Full on T1LT
not even close
Average WN8 3241 Battle-weighed: 3050
Average Win Rate 59.48%
Average Recent WN8 3902 Battle-weighed: 4073
Average Recent WR 64.62%
Members 92
Average WN8 3050
Win Rate 59.48%
Recent WN8 4073
Recent WR 64.62%
Members 92
NamePositionBattlesWin RateWN8Recent Win RateRecent WN8Tier 10 Tanks (Toggle all)
Aljo_DaNinjaPrivate3508267.92%401064.69%4629Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks59.8%4271
KranvagnHeavy Tanks72.09%6332
B-C 25 tMedium Tanks71.57%3841
STB-1Medium Tanks70.37%4686
113Heavy Tanks71.76%5489
WZ-132-1Light Tanks62.5%4019
IS-4Heavy Tanks73.31%3235
WZ-111 5AHeavy Tanks68.75%4519
AMX 50 BHeavy Tanks73.84%4438
FV215bHeavy Tanks63.33%4172
IS-7Heavy Tanks68.43%3412
T92 HMCSPGs57.81%2908
Obj. 261SPGs50%1999
T110E5Heavy Tanks70.14%3565
B-C 155 58SPGs60.65%3406
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers69.64%2994
E 50 MMedium Tanks66.2%4520
T110E4Tank Destroyers68.82%4040
Obj. 268Tank Destroyers85.86%4518
T-62AMedium Tanks71.39%4070
T110E3Tank Destroyers72.44%3646
FV4005Tank Destroyers62.71%3235
M48 PattonMedium Tanks65.52%4355
T57 HeavyHeavy Tanks68.36%4083
AMX 30 BMedium Tanks58.33%3393
Obj. 907Medium Tanks66.67%5499
S. ConquerorHeavy Tanks58.82%4738
M60Medium Tanks78.9%3827
Obj. 140Medium Tanks72.71%4370
Obj. 430Medium Tanks67.11%4517
AMX 13 105Light Tanks74.47%6940
Foch BTank Destroyers100%10691
T-100 LTLight Tanks80%6891
Grille 15Tank Destroyers64.63%3155
Obj. 430UMedium Tanks65.45%5617
Rhm. Pzw.Light Tanks56.25%5424
Obj. 705AHeavy Tanks50%4716
Carro 45 tMedium Tanks48%3520
VK 72.01 KHeavy Tanks71.17%3642
CutieRachelPrivate1679260.5%433963.82%3689Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.86%2812
KranvagnHeavy Tanks63.27%3689
Progetto 65Medium Tanks63.05%3117
Vz. 55Heavy Tanks62.14%3608
60TPHeavy Tanks62.13%3692
B-C 25 tMedium Tanks57.3%3061
STB-1Medium Tanks59.45%3714
Strv 103BTank Destroyers61.54%2280
CS-63Medium Tanks58.02%2784
113Heavy Tanks60.78%3857
UDES 15/16Medium Tanks55.88%3662
IS-4Heavy Tanks63.64%4057
WZ-111 5AHeavy Tanks61.11%4020
AMX 50 BHeavy Tanks57.1%3148
FV215bHeavy Tanks65.79%4282
MausHeavy Tanks46.67%880
IS-7Heavy Tanks69.44%4097
T92 HMCSPGs65%1662
Obj. 261SPGs50%1397
E 100Heavy Tanks56.58%3265
T110E5Heavy Tanks55.62%3577
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers66.67%2109
E 50 MMedium Tanks58.79%3683
ConquerorGCSPGs57.89%1507
T110E4Tank Destroyers69.06%3508
T-62AMedium Tanks62.14%3453
T110E3Tank Destroyers59.34%2940
M48 PattonMedium Tanks57.85%3526
Leopard 1Medium Tanks61.8%3545
T57 HeavyHeavy Tanks60.42%3733
Obj. 907Medium Tanks65.2%3501
S. ConquerorHeavy Tanks55.87%3798
M60Medium Tanks63%4108
Obj. 140Medium Tanks62.72%3785
AMX M4 54Heavy Tanks60.53%3194
EBR 105Light Tanks55.76%2336
T-100 LTLight Tanks50.4%2244
Obj. 430UMedium Tanks60.98%3921
Obj. 268 4Tank Destroyers64.19%2629
Obj. 705AHeavy Tanks62.76%3410
K-91Medium Tanks61.74%3645
Obj. 277Heavy Tanks61.69%3677
ST-IIHeavy Tanks64.67%3401
Carro 45 tMedium Tanks46.67%2321
T95E6Medium Tanks45.45%2423
T95/FV4201Heavy Tanks63.73%3585
Obj. 260Heavy Tanks56.25%3277
VK 72.01 KHeavy Tanks64.96%2864
T-22 med.Medium Tanks52.38%3238
121BMedium Tanks56.23%3370
nikodJunior Officer11154259.7%335964.17%3860Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.69%3808
KranvagnHeavy Tanks61.89%3394
Progetto 65Medium Tanks66.54%4436
Vz. 55Heavy Tanks60%3688
RinoceronteHeavy Tanks59.22%3088
60TPHeavy Tanks65.85%4408
B-C 25 tMedium Tanks60.3%3677
STB-1Medium Tanks60.79%3531
Type 5 HeavyHeavy Tanks66.67%3361
121Medium Tanks59.27%3662
CS-63Medium Tanks65.66%3930
113Heavy Tanks61.35%3713
UDES 15/16Medium Tanks61.67%3230
WZ-132-1Light Tanks50%3348
IS-4Heavy Tanks53.9%2848
WZ-111 5AHeavy Tanks62.05%4290
AMX 50 BHeavy Tanks59.23%3701
FV215bHeavy Tanks59.74%3479
MausHeavy Tanks66.59%2933
IS-7Heavy Tanks52.96%2358
Centurion AXMedium Tanks57.05%3681
FV215b 183Tank Destroyers54.76%2512
E 100Heavy Tanks57.4%2787
T110E5Heavy Tanks58.19%3178
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers56.2%2649
E 50 MMedium Tanks60.31%3572
ConquerorGCSPGs50.88%1756
T110E4Tank Destroyers57.81%3142
T-62AMedium Tanks55.4%3515
T110E3Tank Destroyers60%2556
M48 PattonMedium Tanks60.12%3919
Leopard 1Medium Tanks58.58%3462
T57 HeavyHeavy Tanks56.04%3048
AMX 30 BMedium Tanks58.68%3601
Obj. 907Medium Tanks67.47%4283
S. ConquerorHeavy Tanks62.57%4369
M60Medium Tanks61.25%3849
BadgerTank Destroyers66.18%3797
Obj. 140Medium Tanks60.23%3885
AMX M4 54Heavy Tanks68.32%3759
AMX 13 105Light Tanks63.53%4972
EBR 105Light Tanks61.71%3562
T-100 LTLight Tanks60.24%3838
Grille 15Tank Destroyers53.57%2484
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks65.41%3958
SheridanLight Tanks55.98%4571
Obj. 430UMedium Tanks67.01%4597
Rhm. Pzw.Light Tanks55.77%4048
Obj. 268 4Tank Destroyers69.15%4301
K-91Medium Tanks55.84%3111
Obj. 277Heavy Tanks62.83%4469
Obj. 279 (e)Heavy Tanks70.08%3207
Carro 45 tMedium Tanks65.03%3536
T95E6Medium Tanks61.31%3332
T95/FV4201Heavy Tanks67.3%3904
Obj. 260Heavy Tanks63.21%3756
VK 72.01 KHeavy Tanks68.17%3684
121BMedium Tanks64.52%3972
yoJag3R_Junior Officer4116854.06%215360.58%3348Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks56.04%3078
KranvagnHeavy Tanks51.76%2440
Progetto 65Medium Tanks63.77%2859
60TPHeavy Tanks80%2713
B-C 25 tMedium Tanks54.04%2558
STB-1Medium Tanks58.66%3089
121Medium Tanks50.49%2312
CS-63Medium Tanks61.18%3794
WZ-132-1Light Tanks43.86%1758
WZ-111 5AHeavy Tanks57.69%2367
IS-7Heavy Tanks53.92%2095
Centurion AXMedium Tanks67.8%2818
T92 HMCSPGs40%1553
Obj. 261SPGs47.83%1203
G.W. E 100SPGs45.55%1385
E 100Heavy Tanks51.89%1726
T110E5Heavy Tanks56.2%2394
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers50%2362
E 50 MMedium Tanks60%2891
ConquerorGCSPGs100%3507
T110E4Tank Destroyers58.97%2306
T-62AMedium Tanks52.6%2610
T110E3Tank Destroyers100%2901
FV4005Tank Destroyers60%1691
M48 PattonMedium Tanks55.94%2704
Leopard 1Medium Tanks51.64%2361
T57 HeavyHeavy Tanks50.57%1979
Obj. 907Medium Tanks64.15%4320
Obj. 140Medium Tanks57.05%2554
AMX 13 105Light Tanks44.34%2292
Foch BTank Destroyers80%3398
EBR 105Light Tanks64.94%4807
T-100 LTLight Tanks53.16%2465
Grille 15Tank Destroyers63.89%3051
SheridanLight Tanks49.44%2663
Obj. 430UMedium Tanks54.59%2516
Obj. 268 4Tank Destroyers59.06%2086
Obj. 705AHeavy Tanks48.78%2099
K-91Medium Tanks52.94%4095
Obj. 277Heavy Tanks56.45%2291
Obj. 279 (e)Heavy Tanks71.58%3822
Carro 45 tMedium Tanks66.67%3296
T95/FV4201Heavy Tanks75.68%4082
Obj. 260Heavy Tanks69.23%2647
ManticoreLight Tanks100%3682
Isegal_Commander7518859.44%240261.38%2356Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks55.91%2655
KranvagnHeavy Tanks61.61%2727
Progetto 65Medium Tanks75%2685
Vz. 55Heavy Tanks67.09%2201
60TPHeavy Tanks64.44%2605
B-C 25 tMedium Tanks56.89%2532
STB-1Medium Tanks60.79%2308
Type 5 HeavyHeavy Tanks58.46%2410
121Medium Tanks60%2569
Strv 103BTank Destroyers64.29%1701
CS-63Medium Tanks36.36%2144
113Heavy Tanks62.59%2501
UDES 15/16Medium Tanks60%2571
WZ-132-1Light Tanks42.86%1353
IS-4Heavy Tanks62.5%2355
WZ-111 5AHeavy Tanks60.71%3034
AMX 50 BHeavy Tanks57.98%2565
FV215bHeavy Tanks64.36%2291
MausHeavy Tanks58.36%2286
IS-7Heavy Tanks58.99%2543
Centurion AXMedium Tanks56.41%2093
T92 HMCSPGs67.48%2291
WZ-113G FTTank Destroyers75%2412
Obj. 261SPGs53.14%1948
G.W. E 100SPGs54.57%2303
FV215b 183Tank Destroyers60.26%2740
E 100Heavy Tanks58.93%2389
T110E5Heavy Tanks59.35%2527
B-C 155 58SPGs54.52%2442
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers51.65%1910
E 50 MMedium Tanks59.53%2111
ConquerorGCSPGs61.13%2318
T110E4Tank Destroyers58.61%2547
Obj. 268Tank Destroyers59.63%2371
T-62AMedium Tanks61.19%2460
T110E3Tank Destroyers60.61%2399
Foch 155Tank Destroyers59.75%2832
FV4005Tank Destroyers57.82%3011
M48 PattonMedium Tanks54.55%2034
Obj. 263Tank Destroyers64.71%2017
Leopard 1Medium Tanks62.4%2400
T57 HeavyHeavy Tanks62.44%2656
AMX 30 BMedium Tanks67.62%2219
Obj. 907Medium Tanks65.65%2356
S. ConquerorHeavy Tanks64.41%2859
M60Medium Tanks46.34%2294
BadgerTank Destroyers69.23%2263
Obj. 140Medium Tanks63.39%2463
WT E 100Tank Destroyers59.85%2331
AMX M4 54Heavy Tanks83.33%3590
Obj. 430Medium Tanks69.05%2107
AMX 13 105Light Tanks54.2%2039
Foch BTank Destroyers56.82%2503
EBR 105Light Tanks57.32%1997
T-100 LTLight Tanks59.52%1453
Grille 15Tank Destroyers60.55%2161
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks69.23%2346
SheridanLight Tanks57.81%942
Obj. 430UMedium Tanks59.09%2929
Rhm. Pzw.Light Tanks50.94%998
Obj. 268 4Tank Destroyers58.26%2268
Obj. 705AHeavy Tanks52.69%1876
K-91Medium Tanks47.83%2754
Obj. 277Heavy Tanks61.04%2911
