51.9%2553
Progetto 65Medium Tanks62.5%2993
Vz. 55Heavy Tanks48.15%1274
RinoceronteHeavy Tanks51.16%2479
60TPHeavy Tanks58.46%1914
B-C 25 tMedium Tanks54.61%2763
STB-1Medium Tanks60.61%2419
Type 5 HeavyHeavy Tanks49.02%1703
121Medium Tanks55.56%2342
Strv 103BTank Destroyers55.93%2926
CS-63Medium Tanks51.45%1911
113Heavy Tanks54.83%2747
UDES 15/16Medium Tanks63.46%2216
IS-4Heavy Tanks53.52%2697
WZ-111 5AHeavy Tanks53.77%2594
AMX 50 BHeavy Tanks54.44%2737
MausHeavy Tanks55.42%1825
IS-7Heavy Tanks59.56%2843
Centurion AXMedium Tanks60%2910
T92 HMCSPGs54.97%1607
Obj. 261SPGs57.14%1643
G.W. E 100SPGs50.77%1512
E 100Heavy Tanks61.97%3135
T110E5Heavy Tanks56.19%2634
E 50 MMedium Tanks60.24%3010
ConquerorGCSPGs58.33%1786
T110E4Tank Destroyers57.73%2827
T-62AMedium Tanks57.1%2724
T110E3Tank Destroyers57.01%2212
FV4005Tank Destroyers58.45%2390
M48 PattonMedium Tanks53.85%2552
Leopard 1Medium Tanks55.65%2602
T57 HeavyHeavy Tanks59.87%2593
Obj. 907Medium Tanks61.6%2580
S. ConquerorHeavy Tanks57.52%2586
Obj. 140Medium Tanks62.48%2958
Obj. 430Medium Tanks57.94%2818
AMX 13 105Light Tanks61.82%2249
Foch BTank Destroyers51.52%2141
EBR 105Light Tanks42.11%1081
T-100 LTLight Tanks56.82%2328
Grille 15Tank Destroyers55.08%1998
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks59.8%2680
SheridanLight Tanks55.98%2844
Obj. 430UMedium Tanks56.66%2994
Rhm. Pzw.Light Tanks47.96%1018
Obj. 268 4Tank Destroyers71.74%2466
Obj. 705AHeavy Tanks69.05%2127
K-91Medium Tanks54.55%2142
Obj. 277Heavy Tanks45.16%1494
Obj. 279 (e)Heavy Tanks56.38%1526
Carro 45 tMedium Tanks50%2100
T95/FV4201Heavy Tanks51.52%1819
Obj. 260Heavy Tanks57.51%2478
VK 72.01 KHeavy Tanks57.94%2393
ManticoreLight Tanks59.72%1696
T-22 med.Medium Tanks55.17%1602
sebahattin12Private5152850.58%125952.76%1954Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks48.13%1273
KranvagnHeavy Tanks47.06%1484
Progetto 65Medium Tanks52.63%1739
RinoceronteHeavy Tanks50%1034
60TPHeavy Tanks50%1905
B-C 25 tMedium Tanks46.33%1454
STB-1Medium Tanks25%1107
Type 5 HeavyHeavy Tanks100%2554
121Medium Tanks50%1259
CS-63Medium Tanks60%2020
UDES 15/16Medium Tanks50%1608
WZ-132-1Light Tanks50%2397
IS-4Heavy Tanks33.33%767
WZ-111 5AHeavy Tanks55.88%2161
FV215bHeavy Tanks52.21%1321
MausHeavy Tanks80%2715
IS-7Heavy Tanks40.63%710
Centurion AXMedium Tanks27.27%474
T92 HMCSPGs45.35%933
Obj. 261SPGs49.84%1322
E 100Heavy Tanks51.85%1377
T110E5Heavy Tanks51.04%1437
B-C 155 58SPGs47.62%825
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers49.25%1475
E 50 MMedium Tanks45.5%1302
T110E4Tank Destroyers38.46%640
T110E3Tank Destroyers58.06%1829
FV4005Tank Destroyers46.15%955
M48 PattonMedium Tanks52.24%1451
Leopard 1Medium Tanks47.83%1439
T57 HeavyHeavy Tanks45.7%1286
S. ConquerorHeavy Tanks50%2042
BadgerTank Destroyers55.56%2463
Obj. 140Medium Tanks44%1093
AMX M4 54Heavy Tanks60%2207
AMX 13 105Light Tanks46.97%1332
Foch BTank Destroyers41.18%1188
EBR 105Light Tanks47.83%850
T-100 LTLight Tanks56.36%1411
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks37.5%1272
Obj. 430UMedium Tanks40%884
Rhm. Pzw.Light Tanks40%821
Obj. 268 4Tank Destroyers47.22%1161
Obj. 705AHeavy Tanks58.82%1412
Obj. 277Heavy Tanks42.11%1795
ST-IIHeavy Tanks48.15%1568
abcbubuPrivate194948.23%60443.86%519Player has no tier 10 tanks or there is no recent data.