Obj. 279 (e)Heavy Tanks67.82%2800
Carro 45 tMedium Tanks66.67%1719
T95E6Medium Tanks46.94%1953
T95/FV4201Heavy Tanks67.18%2508
Obj. 260Heavy Tanks69.06%2412
VK 72.01 KHeavy Tanks58.24%2978
ManticoreLight Tanks33.33%46
T-22 med.Medium Tanks70.18%2814
121BMedium Tanks64.29%2484
AbrevPrivate2343858.65%321367%4340Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.37%4005
KranvagnHeavy Tanks67.97%4157
Vz. 55Heavy Tanks77.42%4399
B-C 25 tMedium Tanks59.43%3401
STB-1Medium Tanks62.83%3848
Strv 103BTank Destroyers53.73%3169
CS-63Medium Tanks65.06%4671
113Heavy Tanks61.9%3174
WZ-111 5AHeavy Tanks57.93%4458
AMX 50 BHeavy Tanks61.48%3811
IS-7Heavy Tanks54.9%2627
T110E5Heavy Tanks44.44%2146
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers62.5%2799
E 50 MMedium Tanks64.76%4982
T110E4Tank Destroyers62.35%3304
M48 PattonMedium Tanks66.82%4358
Leopard 1Medium Tanks67.42%4889
T57 HeavyHeavy Tanks56.25%3584
AMX 30 BMedium Tanks48%2643
Obj. 907Medium Tanks64.26%4339
S. ConquerorHeavy Tanks61.43%4247
M60Medium Tanks59.32%4370
Obj. 140Medium Tanks55.46%3211
AMX 13 105Light Tanks53.85%2611
T-100 LTLight Tanks56.3%3056
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks65.38%3425
Obj. 430UMedium Tanks68.35%4390
Obj. 277Heavy Tanks63.74%4710
Carro 45 tMedium Tanks60.71%3766
T95E6Medium Tanks50%3359
T95/FV4201Heavy Tanks67.31%4390
Obj. 260Heavy Tanks62.34%4660
AlexyDavidJunior Officer6243257.74%280060.73%4046Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks68.12%5003
KranvagnHeavy Tanks68.04%5234
Progetto 65Medium Tanks71.54%4216
RinoceronteHeavy Tanks57.01%3590
60TPHeavy Tanks61.27%3716
B-C 25 tMedium Tanks57.05%2707
STB-1Medium Tanks63.53%3820
Type 5 HeavyHeavy Tanks66.43%2957
121Medium Tanks62.62%4501
Strv 103BTank Destroyers70.09%3302
113Heavy Tanks62.01%4251
UDES 15/16Medium Tanks60.61%4124
WZ-132-1Light Tanks57.14%3164
IS-4Heavy Tanks66.07%4481
WZ-111 5AHeavy Tanks55.68%4323
AMX 50 BHeavy Tanks55.97%2882
FV215bHeavy Tanks65.22%4254
MausHeavy Tanks66.91%3517
IS-7Heavy Tanks56.21%2524
Centurion AXMedium Tanks56.43%3677
WZ-113G FTTank Destroyers65.63%3684
FV215b 183Tank Destroyers61.08%3120
E 100Heavy Tanks66.74%3905
T110E5Heavy Tanks64.13%3551
B-C 155 58SPGs54.78%2315
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers60.57%3214
E 50 MMedium Tanks59.01%3413
T110E4Tank Destroyers68.04%3947
Obj. 268Tank Destroyers64.84%3405
T-62AMedium Tanks57.18%3854
T110E3Tank Destroyers61.14%3248
Foch 155Tank Destroyers67.74%3131
FV4005Tank Destroyers62.9%3044
M48 PattonMedium Tanks57.89%4051
Leopard 1Medium Tanks67.71%5121
T57 HeavyHeavy Tanks60%4908
AMX 30 BMedium Tanks58.39%4160
S. ConquerorHeavy Tanks63.07%4302
M60Medium Tanks62.74%4883
BadgerTank Destroyers63.89%4265
Obj. 140Medium Tanks57.81%3421
AMX M4 54Heavy Tanks56.47%4260
AMX 13 105Light Tanks61.78%4417
Foch BTank Destroyers67.27%4425
EBR 105Light Tanks65.41%3802
T-100 LTLight Tanks62.04%3980
Grille 15Tank Destroyers60.14%3218
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks66.25%4377
SheridanLight Tanks69.12%3866
Obj. 430UMedium Tanks68.78%5459
Rhm. Pzw.Light Tanks58.14%3698
Obj. 268 4Tank Destroyers58.37%3261
Obj. 705AHeavy Tanks62.98%3545
K-91Medium Tanks58.33%4040
Obj. 277Heavy Tanks65.63%4539
ST-IIHeavy Tanks60.36%3951
T95/FV4201Heavy Tanks64.97%3988
Obj. 260Heavy Tanks65.83%4182
VK 72.01 KHeavy Tanks64.27%4182
ManticoreLight Tanks64.81%3475
121BMedium Tanks71.43%4994
yolo_LikellJunior Officer44255.88%179464.81%2992Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
IS-7Heavy Tanks50%1685
T-62AMedium Tanks54.3%2481
Obj. 140Medium Tanks54.1%2242
_EIdoradoPrivate5632258.35%284564.18%3801Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.48%3560
KranvagnHeavy Tanks63.11%3458
Progetto 65Medium Tanks58.52%3595
Vz. 55Heavy Tanks59.18%5039
RinoceronteHeavy Tanks0%1271
60TPHeavy Tanks67.18%3454
B-C 25 tMedium Tanks60.06%3077
STB-1Medium Tanks58.52%3531
Type 5 HeavyHeavy Tanks58.33%1739
121Medium Tanks54.21%2548
Strv 103BTank Destroyers60.96%3093
CS-63Medium Tanks60.61%3528
113Heavy Tanks58.79%3744
UDES 15/16Medium Tanks62.48%3663
IS-4Heavy Tanks42.65%1634
WZ-111 5AHeavy Tanks59.09%3741
AMX 50 BHeavy Tanks60.24%3373
MausHeavy Tanks56.72%2468
IS-7Heavy Tanks58.82%2933
Centurion AXMedium Tanks52.99%2195
T92 HMCSPGs55%1972
Obj. 261SPGs57.81%2034
G.W. E 100SPGs47.99%1924
E 100Heavy Tanks50.57%1768
T110E5Heavy Tanks61.01%2988
B-C 155 58SPGs49.72%2111
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers55.44%2259
E 50 MMedium Tanks52.78%2005
ConquerorGCSPGs55.95%1704
T110E4Tank Destroyers62.4%2970
Obj. 268Tank Destroyers57.01%2933
T-62AMedium Tanks16.67%2420
T110E3Tank Destroyers67.07%2931
Foch 155Tank Destroyers58.99%2553
FV4005Tank Destroyers61.05%2504
M48 PattonMedium Tanks57.47%3574
Leopard 1Medium Tanks62.45%2894
T57 HeavyHeavy Tanks52.2%2883
AMX 30 BMedium Tanks59.57%3382
Obj. 907Medium Tanks55.88%3335
S. ConquerorHeavy Tanks65.71%3697
M60Medium Tanks51.49%3352
BadgerTank Destroyers100%5464
Obj. 140Medium Tanks59.64%3132
AMX M4 54Heavy Tanks55.56%3006
Obj. 430Medium Tanks62.31%2715
AMX 13 105Light Tanks53.88%3931
Foch BTank Destroyers60.98%2368
EBR 105Light Tanks63.38%3143
T-100 LTLight Tanks51.95%3360
Grille 15Tank Destroyers58.21%3081
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks55.88%2923
Obj. 430UMedium Tanks67.16%3765
Rhm. Pzw.Light Tanks56.62%3245
Obj. 268 4Tank Destroyers62.3%3381
Obj. 705AHeavy Tanks75%2978
K-91Medium Tanks0%2190
Obj. 277Heavy Tanks60.44%3692
ST-IIHeavy Tanks53.33%2796
Obj. 279 (e)Heavy Tanks72.34%3087
T95/FV4201Heavy Tanks69.07%4049
Obj. 260Heavy Tanks62.63%3939
VK 72.01 KHeavy Tanks73.02%4013
121BMedium Tanks60%3187
Padger94Private5804258%261264.08%3750Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.73%2988
KranvagnHeavy Tanks62.19%2944
Progetto 65Medium Tanks61.48%3578
RinoceronteHeavy Tanks46.67%2302
60TPHeavy Tanks65.26%3327
B-C 25 tMedium Tanks59.58%3335
STB-1Medium Tanks46.15%2414
Type 5 HeavyHeavy Tanks65.27%3097
121Medium Tanks58.21%3550
Strv 103BTank Destroyers58.41%2735
CS-63Medium Tanks61.43%3096
113Heavy Tanks65.16%3511
UDES 15/16Medium Tanks100%3906
WZ-132-1Light Tanks50%1836
IS-4Heavy Tanks75%3260
WZ-111 5AHeavy Tanks54.78%3767
AMX 50 BHeavy Tanks52.25%3092
FV215bHeavy Tanks53.02%2340
MausHeavy Tanks58.01%2735
IS-7Heavy Tanks59.84%2637
Centurion AXMedium Tanks54.92%2805
T92 HMCSPGs60.7%2078
WZ-113G FTTank Destroyers38.89%1897
Obj. 261SPGs51.06%2082
G.W. E 100SPGs58.86%2083
FV215b 183Tank Destroyers60.92%2399
E 100Heavy Tanks65.69%3667
T110E5Heavy Tanks58.41%2982
B-C 155 58SPGs56.65%1892
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers55.81%2485
E 50 MMedium Tanks60.38%3231
ConquerorGCSPGs57.46%2397
T110E4Tank Destroyers55.45%2657
Obj. 268Tank Destroyers59.92%2524
T-62AMedium Tanks63.13%2998
T110E3Tank Destroyers63.21%2927
Foch 155Tank Destroyers65.33%2128
FV4005Tank Destroyers66.1%2711
M48 PattonMedium Tanks58.25%3495
Leopard 1Medium Tanks63.17%3914
T57 HeavyHeavy Tanks50.88%3088
AMX 30 BMedium Tanks51.79%2350
Obj. 907Medium Tanks62.03%2824
S. ConquerorHeavy Tanks61.75%3444
M60Medium Tanks63.64%2713
BadgerTank Destroyers65.82%2914
Obj. 140Medium Tanks61.86%3470
AMX M4 54Heavy Tanks62.09%3380
AMX 13 105Light Tanks56.34%3160
Foch BTank Destroyers21.74%1328
EBR 105Light Tanks57.42%2962
T-100 LTLight Tanks54.41%2101
Grille 15Tank Destroyers62.3%3028
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks100%1887
SheridanLight Tanks45.1%1087
Obj. 430UMedium Tanks57.41%3264
Rhm. Pzw.Light Tanks54.03%1861
Obj. 268 4Tank Destroyers61.98%3097
Obj. 705AHeavy Tanks57.21%2467
K-91Medium Tanks20%2874
Obj. 277Heavy Tanks59.28%3688
ST-IIHeavy Tanks55.56%2362
Obj. 279 (e)Heavy Tanks68.45%2979
Carro 45 tMedium Tanks53.13%3052
T95E6Medium Tanks56.41%2737
T95/FV4201Heavy Tanks62.79%3176
Obj. 260Heavy Tanks60.71%2513
VK 72.01 KHeavy Tanks47.62%1489
ManticoreLight Tanks57.14%2694
121BMedium Tanks81.82%2145
AugustusWrightPrivate1191450.6%155363.03%3742Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
STB-1Medium Tanks50%3904
G.W. E 100SPGs53.54%1570
E 100Heavy Tanks67.11%4515
Obj. 268Tank Destroyers47.2%1613
Leopard 1Medium Tanks70.41%5747
S. ConquerorHeavy Tanks50%2503
Am0uranthRecruit3410467.24%391357.57%2916Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks64.81%3818
KranvagnHeavy Tanks69.78%4046
60TPHeavy Tanks50%2413
B-C 25 tMedium Tanks62.65%4245
STB-1Medium Tanks65.64%3671
Type 5 HeavyHeavy Tanks68.86%4593
121Medium Tanks54.29%5411
Strv 103BTank Destroyers63.64%3149
CS-63Medium Tanks65%3157
113Heavy Tanks65.85%4214
WZ-111 5AHeavy Tanks57.05%3793
AMX 50 BHeavy Tanks68.8%3996