CalibruGreu_ROPrivate2666056.35%220057.3%2275Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks57.53%2557
KranvagnHeavy Tanks57.33%1815
Progetto 65Medium Tanks44%2026
60TPHeavy Tanks55.63%2478
B-C 25 tMedium Tanks56.88%2234
STB-1Medium Tanks51.75%1964
CS-63Medium Tanks59.48%2270
UDES 15/16Medium Tanks52.38%2096
WZ-111 5AHeavy Tanks48.98%2154
G.W. E 100SPGs76.47%1158
T110E5Heavy Tanks55.4%1955
E 50 MMedium Tanks56.25%1961
T110E4Tank Destroyers51.94%1756
Leopard 1Medium Tanks57.74%2229
T57 HeavyHeavy Tanks53.76%2251
Obj. 140Medium Tanks58.58%1950
AMX 13 105Light Tanks52.94%2361
EBR 105Light Tanks55.11%1701
T-100 LTLight Tanks58.83%2299
Grille 15Tank Destroyers55.35%2075
Obj. 705AHeavy Tanks40%1696
Obj. 277Heavy Tanks51.59%2154
T95/FV4201Heavy Tanks52.1%1762
ManticoreLight Tanks55.59%1944
Vj_BogdanPrivate5528153.19%189649.6%1719Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks51.08%1867
KranvagnHeavy Tanks53.33%1282
Progetto 65Medium Tanks49.8%1648
B-C 25 tMedium Tanks51.7%1964
121Medium Tanks40%750
UDES 15/16Medium Tanks50%2567
FV215bHeavy Tanks35.71%1252
IS-7Heavy Tanks51.74%2094
Centurion AXMedium Tanks51.73%1798
Obj. 261SPGs52.22%1487
E 100Heavy Tanks50%1927
T110E5Heavy Tanks52.21%1965
B-C 155 58SPGs50.33%1254
E 50 MMedium Tanks54.02%1810
ConquerorGCSPGs50.63%1395
T110E4Tank Destroyers49.39%1669
T-62AMedium Tanks55.95%2133
Leopard 1Medium Tanks51.29%1459
AMX 30 BMedium Tanks66.67%936
M60Medium Tanks51.74%1696
Obj. 140Medium Tanks57.27%2157
AMX 13 105Light Tanks51.6%2294
EBR 105Light Tanks48.08%962
T-100 LTLight Tanks51.8%1904
Obj. 430UMedium Tanks51.32%1826
Obj. 705AHeavy Tanks40%1414
K-91Medium Tanks100%597
Obj. 277Heavy Tanks55.56%2489
Obj. 260Heavy Tanks0%127
121BMedium Tanks56.88%1653
Noxe_pskPrivate2689354.01%195354.45%1946Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks47.11%1352
KranvagnHeavy Tanks47.56%1304
Progetto 65Medium Tanks48.39%1838
RinoceronteHeavy Tanks59.09%2215
B-C 25 tMedium Tanks46.04%1719
STB-1Medium Tanks52.06%1680
121Medium Tanks56.63%1624
T110E5Heavy Tanks46.58%1498
E 50 MMedium Tanks53.37%1810
ConquerorGCSPGs55.17%1119
FV4005Tank Destroyers46.67%1214
Leopard 1Medium Tanks47.8%1964
Obj. 140Medium Tanks49.12%1681
AMX 13 105Light Tanks46.63%1342
EBR 105Light Tanks43.56%714
T-100 LTLight Tanks53.26%2370
Obj. 430UMedium Tanks49.23%1616
Obj. 277Heavy Tanks53.61%1543
CooperBulletPrivate5017257.18%230256.67%1819Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks52.87%2157
KranvagnHeavy Tanks46.15%1444
Progetto 65Medium Tanks61.93%2237
Vz. 55Heavy Tanks62.5%1428
RinoceronteHeavy Tanks20%1469
60TPHeavy Tanks56.45%1642
B-C 25 tMedium Tanks52.53%1803
STB-1Medium Tanks50%2151
Type 5 HeavyHeavy Tanks56.88%2237