FV215bHeavy Tanks65.81%3725
MausHeavy Tanks80.49%4220
IS-7Heavy Tanks68.21%4455
T92 HMCSPGs56.72%2364
Obj. 261SPGs53.33%1605
G.W. E 100SPGs54.71%1949
FV215b 183Tank Destroyers51.18%2731
E 100Heavy Tanks60.26%3500
T110E5Heavy Tanks72.45%3282
B-C 155 58SPGs55.85%3084
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers61.11%3039
E 50 MMedium Tanks66.91%4603
ConquerorGCSPGs59.47%2512
T110E4Tank Destroyers75.25%5043
Obj. 268Tank Destroyers68.1%3903
T-62AMedium Tanks65.24%4174
T110E3Tank Destroyers60.83%3714
M48 PattonMedium Tanks65.47%4651
Obj. 263Tank Destroyers75%4153
Leopard 1Medium Tanks60.78%4063
T57 HeavyHeavy Tanks65.3%4036
AMX 30 BMedium Tanks69.77%3606
Obj. 907Medium Tanks65.98%4481
S. ConquerorHeavy Tanks64.64%5315
M60Medium Tanks62.12%4244
BadgerTank Destroyers73.68%3243
Obj. 140Medium Tanks69.24%3854
Obj. 430Medium Tanks35.71%2663
EBR 105Light Tanks61.91%3854
T-100 LTLight Tanks59.57%3796
Grille 15Tank Destroyers70.69%4576
SheridanLight Tanks40%2490
Obj. 430UMedium Tanks70.74%5448
Obj. 268 4Tank Destroyers67.44%5240
Obj. 705AHeavy Tanks20%1951
Obj. 277Heavy Tanks70.55%4776
Carro 45 tMedium Tanks55%2258
T95E6Medium Tanks67.19%4267
T95/FV4201Heavy Tanks65.31%3780
Obj. 260Heavy Tanks68.25%4766
VK 72.01 KHeavy Tanks67.18%4483
ManticoreLight Tanks63.27%3197
121BMedium Tanks62.5%3786
ChillPhill_Sh1tAtTheGameCombat officer4634560%350162.24%4593Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks68.24%5054
KranvagnHeavy Tanks68.06%4028
Progetto 65Medium Tanks75.68%4248
60TPHeavy Tanks57.14%2878
B-C 25 tMedium Tanks62.46%4168
STB-1Medium Tanks61.31%3943
121Medium Tanks52.94%3123
Strv 103BTank Destroyers62.75%4104
113Heavy Tanks60.26%5475
UDES 15/16Medium Tanks77.78%3819
WZ-111 5AHeavy Tanks71.29%5792
AMX 50 BHeavy Tanks63.96%4353
FV215bHeavy Tanks64.18%4440
MausHeavy Tanks0%2638
IS-7Heavy Tanks61.51%3853
Centurion AXMedium Tanks72.32%4616
Obj. 261SPGs59.79%3391
G.W. E 100SPGs57%2219
FV215b 183Tank Destroyers61.18%3634
E 100Heavy Tanks65.48%3803
T110E5Heavy Tanks71.84%4442
B-C 155 58SPGs55.96%2924
E 50 MMedium Tanks71.29%5049
ConquerorGCSPGs60.28%2776
T110E4Tank Destroyers59.75%3852
Obj. 268Tank Destroyers57.09%4142
T-62AMedium Tanks66.83%4168
Foch 155Tank Destroyers55.22%3818
FV4005Tank Destroyers56.52%3732
M48 PattonMedium Tanks68%6476
Obj. 263Tank Destroyers60.12%3539
Leopard 1Medium Tanks61.07%4163
T57 HeavyHeavy Tanks63.9%3978
AMX 30 BMedium Tanks56.05%3314
Obj. 907Medium Tanks67.58%4106
S. ConquerorHeavy Tanks65.38%5349
M60Medium Tanks61.63%4289
BadgerTank Destroyers89.47%5935
Obj. 140Medium Tanks65.26%4216
WT E 100Tank Destroyers58.49%3855
Obj. 430Medium Tanks58.8%3484
AMX 13 105Light Tanks55.56%5764
Foch BTank Destroyers41.67%3727
T-100 LTLight Tanks60.32%5543
Grille 15Tank Destroyers69.05%4360
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks75%4710
Obj. 430UMedium Tanks77.94%4700
Obj. 268 4Tank Destroyers75.29%5283
Obj. 705AHeavy Tanks37.5%3509
K-91Medium Tanks86.67%4503
Obj. 277Heavy Tanks53.06%4363
T95E6Medium Tanks71.05%3707
T95/FV4201Heavy Tanks50.88%3110
Obj. 260Heavy Tanks70.59%4231
VK 72.01 KHeavy Tanks75%3120
121BMedium Tanks58.82%2852
mc_tankkiPrivate3797559.58%316566.87%3991Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks70.45%4798
KranvagnHeavy Tanks69.23%6379
60TPHeavy Tanks66.94%4029
B-C 25 tMedium Tanks62.03%4311
STB-1Medium Tanks70.87%3826
Type 5 HeavyHeavy Tanks69.82%4000
Strv 103BTank Destroyers71.43%3365
CS-63Medium Tanks71.43%3660
113Heavy Tanks57.89%3080
WZ-111 5AHeavy Tanks62.96%3819
AMX 50 BHeavy Tanks62.5%3843
FV215bHeavy Tanks65.63%2946
MausHeavy Tanks67.86%3563
IS-7Heavy Tanks58.44%3202
T92 HMCSPGs56.18%2155
Obj. 261SPGs55.68%2043
G.W. E 100SPGs56.85%2338
E 100Heavy Tanks56.64%3363
T110E5Heavy Tanks57.69%5106
B-C 155 58SPGs53.75%1670
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers64.87%3580
ConquerorGCSPGs58.81%2394
T110E4Tank Destroyers63.33%3888
Obj. 268Tank Destroyers56.58%3121
T-62AMedium Tanks63.37%3824
T110E3Tank Destroyers66.67%3277
Foch 155Tank Destroyers77.33%3603
FV4005Tank Destroyers62.37%3562
Leopard 1Medium Tanks68.59%4450
T57 HeavyHeavy Tanks60.26%3847
Obj. 907Medium Tanks66.2%4115
S. ConquerorHeavy Tanks63.46%4206
M60Medium Tanks60.9%4225
Obj. 140Medium Tanks60.44%3999
AMX 13 105Light Tanks63.57%4983
EBR 105Light Tanks63.32%4240
T-100 LTLight Tanks62.89%4714
Grille 15Tank Destroyers60.66%3641
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks65.12%3590
Obj. 430UMedium Tanks65%4176
Rhm. Pzw.Light Tanks55.56%3537
Obj. 268 4Tank Destroyers60.47%3661
Obj. 705AHeavy Tanks64.41%3445
Obj. 277Heavy Tanks66.91%4271
Obj. 279 (e)Heavy Tanks69.44%3804
T95E6Medium Tanks68.18%3934
T95/FV4201Heavy Tanks66.93%4542
Obj. 260Heavy Tanks60.74%3788
VK 72.01 KHeavy Tanks65.1%4612
ManticoreLight Tanks68.03%3420
VoykanJunior Officer4691659.93%295957.06%3330Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.6%3505
KranvagnHeavy Tanks65.93%4351
B-C 25 tMedium Tanks59.14%2930
STB-1Medium Tanks57.2%3502
Type 5 HeavyHeavy Tanks76.92%3501
121Medium Tanks57.53%2509
Strv 103BTank Destroyers60.46%3045
113Heavy Tanks63.61%3794
UDES 15/16Medium Tanks64.29%3571
IS-4Heavy Tanks62.91%2854
WZ-111 5AHeavy Tanks62.89%4016
AMX 50 BHeavy Tanks60.57%3411
IS-7Heavy Tanks63.82%4344
T110E5Heavy Tanks60.2%2827
T110E4Tank Destroyers68%3856
T110E3Tank Destroyers52.17%2687
Foch 155Tank Destroyers59.28%2832
M48 PattonMedium Tanks57.17%2844
T57 HeavyHeavy Tanks58.32%2784
AMX 30 BMedium Tanks59.1%2829
Obj. 907Medium Tanks67.15%3140
S. ConquerorHeavy Tanks64.01%4312
AMX 13 105Light Tanks80%4923
Foch BTank Destroyers68.85%3612
Obj. 430UMedium Tanks63.98%4581
Obj. 268 4Tank Destroyers74.55%5435
Obj. 277Heavy Tanks59.02%4514
T95/FV4201Heavy Tanks63.03%3798
VK 72.01 KHeavy Tanks48.04%1886
Marcesz_KftCombat officer2050060.35%274260.56%3128Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.11%2682
KranvagnHeavy Tanks61.81%2679
Progetto 65Medium Tanks62.22%3129
Vz. 55Heavy Tanks55.77%2564
RinoceronteHeavy Tanks52%1742
60TPHeavy Tanks54.7%2085
B-C 25 tMedium Tanks59.06%2905
STB-1Medium Tanks67.5%2114
Type 5 HeavyHeavy Tanks65.45%2500
Strv 103BTank Destroyers58.54%2822
CS-63Medium Tanks100%4891
113Heavy Tanks61.82%3139
UDES 15/16Medium Tanks100%1519
WZ-132-1Light Tanks0%1301
IS-4Heavy Tanks59.52%3269
WZ-111 5AHeavy Tanks59.79%3255
AMX 50 BHeavy Tanks59.73%2773
FV215bHeavy Tanks61.45%2875
MausHeavy Tanks66.67%3366
IS-7Heavy Tanks65.51%3101
T92 HMCSPGs55.29%1644
G.W. E 100SPGs69.57%1692
E 100Heavy Tanks58.62%3397
T110E5Heavy Tanks62.1%3857
ConquerorGCSPGs56.81%1641
T110E4Tank Destroyers50%2735
T-62AMedium Tanks55.51%2988
T110E3Tank Destroyers61.36%1987
FV4005Tank Destroyers51.39%2442
M48 PattonMedium Tanks57.63%2413
Obj. 263Tank Destroyers46.67%1908
Leopard 1Medium Tanks57.65%3041
T57 HeavyHeavy Tanks51.43%2734
AMX 30 BMedium Tanks100%2132
Obj. 907Medium Tanks62.37%2432
S. ConquerorHeavy Tanks61.73%3310
M60Medium Tanks53.45%2686
BadgerTank Destroyers59.09%3748
Obj. 140Medium Tanks59.06%2947
AMX 13 105Light Tanks49.41%2410
Foch BTank Destroyers41.67%1802
EBR 105Light Tanks60.26%3063
T-100 LTLight Tanks55.76%2192
Grille 15Tank Destroyers59.6%3033
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks73.53%3211
Obj. 430UMedium Tanks61.67%3190
Rhm. Pzw.Light Tanks57.65%1801
Obj. 268 4Tank Destroyers44.26%2883
Obj. 705AHeavy Tanks57.73%3258
Obj. 277Heavy Tanks63.79%3405
Obj. 279 (e)Heavy Tanks65.47%3025
Carro 45 tMedium Tanks57.97%2617
T95E6Medium Tanks0%3538
T95/FV4201Heavy Tanks65.06%2832
Obj. 260Heavy Tanks55.88%2770
VK 72.01 KHeavy Tanks100%5689
T-22 med.Medium Tanks66%3417
121BMedium Tanks46.67%3001
KaliummangelCombat officer6811059.85%273460.27%3184Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.65%3770
KranvagnHeavy Tanks61.02%3648
Progetto 65Medium Tanks64.58%3041
Vz. 55Heavy Tanks66.33%4143
RinoceronteHeavy Tanks56.35%3543
60TPHeavy Tanks67.24%3927
B-C 25 tMedium Tanks60.58%3071
STB-1Medium Tanks58.47%2724
Type 5 HeavyHeavy Tanks66.71%2992
121Medium Tanks57.36%2456
Strv 103BTank Destroyers59.58%2546
CS-63Medium Tanks62.32%3269
113Heavy Tanks57.2%2540
UDES 15/16Medium Tanks47.5%2772
WZ-132-1Light Tanks62.64%4215
IS-4Heavy Tanks76.88%3428
WZ-111 5AHeavy Tanks60.07%3706
AMX 50 BHeavy Tanks63.79%4593
FV215bHeavy Tanks57.94%3742
MausHeavy Tanks59.38%2712
IS-7Heavy Tanks62.92%3075
Centurion AXMedium Tanks59.34%3812
WZ-113G FTTank Destroyers48.84%2173
FV215b 183Tank Destroyers59.87%2240
E 100Heavy Tanks55%3545
T110E5Heavy Tanks68.06%3399
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers53.67%2108
E 50 MMedium Tanks56.63%3705
ConquerorGCSPGs52.15%1697
T110E4Tank Destroyers56.08%2931
T-62AMedium Tanks62.31%3089
T110E3Tank Destroyers62.63%3140
Foch 155Tank Destroyers65.42%2394
FV4005Tank Destroyers58.9%2348
M48 PattonMedium Tanks63.07%3848
Leopard 1Medium Tanks59.82%2976
T57 HeavyHeavy Tanks57.95%2752
AMX 30 BMedium Tanks61.7%2738
Obj. 907Medium Tanks66.95%4117
S. ConquerorHeavy Tanks64.91%3530
M60Medium Tanks60.27%3671
BadgerTank Destroyers67.84%2577
Obj. 140Medium Tanks59.4%3115
AMX M4 54Heavy Tanks57.41%3365
Obj. 430Medium Tanks63.42%3640
AMX 13 105Light Tanks65.4%3854
Foch BTank Destroyers66.46%3059
EBR 105Light Tanks60.37%2486
T-100 LTLight Tanks66.59%2575
Grille 15Tank Destroyers70.21%1985
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks61.19%3147
SheridanLight Tanks56.1%1867
Obj. 430UMedium Tanks68.62%4638
Rhm. Pzw.Light Tanks60.68%1865
Obj. 268 4Tank Destroyers70.39%2882
Obj. 705AHeavy Tanks66.27%2906
K-91Medium Tanks67.14%3363
Obj. 277Heavy Tanks56.31%3142
Obj. 279 (e)Heavy Tanks63.6%3396
Carro 45 tMedium Tanks62.61%3869
T95E6Medium Tanks64.77%3602
T95/FV4201Heavy Tanks66.44%3951
Obj. 260Heavy Tanks63.8%2754
VK 72.01 KHeavy Tanks59.09%2637
ManticoreLight Tanks63.3%2246
T-22 med.Medium Tanks64.92%2844
121BMedium Tanks61.34%4496
JagGgy_DaHippoQuartermaster2535762.49%356663.96%3939Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks63.39%3745
KranvagnHeavy Tanks60.37%4444
Progetto 65Medium Tanks66.67%4040
Vz. 55Heavy Tanks69.72%4632
60TPHeavy Tanks75%4247
B-C 25 tMedium Tanks61.13%3665
STB-1Medium Tanks100%5160
Type 5 HeavyHeavy Tanks61.87%3230
121Medium Tanks63.71%3790
113Heavy Tanks56.98%3550
UDES 15/16Medium Tanks64.71%3984
IS-4Heavy Tanks62.88%3966
WZ-111 5AHeavy Tanks65.92%3924
AMX 50 BHeavy Tanks64.12%4327
FV215bHeavy Tanks58.82%4718
MausHeavy Tanks57.76%2943
IS-7Heavy Tanks66.07%3243
Centurion AXMedium Tanks63.21%4079
Obj. 261SPGs53.85%1770
FV215b 183Tank Destroyers64.52%1756
T110E5Heavy Tanks60.11%3441
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers70.15%3035
E 50 MMedium Tanks61.71%3936
ConquerorGCSPGs58.62%2013
T110E4Tank Destroyers64.15%3707
Obj. 268Tank Destroyers37.5%2823
T-62AMedium Tanks60.2%3409
T110E3Tank Destroyers75%3375
M48 PattonMedium Tanks57.39%3819
Obj. 263Tank Destroyers69.57%2902
Leopard 1Medium Tanks61.76%4351
T57 HeavyHeavy Tanks64.76%3705
AMX 30 BMedium Tanks59.06%3437
Obj. 907Medium Tanks65.67%3615
S. ConquerorHeavy Tanks63.29%4633
M60Medium Tanks63.69%4338
BadgerTank Destroyers65%4731
Obj. 140Medium Tanks64.95%3686
AMX M4 54Heavy Tanks62.99%3873
Obj. 430Medium Tanks55.56%3817
AMX 13 105Light Tanks56.99%3205
T-100 LTLight Tanks70%3603
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks60.87%4414
SheridanLight Tanks58.06%2401
Obj. 430UMedium Tanks65.96%4295
Obj. 268 4Tank Destroyers62.02%3501
Obj. 705AHeavy Tanks65.42%5065
K-91Medium Tanks40%2078
Obj. 277Heavy Tanks59.68%4175
ST-IIHeavy Tanks56.25%3050
Obj. 279 (e)Heavy Tanks70.33%3305
Carro 45 tMedium Tanks64%3260
T95E6Medium Tanks61.76%2851
T95/FV4201Heavy Tanks64.97%3783
Obj. 260Heavy Tanks66.67%4117
VK 72.01 KHeavy Tanks62.24%3464
T-22 med.Medium Tanks66.67%4274
121BMedium Tanks66.97%4474
sem1411Private3820057.88%244059.44%3871Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks57.14%1971
KranvagnHeavy Tanks57.3%3513
Progetto 65Medium Tanks58.89%2762
Vz. 55Heavy Tanks85.71%4076
60TPHeavy Tanks61.29%2916
STB-1Medium Tanks64.09%4177
Type 5 HeavyHeavy Tanks100%2120
121Medium Tanks64.34%3660
Strv 103BTank Destroyers66.67%2603
CS-63Medium Tanks0%1054
113Heavy Tanks59.7%4009
UDES 15/16Medium Tanks66.67%5837
WZ-132-1Light Tanks0%3236
WZ-111 5AHeavy Tanks63.37%3357
AMX 50 BHeavy Tanks67.72%3830
MausHeavy Tanks59.51%2863
Centurion AXMedium Tanks58.97%2833
WZ-113G FTTank Destroyers100%1417
E 100Heavy Tanks51.85%2692
T110E5Heavy Tanks52%2488
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers57.69%2262
T110E4Tank Destroyers64.29%1974
T110E3Tank Destroyers65.89%3214
FV4005Tank Destroyers66%2730
M48 PattonMedium Tanks50.95%2423
Leopard 1Medium Tanks62.3%3457
T57 HeavyHeavy Tanks51.38%2482
S. ConquerorHeavy Tanks69.66%3673
BadgerTank Destroyers52.94%2838
Obj. 140Medium Tanks62.75%2961
Obj. 430Medium Tanks33.33%1462
AMX 13 105Light Tanks58.44%2693
EBR 105Light Tanks62.7%3526
T-100 LTLight Tanks53.19%2213
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks52.94%3009
SheridanLight Tanks55.88%1952
Obj. 430UMedium Tanks62%2909
K-91Medium Tanks62.5%4269
Obj. 277Heavy Tanks66.92%3498
ST-IIHeavy Tanks60%3427
Obj. 279 (e)Heavy Tanks73.53%3697
T95/FV4201Heavy Tanks0%2228
Obj. 260Heavy Tanks60.54%3271
121BMedium Tanks100%2567
Majo__Junior Officer5228757.44%268368.79%3874Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks56.92%3275
KranvagnHeavy Tanks61.11%3444
Progetto 65Medium Tanks64.1%3884
60TPHeavy Tanks61.17%4153
B-C 25 tMedium Tanks59.34%3142
STB-1Medium Tanks59.83%3850
Type 5 HeavyHeavy Tanks61.11%3479
Strv 103BTank Destroyers60.66%3688
CS-63Medium Tanks63.64%3303
113Heavy Tanks41.67%2451
UDES 15/16Medium Tanks65.71%3417
IS-4Heavy Tanks70%3046
WZ-111 5AHeavy Tanks69.86%4135
AMX 50 BHeavy Tanks59.93%4111
FV215bHeavy Tanks57.85%3439
MausHeavy Tanks66.75%3552
IS-7Heavy Tanks50.84%2017
Centurion AXMedium Tanks57.89%4139
T92 HMCSPGs49.29%1710
Obj. 261SPGs59.15%2301
G.W. E 100SPGs43.7%1619
E 100Heavy Tanks59.08%2727
T110E5Heavy Tanks59.47%2933
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers58.33%2252
E 50 MMedium Tanks59.8%3717
ConquerorGCSPGs60.2%1856
T110E4Tank Destroyers64.13%3392
T-62AMedium Tanks57.22%3139
T110E3Tank Destroyers60%3105
FV4005Tank Destroyers58.89%2656
M48 PattonMedium Tanks63.41%3692
Leopard 1Medium Tanks57.4%2938
T57 HeavyHeavy Tanks49.35%2542
Obj. 907Medium Tanks66.55%3636
S. ConquerorHeavy Tanks66.34%4009
M60Medium Tanks64.95%4351
Obj. 140Medium Tanks55.03%2897
WT E 100Tank Destroyers58.55%2291
Obj. 430Medium Tanks64.07%2458
AMX 13 105Light Tanks62.5%2730
EBR 105Light Tanks61.63%3162
T-100 LTLight Tanks60.5%3176
Grille 15Tank Destroyers54%2773
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks50%750
SheridanLight Tanks60.2%3429
Obj. 430UMedium Tanks67.51%3996
Rhm. Pzw.Light Tanks53.76%3564
Obj. 268 4Tank Destroyers66.17%3852
Obj. 705AHeavy Tanks72.73%3313
K-91Medium Tanks58.82%4147
Obj. 277Heavy Tanks66.95%3879
ST-IIHeavy Tanks70.97%3042
Obj. 279 (e)Heavy Tanks71.01%3551
Carro 45 tMedium Tanks50%2822
T95E6Medium Tanks66.8%3710
T95/FV4201Heavy Tanks67.08%3658
Obj. 260Heavy Tanks63.04%3437
VK 72.01 KHeavy Tanks65.63%4030
ManticoreLight Tanks35%2525
T-22 med.Medium Tanks61.54%3561
121BMedium Tanks63.64%3940
AlyaeCombat officer3413560.17%325667.33%4299Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks63.6%3820
KranvagnHeavy Tanks66.53%4589
Vz. 55Heavy Tanks80%4303
60TPHeavy Tanks63%4216
B-C 25 tMedium Tanks59.77%3732
STB-1Medium Tanks67.4%4543
Strv 103BTank Destroyers60.22%2928
CS-63Medium Tanks62.33%4896
113Heavy Tanks65%5511
UDES 15/16Medium Tanks70.37%4130
WZ-111 5AHeavy Tanks72.5%3631
AMX 50 BHeavy Tanks61.09%3667
IS-7Heavy Tanks57.24%3195
E 100Heavy Tanks62.79%4386
T110E5Heavy Tanks62.26%3438
ConquerorGCSPGs52.63%1672
T110E4Tank Destroyers57.58%3012
T110E3Tank Destroyers56.1%4124
M48 PattonMedium Tanks58.92%3615
Leopard 1Medium Tanks59.77%3459
T57 HeavyHeavy Tanks61.79%2821
Obj. 907Medium Tanks68.64%4641
S. ConquerorHeavy Tanks61.56%3672
Obj. 140Medium Tanks57.59%3501
WT E 100Tank Destroyers48.81%2379
EBR 105Light Tanks63.13%4096
T-100 LTLight Tanks100%6503
Grille 15Tank Destroyers58.08%3245
Obj. 430UMedium Tanks65.35%4022
Obj. 268 4Tank Destroyers72.15%4730
Obj. 277Heavy Tanks65.45%3736
Obj. 279 (e)Heavy Tanks68.58%3399
T95/FV4201Heavy Tanks69.26%4209
Obj. 260Heavy Tanks62.75%3869
VK 72.01 KHeavy Tanks64.52%4059
ManticoreLight Tanks60%3642
lostlockPrivate5862961.81%295064.54%4815Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks60.91%3166
STB-1Medium Tanks56%3530
121Medium Tanks64.84%4075
113Heavy Tanks56.25%4401
IS-7Heavy Tanks67.16%3702
Centurion AXMedium Tanks69.04%3977
T110E5Heavy Tanks59.52%2475
Obj. 268Tank Destroyers49.72%2126
T-62AMedium Tanks59.1%2938
AMX 30 BMedium Tanks52.46%4099
Obj. 907Medium Tanks64.76%3949
Obj. 430UMedium Tanks57.3%3682
Sak3Private4981357.62%280066.12%4274Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks57.42%3554
B-C 25 tMedium Tanks58.52%3403
113Heavy Tanks52.29%3405
WZ-111 5AHeavy Tanks61.84%3822
AMX 50 BHeavy Tanks65.59%4894
IS-7Heavy Tanks67.85%4310
T92 HMCSPGs58.08%2290
Obj. 261SPGs70%1836
E 100Heavy Tanks56.92%3386
T110E5Heavy Tanks58.57%3475
T110E4Tank Destroyers61.66%3702
T110E3Tank Destroyers54.21%2397
M48 PattonMedium Tanks57.37%3681
Leopard 1Medium Tanks63.54%4523