Strv 103BTank Destroyers54.84%2456
CS-63Medium Tanks45.45%1183
UDES 15/16Medium Tanks50%1777
IS-4Heavy Tanks60.18%2523
WZ-111 5AHeavy Tanks47.83%1350
AMX 50 BHeavy Tanks42.86%2144
MausHeavy Tanks50.39%1978
IS-7Heavy Tanks63.84%2781
T92 HMCSPGs51.58%1714
Obj. 261SPGs56.35%1589
G.W. E 100SPGs55.06%1655
E 100Heavy Tanks47.9%1584
T110E5Heavy Tanks56.33%2154
B-C 155 58SPGs52.78%1355
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers48.15%1406
E 50 MMedium Tanks33.33%1150
ConquerorGCSPGs54.01%1984
T110E4Tank Destroyers55.16%1878
T-62AMedium Tanks52.05%2092
T110E3Tank Destroyers54.05%1665
FV4005Tank Destroyers49.39%1512
M48 PattonMedium Tanks56%2063
Obj. 263Tank Destroyers52.5%1592
Leopard 1Medium Tanks51.82%1781
T57 HeavyHeavy Tanks60.26%2663
Obj. 907Medium Tanks59.46%2099
S. ConquerorHeavy Tanks52.94%1797
M60Medium Tanks51.35%2057
BadgerTank Destroyers50%1366
Obj. 140Medium Tanks58.01%2572
AMX M4 54Heavy Tanks53.85%1327
Obj. 430Medium Tanks56.12%2135
AMX 13 105Light Tanks56.69%1593
EBR 105Light Tanks53.12%1265
T-100 LTLight Tanks51.95%1584
Grille 15Tank Destroyers54.61%2021
SheridanLight Tanks53.07%2148
Obj. 430UMedium Tanks52.56%2284
Rhm. Pzw.Light Tanks50.16%1163
Obj. 268 4Tank Destroyers59.49%2353
Obj. 705AHeavy Tanks56.96%2248
K-91Medium Tanks44.44%1944
Obj. 277Heavy Tanks54.41%1852
ST-IIHeavy Tanks88.89%1775
Obj. 279 (e)Heavy Tanks52.94%1153
Carro 45 tMedium Tanks50%1373
T95/FV4201Heavy Tanks50%1482
Obj. 260Heavy Tanks52.22%1733
VK 72.01 KHeavy Tanks58.43%1840
ManticoreLight Tanks48.1%961
121BMedium Tanks52.17%1697
turbogtxPrivate2786154.15%211263.48%3075Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks65.79%3855
Progetto 65Medium Tanks57.09%2992
B-C 25 tMedium Tanks53.07%2251
STB-1Medium Tanks48.89%2572
Strv 103BTank Destroyers57.54%2550
WZ-132-1Light Tanks53.14%2831
IS-4Heavy Tanks61.87%2070
WZ-111 5AHeavy Tanks0%3785
AMX 50 BHeavy Tanks58.46%2948
MausHeavy Tanks59.78%2641
IS-7Heavy Tanks54.03%2378
Centurion AXMedium Tanks56.26%2926
T110E4Tank Destroyers52.83%2239
T-62AMedium Tanks58.67%2271
FV4005Tank Destroyers59.12%1958
M48 PattonMedium Tanks58.23%3041
Leopard 1Medium Tanks62.19%3699
T57 HeavyHeavy Tanks51.22%2106
Obj. 907Medium Tanks50%1943
S. ConquerorHeavy Tanks59.09%3117
M60Medium Tanks58.06%3755
Obj. 140Medium Tanks49.34%1969
T-100 LTLight Tanks55.81%2244
Grille 15Tank Destroyers62.47%2840
Obj. 430UMedium Tanks52.83%3157
Obj. 277Heavy Tanks58.39%2916
T95/FV4201Heavy Tanks100%4291
KilstroomPrivate985354.36%203250.95%2146Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks50%1180
Progetto 65Medium Tanks100%1043
60TPHeavy Tanks100%1256
STB-1Medium Tanks56%1911
Type 5 HeavyHeavy Tanks45.45%1393
Strv 103BTank Destroyers44.95%1549
CS-63Medium Tanks50%2052