T57 HeavyHeavy Tanks55.87%2946
Obj. 907Medium Tanks65.6%4101
S. ConquerorHeavy Tanks67.3%4436
Obj. 140Medium Tanks60.72%3672
Obj. 430Medium Tanks56.25%2696
EBR 105Light Tanks64.25%3388
T-100 LTLight Tanks63.24%3880
Grille 15Tank Destroyers62.22%3485
Obj. 430UMedium Tanks64.56%4170
Rhm. Pzw.Light Tanks61.88%3751
Obj. 705AHeavy Tanks59.56%3750
K-91Medium Tanks62.99%3958
Obj. 277Heavy Tanks62.2%4251
Obj. 279 (e)Heavy Tanks72.31%3820
T95/FV4201Heavy Tanks67.11%4202
Obj. 260Heavy Tanks65.8%4526
Erebus8Private4673361.26%337262.67%3987Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks69.06%4742
KranvagnHeavy Tanks68.6%3952
Progetto 65Medium Tanks65.73%4340
Vz. 55Heavy Tanks61.94%4014
60TPHeavy Tanks87.5%3593
B-C 25 tMedium Tanks62.95%3981
STB-1Medium Tanks60.58%4092
121Medium Tanks63.67%3479
Strv 103BTank Destroyers64.52%3655
CS-63Medium Tanks64.04%4674
113Heavy Tanks64.9%4205
UDES 15/16Medium Tanks67.39%3868
WZ-132-1Light Tanks61.43%4678
IS-4Heavy Tanks50%5100
WZ-111 5AHeavy Tanks67.21%4886
AMX 50 BHeavy Tanks65.25%4221
FV215bHeavy Tanks69.47%4874
MausHeavy Tanks60%3765
IS-7Heavy Tanks67.23%3454
Centurion AXMedium Tanks68.01%4530
FV215b 183Tank Destroyers62.62%3043
E 100Heavy Tanks59.57%3144
T110E5Heavy Tanks67.53%3267
E 50 MMedium Tanks63.72%4159
T110E4Tank Destroyers55.95%2829
T-62AMedium Tanks63.61%4517
T110E3Tank Destroyers62%3092
FV4005Tank Destroyers59.15%3081
M48 PattonMedium Tanks63.46%4651
Leopard 1Medium Tanks62.97%3720
T57 HeavyHeavy Tanks65.2%3796
AMX 30 BMedium Tanks63.22%4451
Obj. 907Medium Tanks68.63%4048
S. ConquerorHeavy Tanks66.87%4627
M60Medium Tanks62.53%4677
BadgerTank Destroyers71.43%3684
Obj. 140Medium Tanks67.07%3912
Obj. 430Medium Tanks67.21%4273
AMX 13 105Light Tanks58.08%6003
Foch BTank Destroyers71.43%3418
EBR 105Light Tanks63.18%3564
T-100 LTLight Tanks62.17%4909
Grille 15Tank Destroyers65.05%3913
SheridanLight Tanks60.36%5464
Obj. 430UMedium Tanks64.16%4647
Rhm. Pzw.Light Tanks52.94%4490
Obj. 268 4Tank Destroyers64.06%3321
K-91Medium Tanks61.46%4617
Obj. 277Heavy Tanks55.38%3057
ST-IIHeavy Tanks56.25%3639
Obj. 279 (e)Heavy Tanks64.71%3655
Carro 45 tMedium Tanks63.31%4088
T95E6Medium Tanks59.17%3822
T95/FV4201Heavy Tanks63.21%3589
Obj. 260Heavy Tanks61.96%3768
VK 72.01 KHeavy Tanks68.67%3283
121BMedium Tanks58.99%3824
FabkastenQuartermaster2615556.43%238462.24%3113Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks58.88%3491
KranvagnHeavy Tanks84%3354
Progetto 65Medium Tanks73.33%2600
60TPHeavy Tanks63.89%3266
B-C 25 tMedium Tanks55.77%2687
STB-1Medium Tanks57.14%2787
Type 5 HeavyHeavy Tanks59.46%2982
CS-63Medium Tanks68.18%3124
113Heavy Tanks62.5%2846
WZ-132-1Light Tanks53.85%2647
WZ-111 5AHeavy Tanks55.06%2638
AMX 50 BHeavy Tanks61%5310
MausHeavy Tanks64.06%2428
IS-7Heavy Tanks59.17%2929
Centurion AXMedium Tanks100%3063
T92 HMCSPGs53.62%2091
WZ-113G FTTank Destroyers100%3290
Obj. 261SPGs58.37%2237
G.W. E 100SPGs81.82%2712
FV215b 183Tank Destroyers57.14%2033
T110E5Heavy Tanks55.41%2136
B-C 155 58SPGs60.81%1482
ConquerorGCSPGs58.69%2550
T110E4Tank Destroyers66.67%4029
Obj. 268Tank Destroyers60%1600
T-62AMedium Tanks65%3894
Foch 155Tank Destroyers52.94%2277
FV4005Tank Destroyers62.16%2693
Obj. 263Tank Destroyers55.98%2214
Leopard 1Medium Tanks53.79%3066
T57 HeavyHeavy Tanks60.54%2845
Obj. 907Medium Tanks61.2%2847
S. ConquerorHeavy Tanks63.16%3747
M60Medium Tanks60%3598
BadgerTank Destroyers62.5%2182
Obj. 140Medium Tanks58.4%3191
AMX 13 105Light Tanks57.14%3536
EBR 105Light Tanks60.74%3544
T-100 LTLight Tanks64.91%3062
SheridanLight Tanks48.39%2061
Obj. 430UMedium Tanks57.14%2772
Obj. 268 4Tank Destroyers69.77%2664
Obj. 705AHeavy Tanks57.41%2714
Obj. 277Heavy Tanks54.35%2946
Obj. 279 (e)Heavy Tanks72.22%3592
T95E6Medium Tanks62.75%2245
T95/FV4201Heavy Tanks59.68%3310
Obj. 260Heavy Tanks61.78%3877
VK 72.01 KHeavy Tanks64.88%3324
ralesm1989Private3767060.96%279267.78%3908Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks57.99%3279
Progetto 65Medium Tanks0%1732
B-C 25 tMedium Tanks59.8%3143
STB-1Medium Tanks62.5%3288
CS-63Medium Tanks75%3865
113Heavy Tanks76.92%3421
WZ-111 5AHeavy Tanks60%3331
AMX 50 BHeavy Tanks61.76%3252
FV215bHeavy Tanks100%3985
IS-7Heavy Tanks62.75%2605
T110E5Heavy Tanks63.27%3485
E 50 MMedium Tanks57.36%3312
T-62AMedium Tanks63.49%2968
T57 HeavyHeavy Tanks59.83%2611
Obj. 907Medium Tanks64.46%2994
S. ConquerorHeavy Tanks62.83%3032
M60Medium Tanks56.99%2752
Obj. 140Medium Tanks61.87%2609
EBR 105Light Tanks56.1%2499
T-100 LTLight Tanks85.71%2769
Obj. 430UMedium Tanks64.01%3263
Obj. 277Heavy Tanks69.01%3323
T95/FV4201Heavy Tanks57.22%3092
VK 72.01 KHeavy Tanks60%3035
Kuba_IsHigh_AgainPrivate2702955.32%243066.06%4773Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks52.05%1649
AMX 50 BHeavy Tanks59.41%3508
Foch 155Tank Destroyers50%2746
IS-4Heavy Tanks80%4204
G.W. E 100SPGs66.67%1681
121Medium Tanks73.68%4788
Obj. 140Medium Tanks57.14%2465
IS-7Heavy Tanks56.97%2429
ConquerorGCSPGs42.22%1297
T110E5Heavy Tanks71.91%4941
FV215b 183Tank Destroyers49.19%1699
FV215bHeavy Tanks68.92%4194
T110E4Tank Destroyers77.78%1600
E 100Heavy Tanks67.78%4966
T110E3Tank Destroyers69.54%3068
E 50 MMedium Tanks64.15%4003
T57 HeavyHeavy Tanks72.22%3804
Leopard 1Medium Tanks61.89%3205
M60Medium Tanks72.84%5613
STB-1Medium Tanks61.38%3711
Obj. 907Medium Tanks56.44%3671
FV4005Tank Destroyers80%1656
Obj. 260Heavy Tanks54.17%3432
TVP T 50/51Medium Tanks59.39%3708
KranvagnHeavy Tanks69.4%4603
121BMedium Tanks68.69%5246
AMX 13 105Light Tanks43.42%2522
WZ-111 5AHeavy Tanks59.46%4809
S. ConquerorHeavy Tanks60.94%3644
Obj. 430UMedium Tanks62.23%3102
Obj. 705AHeavy Tanks37.5%3093
Obj. 268 4Tank Destroyers58.06%3030
Progetto 65Medium Tanks50.98%2832
Obj. 277Heavy Tanks51.26%2857
60TPHeavy Tanks63.49%3620
Obj. 279 (e)Heavy Tanks71.83%3879
T95/FV4201Heavy Tanks66.81%3921
EBR 105Light Tanks60.41%3319
UDES 15/16Medium Tanks49.12%2973
CS-63Medium Tanks67.62%5533
Carro 45 tMedium Tanks67.23%4215
Vz. 55Heavy Tanks58.7%5094
ManfretCombat officer3938364.06%447665.4%4507Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.23%5128
KranvagnHeavy Tanks68.55%4813
Progetto 65Medium Tanks65.28%5003
Vz. 55Heavy Tanks66.67%4530
60TPHeavy Tanks61.54%5157
B-C 25 tMedium Tanks63.42%4578
STB-1Medium Tanks68.89%5307
Type 5 HeavyHeavy Tanks70.4%4287
Strv 103BTank Destroyers43.75%3237
CS-63Medium Tanks57.63%4272
113Heavy Tanks66.67%4776
IS-4Heavy Tanks64.84%4818
WZ-111 5AHeavy Tanks66.86%5195
AMX 50 BHeavy Tanks62.67%5403
FV215bHeavy Tanks65.06%4234
IS-7Heavy Tanks65.91%4457
FV215b 183Tank Destroyers66.32%3813
E 100Heavy Tanks72.09%4564
T110E5Heavy Tanks64.79%3879
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers63.53%4081
E 50 MMedium Tanks62.84%4612
T110E4Tank Destroyers67.27%4231
T-62AMedium Tanks59.38%4296
T110E3Tank Destroyers66.13%3633
M48 PattonMedium Tanks65.58%5768
Leopard 1Medium Tanks64.29%4552
T57 HeavyHeavy Tanks62.82%3635
AMX 30 BMedium Tanks61.19%4739
Obj. 907Medium Tanks67.37%5347
S. ConquerorHeavy Tanks67.02%4831
M60Medium Tanks66.71%5056
Obj. 140Medium Tanks62.69%4375
Obj. 430Medium Tanks66.67%4369
AMX 13 105Light Tanks60.73%6272
EBR 105Light Tanks70.85%5639
T-100 LTLight Tanks67.8%6592
Grille 15Tank Destroyers58.51%4221
SheridanLight Tanks63.75%6011
Obj. 430UMedium Tanks67.22%5250
Obj. 705AHeavy Tanks63.59%4592
K-91Medium Tanks66.67%4805
Obj. 277Heavy Tanks65.6%5242
Obj. 279 (e)Heavy Tanks71.66%4036
T95E6Medium Tanks70.45%5052
T95/FV4201Heavy Tanks70.94%4421
Obj. 260Heavy Tanks66.73%4913
VK 72.01 KHeavy Tanks67.51%4659
121BMedium Tanks75%5301
LemisandrusPrivate3138657.47%248266.13%3613Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks59.48%3912
KranvagnHeavy Tanks71.79%3598
Progetto 65Medium Tanks55.56%3165
Vz. 55Heavy Tanks78.26%3686
RinoceronteHeavy Tanks20%2317
60TPHeavy Tanks58.33%2859
B-C 25 tMedium Tanks57.39%2813
STB-1Medium Tanks62.92%3831
121Medium Tanks58.46%3654
Strv 103BTank Destroyers58.65%2650
CS-63Medium Tanks64.02%3453
113Heavy Tanks58.33%2814
UDES 15/16Medium Tanks66.67%2562
WZ-132-1Light Tanks65.67%2962
IS-4Heavy Tanks71.43%2831
WZ-111 5AHeavy Tanks47.62%2523
AMX 50 BHeavy Tanks58.77%3150
FV215bHeavy Tanks0%1150
MausHeavy Tanks100%2013
IS-7Heavy Tanks55.83%2863
Centurion AXMedium Tanks56.25%2740
T92 HMCSPGs54.7%2327
Obj. 261SPGs54.92%2007
G.W. E 100SPGs100%2167
FV215b 183Tank Destroyers53.49%1878
E 100Heavy Tanks70.72%3178
T110E5Heavy Tanks62.41%3507
B-C 155 58SPGs50.41%2143
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers50%1144
E 50 MMedium Tanks100%2958
ConquerorGCSPGs59.56%2402
T110E4Tank Destroyers57.58%2212
Obj. 268Tank Destroyers100%2324
T-62AMedium Tanks62.31%3240
T110E3Tank Destroyers75%2026
Foch 155Tank Destroyers75%3064
FV4005Tank Destroyers52.94%1614
M48 PattonMedium Tanks76.47%3409
Leopard 1Medium Tanks67.8%3611
T57 HeavyHeavy Tanks47.5%2899
AMX 30 BMedium Tanks38.89%3405
Obj. 907Medium Tanks66.25%3542
S. ConquerorHeavy Tanks68.31%4274
M60Medium Tanks64.29%2846
Obj. 140Medium Tanks61.24%3405
WT E 100Tank Destroyers48%2869
AMX M4 54Heavy Tanks100%3238
AMX 13 105Light Tanks46.15%3108
Foch BTank Destroyers57.14%2613
EBR 105Light Tanks63.79%3342
T-100 LTLight Tanks65.9%3822
Grille 15Tank Destroyers58.33%1796
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks100%3441
Obj. 430UMedium Tanks56.25%2756
Rhm. Pzw.Light Tanks80%2995
Obj. 268 4Tank Destroyers66.67%3492
Obj. 705AHeavy Tanks50%1626
K-91Medium Tanks75%3367
Obj. 277Heavy Tanks61.95%4291
Obj. 279 (e)Heavy Tanks76.19%2494
T95E6Medium Tanks66.67%5236
T95/FV4201Heavy Tanks67.01%3649
Obj. 260Heavy Tanks61.22%4165
VK 72.01 KHeavy Tanks50%2861
ManticoreLight Tanks57.81%2965
T-22 med.Medium Tanks62.5%1436
121BMedium Tanks50%2672
Ruined_AccountPrivate1194363.44%445762.5%4159Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.71%5041
B-C 25 tMedium Tanks60.57%4984
Strv 103BTank Destroyers58.7%2864
113Heavy Tanks65.41%5844
WZ-111 5AHeavy Tanks66.02%5314
AMX 50 BHeavy Tanks61.54%4812
FV215bHeavy Tanks62.26%4731
IS-7Heavy Tanks72.41%6353
T110E5Heavy Tanks68.12%4115
E 50 MMedium Tanks64.93%4712
T-62AMedium Tanks60.86%4476
M48 PattonMedium Tanks74.84%6800
Leopard 1Medium Tanks57.93%4414
AMX 30 BMedium Tanks60.14%4486
Obj. 907Medium Tanks63.24%4528
S. ConquerorHeavy Tanks67.77%4107
M60Medium Tanks61.67%4439
Obj. 140Medium Tanks61.91%3792
Obj. 430Medium Tanks72.22%4704
Grille 15Tank Destroyers45.16%3770
Obj. 430UMedium Tanks60%3473
Obj. 268 4Tank Destroyers66.97%3499
T95E6Medium Tanks68.75%1989
hannezCombat officer5783960.82%325667.27%4592Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks59.69%3937
KranvagnHeavy Tanks67.21%4427
B-C 25 tMedium Tanks60.45%3715
Type 5 HeavyHeavy Tanks68.75%3357
121Medium Tanks60.77%3625
113Heavy Tanks63.89%3551
UDES 15/16Medium Tanks67.47%5933
WZ-132-1Light Tanks64.73%4358
IS-4Heavy Tanks54.43%3892
WZ-111 5AHeavy Tanks60.76%4132
AMX 50 BHeavy Tanks61.45%3540
FV215bHeavy Tanks53.57%2975
MausHeavy Tanks57.55%3052
IS-7Heavy Tanks64.15%4828
WZ-113G FTTank Destroyers63.64%3750
G.W. E 100SPGs56.92%2144
FV215b 183Tank Destroyers56.36%2254
E 100Heavy Tanks59.26%3014
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers59.22%2852
E 50 MMedium Tanks56.66%2887
T110E3Tank Destroyers73.57%3541
FV4005Tank Destroyers60.94%3801
Leopard 1Medium Tanks57.99%3524
T57 HeavyHeavy Tanks62.48%3612
AMX 30 BMedium Tanks64.85%4018
Obj. 907Medium Tanks67.53%4156
S. ConquerorHeavy Tanks65.85%4321
BadgerTank Destroyers67.65%3826
WT E 100Tank Destroyers56.63%2559
Obj. 430Medium Tanks60.04%3026
AMX 13 105Light Tanks62.55%5718
Foch BTank Destroyers68.52%4164
EBR 105Light Tanks67.74%6170
T-100 LTLight Tanks63.07%4574
Grille 15Tank Destroyers61.96%3638
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks60.54%3547
SheridanLight Tanks67.35%5541
Obj. 430UMedium Tanks68.56%4449
Rhm. Pzw.Light Tanks63.43%4198
Obj. 268 4Tank Destroyers70.92%5014
Obj. 705AHeavy Tanks68.99%3837
K-91Medium Tanks58.33%4767
Obj. 277Heavy Tanks65.09%4541
T95E6Medium Tanks64.42%3426
T95/FV4201Heavy Tanks71.27%4775
Obj. 260Heavy Tanks63.12%5353
VK 72.01 KHeavy Tanks67.7%3908
121BMedium Tanks63.81%4048
korana93Junior Officer4592558.03%270566.73%4250Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks66.55%4300
KranvagnHeavy Tanks57.52%3882
Vz. 55Heavy Tanks61.7%3800
B-C 25 tMedium Tanks61.62%3403
STB-1Medium Tanks62.53%3939
Strv 103BTank Destroyers64.5%4462
CS-63Medium Tanks64.36%4814
113Heavy Tanks57.52%2840
WZ-111 5AHeavy Tanks73.63%4994
AMX 50 BHeavy Tanks60.69%3076
IS-7Heavy Tanks68.23%3859
Centurion AXMedium Tanks78.38%4711
T92 HMCSPGs64.8%2702
B-C 155 58SPGs61.81%2753
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers62.08%2331
T110E4Tank Destroyers66.67%3320
T-62AMedium Tanks68.89%3255
T110E3Tank Destroyers100%2772
M48 PattonMedium Tanks60.31%4541
Leopard 1Medium Tanks61.47%3107
T57 HeavyHeavy Tanks64.79%3907
AMX 30 BMedium Tanks68.03%3691
Obj. 907Medium Tanks65.48%3579
S. ConquerorHeavy Tanks67.58%4855
M60Medium Tanks66.67%3958
Obj. 140Medium Tanks69.27%4107
WT E 100Tank Destroyers54.13%2426
T-100 LTLight Tanks61.94%3207
Grille 15Tank Destroyers68.15%3857
Obj. 430UMedium Tanks70.68%4862
Obj. 277Heavy Tanks68.18%4453
Carro 45 tMedium Tanks75%3477
T95E6Medium Tanks68.58%4677
T95/FV4201Heavy Tanks69.55%4078
Obj. 260Heavy Tanks67.89%3587
VK 72.01 KHeavy Tanks71.52%3317
T-22 med.Medium Tanks73.44%4376
121BMedium Tanks100%3181
PussiquellJunior Officer6987960.63%327965.67%4133Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.36%3898
KranvagnHeavy Tanks60%5743
Progetto 65Medium Tanks65.81%4357
60TPHeavy Tanks66.06%3601
B-C 25 tMedium Tanks61.61%3947
STB-1Medium Tanks60.86%3606
121Medium Tanks64.35%4467
Strv 103BTank Destroyers63.7%3312
CS-63Medium Tanks63.3%5440
113Heavy Tanks60.23%3701
UDES 15/16Medium Tanks62.86%4106
IS-4Heavy Tanks81.4%4683
WZ-111 5AHeavy Tanks59.42%3636
AMX 50 BHeavy Tanks60.58%4079
FV215bHeavy Tanks60.54%3292
IS-7Heavy Tanks63.92%4283
Centurion AXMedium Tanks56.54%3223
E 100Heavy Tanks60%3855
T110E5Heavy Tanks59.9%3200
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers58.33%2741
E 50 MMedium Tanks60.92%3953
T110E4Tank Destroyers60.31%3268
T-62AMedium Tanks57.4%3392
T110E3Tank Destroyers62.27%2914
FV4005Tank Destroyers60.61%2763
M48 PattonMedium Tanks59.78%3127
Leopard 1Medium Tanks59.6%4262
T57 HeavyHeavy Tanks66.67%3435
AMX 30 BMedium Tanks55.8%3903
Obj. 907Medium Tanks63.7%4009
S. ConquerorHeavy Tanks65.33%3915
M60Medium Tanks60.51%3735
BadgerTank Destroyers67.18%3108
Obj. 140Medium Tanks60.99%4098
AMX M4 54Heavy Tanks66.37%3946
Obj. 430Medium Tanks60.34%3050
AMX 13 105Light Tanks57.29%3814
Foch BTank Destroyers53.49%3314
EBR 105Light Tanks64.72%4113
T-100 LTLight Tanks61.83%3624
Grille 15Tank Destroyers60.4%2948
SheridanLight Tanks68.42%3396
Obj. 430UMedium Tanks66.2%4570
Obj. 268 4Tank Destroyers55.05%2953
Obj. 705AHeavy Tanks63.41%3153
K-91Medium Tanks66.67%5500
Obj. 277Heavy Tanks66.25%3772
Obj. 279 (e)Heavy Tanks67.39%3436
Carro 45 tMedium Tanks64.86%3754
T95E6Medium Tanks60%3567
T95/FV4201Heavy Tanks66.01%3755
Obj. 260Heavy Tanks62.79%3877
VK 72.01 KHeavy Tanks67.21%3653
ManticoreLight Tanks57.65%3805
121BMedium Tanks61.78%3210
Janek_is_GreatAgainCombat officer4335558.15%327162.42%4580Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.1%3688
KranvagnHeavy Tanks61.43%4759
Vz. 55Heavy Tanks60%4102
60TPHeavy Tanks64.14%3721
B-C 25 tMedium Tanks59.27%3813
STB-1Medium Tanks62.86%3843
121Medium Tanks62.72%4226
CS-63Medium Tanks62.34%4564
113Heavy Tanks63.6%4116
UDES 15/16Medium Tanks69.62%5145
WZ-111 5AHeavy Tanks64.82%4899
AMX 50 BHeavy Tanks58.32%3483
IS-7Heavy Tanks54.55%2143
G.W. E 100SPGs52%1275
T110E5Heavy Tanks61.01%3244
E 50 MMedium Tanks54.64%3613
T-62AMedium Tanks55.38%4711
M48 PattonMedium Tanks64.18%4528
Leopard 1Medium Tanks61.88%4048
T57 HeavyHeavy Tanks52.23%2388
Obj. 907Medium Tanks62.57%3852
S. ConquerorHeavy Tanks61.36%4812
M60Medium Tanks58.97%3853
Obj. 140Medium Tanks57.03%3474
WT E 100Tank Destroyers45.99%1682
Obj. 430Medium Tanks49.6%2148
Grille 15Tank Destroyers54.81%3181
Obj. 430UMedium Tanks61.56%4984
Obj. 268 4Tank Destroyers68.11%5165
T95/FV4201Heavy Tanks65.13%3924
Obj. 260Heavy Tanks67.74%6135
VK 72.01 KHeavy Tanks65.56%4388
121BMedium Tanks64.18%4299
kontrovers_CapconRecruit3311155.75%221964.58%2135Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks62.44%3402
B-C 25 tMedium Tanks61.28%3681
STB-1Medium Tanks61.18%3124
Type 5 HeavyHeavy Tanks60.36%2701
Strv 103BTank Destroyers58.58%2484
IS-4Heavy Tanks53.06%2202
WZ-111 5AHeavy Tanks64.35%3907
AMX 50 BHeavy Tanks60.44%4145
Centurion AXMedium Tanks54.19%2564
G.W. E 100SPGs56.1%2468
E 100Heavy Tanks60.26%2695
ConquerorGCSPGs67.23%1979
T110E4Tank Destroyers54.95%2071
T-62AMedium Tanks71.43%1767
Foch 155Tank Destroyers61.25%2224
T57 HeavyHeavy Tanks55.19%2788
AMX 30 BMedium Tanks75%5625
Obj. 907Medium Tanks61.82%3050
M60Medium Tanks60.32%3115
Obj. 140Medium Tanks59.94%3442
WT E 100Tank Destroyers55.33%2404
Obj. 430Medium Tanks50%2950
Foch BTank Destroyers80%3024
EBR 105Light Tanks54.15%2281
T-100 LTLight Tanks48.28%1982
Grille 15Tank Destroyers58.33%3392
Obj. 430UMedium Tanks58.44%3442
T95E6Medium Tanks62.96%3035
T95/FV4201Heavy Tanks68.31%2788
Obj. 260Heavy Tanks56.41%2872