113Heavy Tanks51%1929
WZ-111 5AHeavy Tanks54.73%1997
AMX 50 BHeavy Tanks30%1023
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers100%3921
T-62AMedium Tanks58.67%1839
AMX 30 BMedium Tanks63.16%2233
S. ConquerorHeavy Tanks58.19%2135
M60Medium Tanks42.31%1604
Obj. 140Medium Tanks50.96%1952
AMX M4 54Heavy Tanks33.33%937
Obj. 430UMedium Tanks46.05%2084
K-91Medium Tanks50%1776
__cnb__Private2776451.81%181951.07%1610Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks54.05%1535
KranvagnHeavy Tanks38.1%1335
Progetto 65Medium Tanks56.08%1929
RinoceronteHeavy Tanks50%1658
60TPHeavy Tanks60.53%1864
B-C 25 tMedium Tanks51.03%1878
STB-1Medium Tanks51.65%1567
Type 5 HeavyHeavy Tanks45.25%1408
121Medium Tanks45.56%1674
Strv 103BTank Destroyers43.75%1084
CS-63Medium Tanks44.44%1556
113Heavy Tanks43.08%1758
UDES 15/16Medium Tanks38.71%1382
WZ-132-1Light Tanks44.86%1765
IS-4Heavy Tanks20%507
WZ-111 5AHeavy Tanks59.46%1623
AMX 50 BHeavy Tanks60%1653
MausHeavy Tanks46.15%786
IS-7Heavy Tanks69.23%1738
Centurion AXMedium Tanks52.7%1555
T92 HMCSPGs52.46%1368
G.W. E 100SPGs100%1366
FV215b 183Tank Destroyers45.28%1332
E 100Heavy Tanks60%1868
T110E5Heavy Tanks71.43%1140
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers49.02%1557
E 50 MMedium Tanks50%1957
ConquerorGCSPGs41.18%1033
T110E4Tank Destroyers53.13%1592
Obj. 268Tank Destroyers71.43%1595
T-62AMedium Tanks51.18%1988
T110E3Tank Destroyers50%1281
FV4005Tank Destroyers52.67%1525
M48 PattonMedium Tanks55.56%1725
Leopard 1Medium Tanks60.56%2291
T57 HeavyHeavy Tanks33.33%1325
S. ConquerorHeavy Tanks52%1989
BadgerTank Destroyers38.1%1142
Obj. 140Medium Tanks52.02%2199
AMX M4 54Heavy Tanks70.59%1689
AMX 13 105Light Tanks49.76%2000
EBR 105Light Tanks40.8%811
T-100 LTLight Tanks47.47%1915
Grille 15Tank Destroyers49.9%2063
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks48.15%1700
SheridanLight Tanks53.49%766
Obj. 430UMedium Tanks61.54%1569
Rhm. Pzw.Light Tanks62.5%1131
Obj. 268 4Tank Destroyers55.35%1719
Obj. 705AHeavy Tanks55.45%2091
Obj. 277Heavy Tanks62.5%1235
ST-IIHeavy Tanks66.67%3024
ManticoreLight Tanks54.17%1251
rxstar66Private2624053.43%165854.89%1857Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks50.28%1584
Progetto 65Medium Tanks57.23%2589
60TPHeavy Tanks51.72%1199
B-C 25 tMedium Tanks50%1516
STB-1Medium Tanks47.88%1530
Type 5 HeavyHeavy Tanks20%1076
121Medium Tanks20%1486
Strv 103BTank Destroyers51.02%1312
CS-63Medium Tanks66.67%2448
113Heavy Tanks36.51%1047
UDES 15/16Medium Tanks44.83%1638
WZ-111 5AHeavy Tanks56.67%2403
IS-7Heavy Tanks57.14%2198
T92 HMCSPGs33.33%0
Obj. 261SPGs55.29%1480
E 50 MMedium Tanks63.64%2163
ConquerorGCSPGs46.9%1393
T110E3Tank Destroyers42.86%1258
FV4005Tank Destroyers49.53%1517