VK 72.01 KHeavy Tanks63.64%2336
121BMedium Tanks100%4223
Latzy_WashedUpGamerJunior Officer7178057.82%301662.28%3937Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.86%4029
KranvagnHeavy Tanks66.67%4567
Progetto 65Medium Tanks62.1%3850
60TPHeavy Tanks72.83%3886
B-C 25 tMedium Tanks57.82%3281
STB-1Medium Tanks58.18%5315
Type 5 HeavyHeavy Tanks61.65%3665
121Medium Tanks63.33%4286
Strv 103BTank Destroyers61.76%3353
CS-63Medium Tanks69.83%4977
113Heavy Tanks63.28%4109
UDES 15/16Medium Tanks67.23%4877
WZ-132-1Light Tanks61.73%2832
IS-4Heavy Tanks63.27%3509
WZ-111 5AHeavy Tanks64.61%4895
AMX 50 BHeavy Tanks57.34%2929
FV215bHeavy Tanks61.44%3475
MausHeavy Tanks59.9%3410
IS-7Heavy Tanks55.77%2679
Centurion AXMedium Tanks58.77%2955
WZ-113G FTTank Destroyers60.36%3636
G.W. E 100SPGs50.31%1811
FV215b 183Tank Destroyers59.75%2903
E 100Heavy Tanks56.99%2830
T110E5Heavy Tanks59.7%3386
B-C 155 58SPGs58.75%2498
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers57.98%2761
E 50 MMedium Tanks60.64%3615
T110E4Tank Destroyers59.91%2867
Obj. 268Tank Destroyers54.75%2886
T-62AMedium Tanks60.49%3321
T110E3Tank Destroyers66.08%3839
Foch 155Tank Destroyers63.87%3575
FV4005Tank Destroyers61.64%3189
M48 PattonMedium Tanks60%4450
Leopard 1Medium Tanks64.41%3822
T57 HeavyHeavy Tanks57.83%3150
AMX 30 BMedium Tanks65.38%4117
Obj. 907Medium Tanks65.44%4644
S. ConquerorHeavy Tanks66.21%5060
M60Medium Tanks60.13%4168
BadgerTank Destroyers58.9%4106
Obj. 140Medium Tanks59.58%3324
WT E 100Tank Destroyers55.05%2601
AMX M4 54Heavy Tanks66.36%4018
Obj. 430Medium Tanks68.72%4085
AMX 13 105Light Tanks59.43%4688
Foch BTank Destroyers61.57%4008
EBR 105Light Tanks64.74%4041
T-100 LTLight Tanks62.87%4228
Grille 15Tank Destroyers59.85%3400
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks66.39%3726
SheridanLight Tanks55.2%4317
Obj. 430UMedium Tanks65.84%4665
Rhm. Pzw.Light Tanks61.01%3469
Obj. 268 4Tank Destroyers66.13%4419
Obj. 705AHeavy Tanks62.1%3886
K-91Medium Tanks60.58%3940
Obj. 277Heavy Tanks64.67%4835
ST-IIHeavy Tanks55.67%4426
Obj. 279 (e)Heavy Tanks73.57%4192
Carro 45 tMedium Tanks70.59%4326
T95E6Medium Tanks60.32%3749
T95/FV4201Heavy Tanks68.41%4257
Obj. 260Heavy Tanks62.08%3704
VK 72.01 KHeavy Tanks67.03%4775
ManticoreLight Tanks69.57%2987
T-22 med.Medium Tanks65.4%3500
121BMedium Tanks62.87%5315
HaakyExecutive Officer762762.65%346058.33%3019Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.76%2904
KranvagnHeavy Tanks67.19%2862
B-C 25 tMedium Tanks65.33%4001
STB-1Medium Tanks65.15%3012
Type 5 HeavyHeavy Tanks46.67%2326
Strv 103BTank Destroyers62.5%3364
CS-63Medium Tanks50%1939
113Heavy Tanks67.36%3606
IS-4Heavy Tanks53.85%3201
WZ-111 5AHeavy Tanks61.73%3417
AMX 50 BHeavy Tanks63.05%3876
FV215bHeavy Tanks66.14%3282
MausHeavy Tanks66.67%4079
IS-7Heavy Tanks61.66%3892
E 100Heavy Tanks65.08%2971
T110E5Heavy Tanks66.11%3239
B-C 155 58SPGs37.04%1455
E 50 MMedium Tanks62.69%3267
ConquerorGCSPGs51.35%1716
T110E4Tank Destroyers68.42%2916
T-62AMedium Tanks67.24%3655
T110E3Tank Destroyers100%1920
M48 PattonMedium Tanks52.94%3405
Obj. 263Tank Destroyers75%3018
Leopard 1Medium Tanks56.82%2806
T57 HeavyHeavy Tanks62.5%3470
Obj. 907Medium Tanks67.31%3315
S. ConquerorHeavy Tanks73.08%4178
Obj. 140Medium Tanks62.11%3706
Obj. 430Medium Tanks60%2755
EBR 105Light Tanks71.88%2312
T-100 LTLight Tanks67.86%2122
Grille 15Tank Destroyers60.87%3304
Obj. 430UMedium Tanks48.33%2700
Obj. 268 4Tank Destroyers52.17%3127
Obj. 705AHeavy Tanks31.82%2059
T95E6Medium Tanks61.9%3291
T95/FV4201Heavy Tanks78.57%3080
Obj. 260Heavy Tanks50%2197
VK 72.01 KHeavy Tanks75%4617
TuxiAs_x69Private4927761.57%344764.04%3727Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks64.66%4169
KranvagnHeavy Tanks67.36%3483
Progetto 65Medium Tanks65.91%3980
Vz. 55Heavy Tanks58.49%3127
RinoceronteHeavy Tanks75%2267
60TPHeavy Tanks65.85%3550
B-C 25 tMedium Tanks64.53%3997
STB-1Medium Tanks60.63%3595
Strv 103BTank Destroyers65.96%3839
CS-63Medium Tanks68.75%5511
113Heavy Tanks66.3%4245
UDES 15/16Medium Tanks62.46%3985
WZ-132-1Light Tanks60%3550
IS-4Heavy Tanks50%1921
WZ-111 5AHeavy Tanks65.24%4246
AMX 50 BHeavy Tanks65.03%4160
FV215bHeavy Tanks60%4383
MausHeavy Tanks58.24%3199
IS-7Heavy Tanks62.12%3326
Centurion AXMedium Tanks59.63%3974
T110E5Heavy Tanks61.16%3155
E 50 MMedium Tanks64.19%3918
T110E4Tank Destroyers67.82%3634
T-62AMedium Tanks61.64%3426
FV4005Tank Destroyers76.92%2203
M48 PattonMedium Tanks63.83%3986
Leopard 1Medium Tanks61.98%3936
T57 HeavyHeavy Tanks62.32%3225
AMX 30 BMedium Tanks58.4%3331
Obj. 907Medium Tanks65.51%3909
S. ConquerorHeavy Tanks73.33%4272
M60Medium Tanks62.98%3692
Obj. 140Medium Tanks61.1%3397
AMX M4 54Heavy Tanks56.86%4094
Obj. 430Medium Tanks66.37%3820
AMX 13 105Light Tanks69.15%4223
EBR 105Light Tanks61.53%4016
T-100 LTLight Tanks68.54%3936
SheridanLight Tanks66.9%5032
Obj. 430UMedium Tanks69.59%4609
Rhm. Pzw.Light Tanks63.85%4371
Obj. 268 4Tank Destroyers58.57%3113
Obj. 705AHeavy Tanks57.78%3581
K-91Medium Tanks61.13%3628
Obj. 277Heavy Tanks59.69%4028
Obj. 279 (e)Heavy Tanks64.44%3155
Carro 45 tMedium Tanks72.31%3403
T95E6Medium Tanks62.55%4236
T95/FV4201Heavy Tanks70.21%4291
Obj. 260Heavy Tanks60.97%4170
VK 72.01 KHeavy Tanks60%3918
121BMedium Tanks63.52%3774
QUlNCJunior Officer6512558.84%300462.35%3653Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.62%3701
KranvagnHeavy Tanks58.55%3307
Progetto 65Medium Tanks51.65%3145
Vz. 55Heavy Tanks57.53%3173
60TPHeavy Tanks67.79%3577
B-C 25 tMedium Tanks60%3229
STB-1Medium Tanks60.69%3332
Type 5 HeavyHeavy Tanks64.71%3093
121Medium Tanks65.14%3898
Strv 103BTank Destroyers62.86%2375
CS-63Medium Tanks53.85%2822
113Heavy Tanks63.08%3724
UDES 15/16Medium Tanks61.56%3533
IS-4Heavy Tanks74.22%3977
WZ-111 5AHeavy Tanks62.52%3873
AMX 50 BHeavy Tanks56.92%2769
FV215bHeavy Tanks64.71%3909
MausHeavy Tanks59.18%3606
IS-7Heavy Tanks67.63%3817
Centurion AXMedium Tanks55.56%2773
T92 HMCSPGs33.33%1044
FV215b 183Tank Destroyers56.17%1869
E 100Heavy Tanks50%2186
T110E5Heavy Tanks64.65%3814
E 50 MMedium Tanks60.4%3449
T110E4Tank Destroyers58.96%2564
T-62AMedium Tanks59.85%3584
T110E3Tank Destroyers50%2422
Foch 155Tank Destroyers60%2608
FV4005Tank Destroyers52.17%1764
M48 PattonMedium Tanks62.46%4706
Leopard 1Medium Tanks61.69%2826
T57 HeavyHeavy Tanks51.87%3140
AMX 30 BMedium Tanks59.77%3121
Obj. 907Medium Tanks63.31%3695
S. ConquerorHeavy Tanks65.44%3991
M60Medium Tanks58.65%3162
BadgerTank Destroyers61.54%3498
Obj. 140Medium Tanks58.15%3749
Obj. 430Medium Tanks60.27%3706
AMX 13 105Light Tanks58.06%3106
EBR 105Light Tanks56.46%2551
T-100 LTLight Tanks54.93%2732
Grille 15Tank Destroyers72%2782
SheridanLight Tanks47.37%2052
Obj. 430UMedium Tanks64.62%3874
Rhm. Pzw.Light Tanks50%1890
Obj. 268 4Tank Destroyers52.63%1641
Obj. 705AHeavy Tanks66.67%3651
K-91Medium Tanks65%2553
Obj. 277Heavy Tanks60.5%4229
Obj. 279 (e)Heavy Tanks63.78%2936
T95E6Medium Tanks73.68%2856
T95/FV4201Heavy Tanks67.19%3928
Obj. 260Heavy Tanks68.51%4131
VK 72.01 KHeavy Tanks63.82%3713
T-22 med.Medium Tanks35%2474
121BMedium Tanks53.59%3272
_SeekyPrivate2340157.31%279966.04%4650Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks65.41%3638
KranvagnHeavy Tanks67.03%4293
Vz. 55Heavy Tanks67.57%4365
60TPHeavy Tanks62.79%4626
B-C 25 tMedium Tanks54.99%2882
STB-1Medium Tanks61.78%3892
CS-63Medium Tanks62.14%4811
113Heavy Tanks64.71%4748
WZ-111 5AHeavy Tanks63.51%4478
AMX 50 BHeavy Tanks61.54%3692
IS-7Heavy Tanks48.16%1860
E 100Heavy Tanks69.01%3889
T110E5Heavy Tanks65.31%4124
E 50 MMedium Tanks65.5%3461
ConquerorGCSPGs55.38%1752
Foch 155Tank Destroyers58.06%3060
M48 PattonMedium Tanks35.71%2412
Leopard 1Medium Tanks58.66%3481
Obj. 907Medium Tanks62.5%3740
S. ConquerorHeavy Tanks63.52%4208
M60Medium Tanks54.84%2701
Obj. 140Medium Tanks57.9%2989
EBR 105Light Tanks62.03%4122
T-100 LTLight Tanks65.22%3347
Obj. 430UMedium Tanks66.29%3069
Obj. 268 4Tank Destroyers66%3143
Obj. 277Heavy Tanks67.77%3547
Carro 45 tMedium Tanks59.62%3724
T95E6Medium Tanks56.6%4111
T95/FV4201Heavy Tanks64.5%3645
Obj. 260Heavy Tanks61.34%4741
T-22 med.Medium Tanks76%3388
121BMedium Tanks85.71%2908
smIy5084359.17%291864.34%3990Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks58.08%3577
KranvagnHeavy Tanks72.73%3988
Progetto 65Medium Tanks63.89%4588
Vz. 55Heavy Tanks0%4235
60TPHeavy Tanks61.05%4261
B-C 25 tMedium Tanks61.81%3389
STB-1Medium Tanks65.76%3939
121Medium Tanks56.34%3262
CS-63Medium Tanks100%5166
113Heavy Tanks62.03%3812
UDES 15/16Medium Tanks58.33%4304
WZ-132-1Light Tanks58.14%4726
IS-4Heavy Tanks64.84%4529
WZ-111 5AHeavy Tanks58.65%4433
AMX 50 BHeavy Tanks60.31%3384