M48 PattonMedium Tanks49.74%1605
Leopard 1Medium Tanks48.96%1903
S. ConquerorHeavy Tanks54.24%1806
BadgerTank Destroyers51.45%1456
Obj. 140Medium Tanks51.59%1827
EBR 105Light Tanks46.75%1189
Grille 15Tank Destroyers42.22%1146
Obj. 430UMedium Tanks49.28%1617
Obj. 268 4Tank Destroyers100%523
Obj. 705AHeavy Tanks55.07%1645
Obj. 277Heavy Tanks55.07%1756
Obj. 279 (e)Heavy Tanks69.57%1679
qAlex26Private771560.04%281657.87%2799Player has no tier 10 tanks or there is no recent data.
_Seriful_Junior Officer1055555.76%221556.54%2305Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.64%2030
Progetto 65Medium Tanks56.57%2301
RinoceronteHeavy Tanks33.33%1033
60TPHeavy Tanks41.18%970
B-C 25 tMedium Tanks57.55%2192
STB-1Medium Tanks55.26%1774
Strv 103BTank Destroyers57.01%1959
CS-63Medium Tanks52.79%1729
113Heavy Tanks56.52%1781
UDES 15/16Medium Tanks53.85%2164
AMX 50 BHeavy Tanks42.55%1722
FV215bHeavy Tanks49.11%1960
IS-7Heavy Tanks58.11%2234
Obj. 261SPGs48.04%1395
T110E5Heavy Tanks30%1772
T-62AMedium Tanks47.37%1874
FV4005Tank Destroyers49.59%1670
M48 PattonMedium Tanks18.18%1529
Leopard 1Medium Tanks58.26%2292
T57 HeavyHeavy Tanks58.62%1494
AMX 30 BMedium Tanks53.7%2220
S. ConquerorHeavy Tanks51.29%1774
Obj. 140Medium Tanks47.92%1769
AMX 13 105Light Tanks50.72%1335
EBR 105Light Tanks52.13%886
T-100 LTLight Tanks47.83%1416
Grille 15Tank Destroyers54.66%2220
Obj. 430UMedium Tanks55%1441
Rhm. Pzw.Light Tanks45.83%1050
Obj. 705AHeavy Tanks33.33%300
Obj. 277Heavy Tanks50%1631
AlinTheBlackPhanterPrivate338251.21%150052.56%1307Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
EBR 105Light Tanks49.67%1166
Obj. 430UMedium Tanks50.7%1343
Obj. 705AHeavy Tanks50%1370
ST-IIHeavy Tanks52.67%1553
sirius_stealPrivate1504051.09%140053.65%1748Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks50%1089
Vz. 55Heavy Tanks54.55%1776
RinoceronteHeavy Tanks46.09%1389
60TPHeavy Tanks51.06%2297
113Heavy Tanks57.14%1135
WZ-111 5AHeavy Tanks52.63%1457
AMX 50 BHeavy Tanks60.29%1916
FV215b 183Tank Destroyers45.61%1278
Foch 155Tank Destroyers66.67%578
Syrise94Private907053.87%203155.68%2267Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks56.25%2258
Progetto 65Medium Tanks49.72%1757
STB-1Medium Tanks55.95%2797
CS-63Medium Tanks38.1%1085
T92 HMCSPGs51.39%1586
ConquerorGCSPGs45.24%1249
T110E4Tank Destroyers54.12%2157
T-62AMedium Tanks57.14%1815
M48 PattonMedium Tanks55.81%2375
Leopard 1Medium Tanks53.77%2146
S. ConquerorHeavy Tanks53.33%2093
Obj. 140Medium Tanks42.37%2061
EBR 105Light Tanks51.78%2035
Obj. 430UMedium Tanks69.74%2216
Obj. 705AHeavy Tanks49.82%1775
Obj. 277Heavy Tanks54.21%2169
_Slipknot_666Private152061.84%318260.69%3080Player has no tier 10 tanks or there is no recent data.
DyablossPrivate650852.15%151250.87%1501Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks47.31%1200
60TPHeavy Tanks47.13%1100
T110E4Tank Destroyers49.37%1196
T-62AMedium Tanks47.83%986
S. ConquerorHeavy Tanks41.03%1300
Obj. 430UMedium Tanks33.85%976
121BMedium Tanks62.5%1223
ROY_bushidoPrivate2997952.93%158052.3%1562Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks50.7%1543
KranvagnHeavy Tanks62.79%1442
Progetto 65Medium Tanks50%1547
Vz. 55Heavy Tanks43.59%1464
60TPHeavy Tanks55.91%1541
B-C 25 tMedium Tanks45.28%1318
STB-1Medium Tanks54.88%1305
Type 5 HeavyHeavy Tanks39.13%693
121Medium Tanks37.84%745
Strv 103BTank Destroyers59.02%1111
CS-63Medium Tanks53.61%1453
UDES 15/16Medium Tanks48.31%1337
WZ-132-1Light Tanks32%557
AMX 50 BHeavy Tanks51.85%1221
MausHeavy Tanks56.45%1748
Centurion AXMedium Tanks40.74%836
T92 HMCSPGs51.43%1098
WZ-113G FTTank Destroyers45.56%1210
Obj. 261SPGs45.9%1151
G.W. E 100SPGs52.17%1326
E 100Heavy Tanks52.38%1375
T110E5Heavy Tanks45.1%925
E 50 MMedium Tanks48.89%1070
FV4005Tank Destroyers46.96%1030
M48 PattonMedium Tanks47.37%1380
Leopard 1Medium Tanks48.39%1358
T57 HeavyHeavy Tanks45.67%1097
AMX 30 BMedium Tanks47.22%1321
S. ConquerorHeavy Tanks37.75%1156
M60Medium Tanks39.13%1209
Obj. 140Medium Tanks46.99%1099
AMX 13 105Light Tanks50.59%1529
Foch BTank Destroyers38.46%957
EBR 105Light Tanks50%1270
T-100 LTLight Tanks56.2%1503
Grille 15Tank Destroyers39.39%1034
SheridanLight Tanks32.26%660
Obj. 268 4Tank Destroyers50.88%1302
Obj. 277Heavy Tanks48.78%1202
T-22 med.Medium Tanks50%1196
121BMedium Tanks100%1990
_Beleaua_Private811258.26%259660.02%2765Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
STB-1Medium Tanks54.55%2665
UDES 15/16Medium Tanks62.38%2081
E 50 MMedium Tanks51.52%2509
ConquerorGCSPGs38.71%752
Leopard 1Medium Tanks55.53%2626
S. ConquerorHeavy Tanks60.16%2799
Obj. 140Medium Tanks55.71%2260
TD1111111111111111111111Private1127053.49%176852.96%2011Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks52.04%1920
60TPHeavy Tanks55.41%1952
AMX 50 BHeavy Tanks52.12%1716
T110E4Tank Destroyers62.5%1714
T-62AMedium Tanks40%856
T110E3Tank Destroyers53.6%1340
T57 HeavyHeavy Tanks55.32%1802
AMX 30 BMedium Tanks0%269
S. ConquerorHeavy Tanks51.79%1549
AMX M4 54Heavy Tanks42.28%1428
Obj. 268 4Tank Destroyers48.55%1451
Obj. 705AHeavy Tanks47.11%1914
Obj. 277Heavy Tanks61.05%2246
ST-IIHeavy Tanks54.24%2234
_SilentStrikePrivate311451.54%173754.33%2087Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks49.11%1990
Vz. 55Heavy Tanks40.32%2087
RinoceronteHeavy Tanks50.41%1459
STB-1Medium Tanks53.9%2154
FV215b 183Tank Destroyers48.47%1435
ST-IIHeavy Tanks50%1746
NameWRWN8
maj0rBang56.21%2086
Harlott58.49%2117
ghiwy51.27%1722
XanderDj53.49%1832
algocalmin58.05%2385
WOl_F59.3%2120
GuRu_Sv52.64%1887
npetru0555.59%1916
vasile57.38%1359
ciaky2052.76%1592
elvicee54.03%2211
cyochy_alex54.91%2069
OBUZsrl55.98%2307
chamberlain56.99%2288
cdman50.59%1390
manealaa51.06%1592
ANDRYX50.31%1503
mtf_jones58.16%2865
CheaterGhostC58.01%2767
chynnezu55.49%2383
VjAndrei57.65%2649
i0n54.67%1805
AnarchyX9957.57%2548
n3fak54.76%2040
G_Element52.56%1622
Zenit9456.75%2093
BEB354.95%2087
C3ZARUS59%2353
ka3ak23154.06%1629
ENNFORCER54.85%1908
alfonsa51.13%1670
_ZeathX_55.12%2154
cruisertanck52.67%1761
RRGG54.93%2250
marcxilo50.78%1446
byefly59.39%2666
tassej3758.81%2506
hullk00158.19%2521
davide4152.18%1638
nakacho52.61%1936
csgsorin57.3%2591
ParTeTai53.07%1813
csscaransebes56.28%2492
zice_sorin50.57%1374
danumar55.84%2207
Kappa_C55.21%2225
_COCALARU_51.88%1664
Trivinel55.47%1998
PhooThai54.7%1967
raptorlvm53.51%2078
Wexx_palo52.24%1582
Funkanator56.08%2412
Rammstein_TM51.17%1328
real_AL3XxX53.18%1786
OmniaLiviu58.62%2473
zColor56.26%2300
codrutz248552.86%1403
omu_ros51.05%1353
Kings_Indian52.61%1381
gaby_rou52.07%1514
Hachiman180355.22%1883
GioXyX47.77%659
leSAMi50.17%1449
Libro_52.82%1312
Bankerian50.01%1279
HonoR_VirtuS55.37%2038
Puffy_Puff59.41%2700
KodiaK2949.4%1318
Funny_click57.41%2164
Pwlse55.81%2331
AndonE7658.17%2619
sebahattin1250.58%1259
abcbubu48.23%604
CalibruGreu_RO56.35%2200
Vj_Bogdan53.19%1896
Noxe_psk54.01%1953
CooperBullet57.18%2302
turbogtx54.15%2112
Kilstroom54.36%2032
__cnb__51.81%1819
rxstar6653.43%1658
qAlex2660.04%2816
_Seriful_55.76%2215
AlinTheBlackPhanter51.21%1500
sirius_steal51.09%1400
Syrise9453.87%2031
_Slipknot_66661.84%3182
Dyabloss52.15%1512
ROY_bushido52.93%1580
_Beleaua_58.26%2596
TD111111111111111111111153.49%1768
_SilentStrike51.54%1737WoTLabs is a free, player created web service for World of Tanks. WoTLabs is not an official website of Wargaming.net or any of its services.
World of Tanks is a trademark of Wargaming.net