FV215bHeavy Tanks64.86%3850
MausHeavy Tanks63.93%3811
IS-7Heavy Tanks63.5%3376
Centurion AXMedium Tanks70.42%3829
T92 HMCSPGs56.54%2151
Obj. 261SPGs62.62%2680
G.W. E 100SPGs56%1760
FV215b 183Tank Destroyers57.58%3009
E 100Heavy Tanks58.99%3107
T110E5Heavy Tanks65.63%3309
B-C 155 58SPGs52.2%2178
E 50 MMedium Tanks61.22%3580
ConquerorGCSPGs56.03%2305
T110E4Tank Destroyers64.55%3269
T-62AMedium Tanks61.54%4324
T110E3Tank Destroyers59.3%3974
FV4005Tank Destroyers61.98%2991
M48 PattonMedium Tanks60.82%4642
Leopard 1Medium Tanks62.6%3717
T57 HeavyHeavy Tanks74.07%4760
AMX 30 BMedium Tanks56.16%3577
Obj. 907Medium Tanks65.98%4051
S. ConquerorHeavy Tanks60.63%5955
M60Medium Tanks61.86%3886
Obj. 140Medium Tanks60.5%3304
AMX 13 105Light Tanks62.86%4051
EBR 105Light Tanks63.16%4086
T-100 LTLight Tanks60.5%4416
Grille 15Tank Destroyers69.28%3733
Obj. 430UMedium Tanks68.53%5445
Obj. 268 4Tank Destroyers70.17%3954
Obj. 277Heavy Tanks67.83%4960
Obj. 279 (e)Heavy Tanks74.63%4135
T95E6Medium Tanks62.32%4302
T95/FV4201Heavy Tanks70.55%4436
Obj. 260Heavy Tanks65.35%4651
VK 72.01 KHeavy Tanks68.8%4039
ManticoreLight Tanks69.17%4199
121BMedium Tanks69.05%4092
_WhiteRock_Combat officer3716860.28%321865.96%4443Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.12%3493
KranvagnHeavy Tanks70.79%3972
Progetto 65Medium Tanks64.11%3676
Vz. 55Heavy Tanks63.24%4189
RinoceronteHeavy Tanks62.5%2902
60TPHeavy Tanks62.86%3550
B-C 25 tMedium Tanks60.77%3568
STB-1Medium Tanks55.08%4729
Type 5 HeavyHeavy Tanks64.97%3486
121Medium Tanks69.89%4449
CS-63Medium Tanks61.11%4967
113Heavy Tanks70.95%4704
UDES 15/16Medium Tanks60.53%4467
IS-4Heavy Tanks60.36%3346
WZ-111 5AHeavy Tanks57.67%3743
AMX 50 BHeavy Tanks59.47%3061
FV215bHeavy Tanks60.07%3672
MausHeavy Tanks62.5%3730
IS-7Heavy Tanks58.19%2730
Centurion AXMedium Tanks61.55%3336
FV215b 183Tank Destroyers56.03%2286
E 100Heavy Tanks61.28%3562
T110E5Heavy Tanks61.19%3297
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers65.09%2886
E 50 MMedium Tanks59.14%3735
ConquerorGCSPGs52.19%1802
T110E4Tank Destroyers56.41%3437
Obj. 268Tank Destroyers56.6%3209
T-62AMedium Tanks60.65%3087
T110E3Tank Destroyers68.38%3530
M48 PattonMedium Tanks57.69%4423
Obj. 263Tank Destroyers61.73%3511
Leopard 1Medium Tanks60.69%3781
T57 HeavyHeavy Tanks53.55%4077
AMX 30 BMedium Tanks61.9%2970
Obj. 907Medium Tanks63.91%3714
S. ConquerorHeavy Tanks65.55%4248
M60Medium Tanks58.21%4416
BadgerTank Destroyers57.47%3007
Obj. 140Medium Tanks63.01%4211
AMX M4 54Heavy Tanks63.81%4715
Obj. 430Medium Tanks50%4983
AMX 13 105Light Tanks67.81%4589
EBR 105Light Tanks63.8%3512
T-100 LTLight Tanks55.6%2853
Grille 15Tank Destroyers66.92%4263
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks71.88%3379
SheridanLight Tanks63.74%3868
Obj. 430UMedium Tanks65.85%4370
Obj. 268 4Tank Destroyers64.68%4462
Obj. 705AHeavy Tanks63.89%3781
K-91Medium Tanks41.38%3176
Obj. 277Heavy Tanks61.97%4105
ST-IIHeavy Tanks60.26%3815
Obj. 279 (e)Heavy Tanks69.42%3823
Carro 45 tMedium Tanks67.44%3652
T95/FV4201Heavy Tanks69.71%4232
Obj. 260Heavy Tanks59.85%5211
VK 72.01 KHeavy Tanks64.06%4372
T-22 med.Medium Tanks63.33%4268
Saltsan_Only_Plays_60TPJunior Officer3205562.96%358363.82%3117Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks65.51%4273
AMX 50 BHeavy Tanks61.31%4058
Centurion AXMedium Tanks65.68%4067
IS-4Heavy Tanks58.82%3811
T92 HMCSPGs38.89%1416
121Medium Tanks61.86%4131
MausHeavy Tanks72%5778
Obj. 140Medium Tanks64.58%3743
IS-7Heavy Tanks67.72%3933
ConquerorGCSPGs48.39%2004
113Heavy Tanks66.67%4140
T-62AMedium Tanks64.72%4085
Obj. 261SPGs53.62%2173
T110E5Heavy Tanks66.99%3440
FV215b 183Tank Destroyers90%5282
FV215bHeavy Tanks65.2%4161
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers78.95%3949
T110E4Tank Destroyers66.8%3763
E 100Heavy Tanks68.29%3333
M48 PattonMedium Tanks63.55%4271
E 50 MMedium Tanks64.22%4114
T57 HeavyHeavy Tanks63.53%3656
Leopard 1Medium Tanks64.3%3916
Obj. 263Tank Destroyers68.89%3278
STB-1Medium Tanks69.57%3924
Obj. 430Medium Tanks58.33%4108
VK 72.01 KHeavy Tanks67.33%3789
T95E6Medium Tanks50%2106
Obj. 907Medium Tanks68.33%4357
FV4005Tank Destroyers62.89%3981
Obj. 260Heavy Tanks65.67%4368
AMX 30 BMedium Tanks62.32%3762
TVP T 50/51Medium Tanks65%4885
Grille 15Tank Destroyers58.16%3848
Strv 103BTank Destroyers40%2122
KranvagnHeavy Tanks50%3709
121BMedium Tanks65.35%4333
AMX 13 105Light Tanks56.76%3981
T-100 LTLight Tanks83.33%5236
WZ-111 5AHeavy Tanks67.04%4769
S. ConquerorHeavy Tanks64.59%4496
Obj. 430UMedium Tanks57.85%4976
Obj. 705AHeavy Tanks71.88%5241
Obj. 268 4Tank Destroyers65.66%3997
Progetto 65Medium Tanks64.63%4359
Obj. 277Heavy Tanks66.17%4618
60TPHeavy Tanks64.71%4542
T95/FV4201Heavy Tanks33.33%2398
EBR 105Light Tanks57.5%5036
UDES 15/16Medium Tanks66.67%2553
ST-IIHeavy Tanks57.14%2832
szilvesztePrivate4079456.72%262668.32%4625Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks67.65%5130
Vz. 55Heavy Tanks63.97%4642
60TPHeavy Tanks100%15073
B-C 25 tMedium Tanks59.89%2841
STB-1Medium Tanks62.39%4561
121Medium Tanks70.25%4186
CS-63Medium Tanks65.75%4876
113Heavy Tanks62.76%3534
IS-4Heavy Tanks65.98%4530
WZ-111 5AHeavy Tanks61.94%3545
AMX 50 BHeavy Tanks57.49%3548
IS-7Heavy Tanks58.81%2795
T110E5Heavy Tanks61.73%4959
ConquerorGCSPGs45.74%1460
T57 HeavyHeavy Tanks59.02%3246
Obj. 907Medium Tanks59.5%3030
S. ConquerorHeavy Tanks63.82%4463
M60Medium Tanks56.11%2950
Obj. 140Medium Tanks47.68%1848
AMX 13 105Light Tanks57.03%2726
EBR 105Light Tanks50.95%2388
Grille 15Tank Destroyers53.99%2256
Obj. 430UMedium Tanks62.79%3569
Obj. 277Heavy Tanks62.5%4495
Obj. 279 (e)Heavy Tanks70.28%4094
Carro 45 tMedium Tanks54.84%2918
T95E6Medium Tanks68.77%4187
T95/FV4201Heavy Tanks67.5%4196
Obj. 260Heavy Tanks64.02%4048
VK 72.01 KHeavy Tanks69.42%3968
121BMedium Tanks62.12%4090
MagnesiummangelPrivate6493158.08%277664.27%3669Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks57.3%3087
KranvagnHeavy Tanks59.59%2980
Progetto 65Medium Tanks61.33%4210
Vz. 55Heavy Tanks64.1%4045
RinoceronteHeavy Tanks72.22%3511
60TPHeavy Tanks67.38%4224
B-C 25 tMedium Tanks57.97%3024
STB-1Medium Tanks56%2956
Type 5 HeavyHeavy Tanks60.92%2425
121Medium Tanks51.9%2360
Strv 103BTank Destroyers62.84%3186
CS-63Medium Tanks59.09%3870
113Heavy Tanks58.59%3625
UDES 15/16Medium Tanks59.15%2931
WZ-132-1Light Tanks61.9%3910
IS-4Heavy Tanks57.48%3020
WZ-111 5AHeavy Tanks67%4104
AMX 50 BHeavy Tanks60.14%2988
FV215bHeavy Tanks54.59%2602
MausHeavy Tanks62.14%3770
IS-7Heavy Tanks63.13%3162
Centurion AXMedium Tanks54.63%2952
T92 HMCSPGs45.95%1546
Obj. 261SPGs59.52%2520
G.W. E 100SPGs51.43%2202
FV215b 183Tank Destroyers46.43%2411
E 100Heavy Tanks61.85%2863
T110E5Heavy Tanks59.8%3105
B-C 155 58SPGs55.42%2256
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers64.52%2627
E 50 MMedium Tanks59.47%3035
ConquerorGCSPGs58.29%2350
T110E4Tank Destroyers63.82%3140
Obj. 268Tank Destroyers50.14%2156
T-62AMedium Tanks56.27%2833
T110E3Tank Destroyers64%2891
FV4005Tank Destroyers59.1%2883
M48 PattonMedium Tanks60.16%3837
Leopard 1Medium Tanks57.57%3156
T57 HeavyHeavy Tanks56.57%3123
AMX 30 BMedium Tanks62.5%3890
Obj. 907Medium Tanks66.6%4276
S. ConquerorHeavy Tanks64.43%4078
M60Medium Tanks61.75%3899
BadgerTank Destroyers50%1417
Obj. 140Medium Tanks63.8%3506
WT E 100Tank Destroyers55.58%2276
AMX M4 54Heavy Tanks69.48%4049
Obj. 430Medium Tanks69.84%2959
AMX 13 105Light Tanks56.9%3627
Foch BTank Destroyers66.46%3547
EBR 105Light Tanks64.2%3582
T-100 LTLight Tanks53.66%2353
Grille 15Tank Destroyers58.63%2978
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks59.38%3760
Obj. 430UMedium Tanks64.92%4398
Obj. 268 4Tank Destroyers68.17%4488
Obj. 705AHeavy Tanks55.56%3331
K-91Medium Tanks58.18%3238
Obj. 277Heavy Tanks63.83%4179
ST-IIHeavy Tanks67.57%3829
Obj. 279 (e)Heavy Tanks77.57%3584
Carro 45 tMedium Tanks61.3%3506
T95E6Medium Tanks58.33%3051
T95/FV4201Heavy Tanks65.84%3959
Obj. 260Heavy Tanks61.34%3537
VK 72.01 KHeavy Tanks56.52%2556
ManticoreLight Tanks62.96%3390
121BMedium Tanks61.32%4437
Tijmen_DestroyerPrivate3653656.39%288667.53%4783Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks58.99%3837
KranvagnHeavy Tanks70%5330
B-C 25 tMedium Tanks55.16%3100
STB-1Medium Tanks72.16%5431
113Heavy Tanks63.04%3404
WZ-111 5AHeavy Tanks63.26%4849
AMX 50 BHeavy Tanks64.12%4691
IS-7Heavy Tanks56.17%3025
Centurion AXMedium Tanks55.21%3307
E 100Heavy Tanks62.41%3886
T110E5Heavy Tanks58.62%3000
B-C 155 58SPGs48.89%1373
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers61.43%3588
E 50 MMedium Tanks66.67%4652
T110E4Tank Destroyers66.39%3450
M48 PattonMedium Tanks64.91%4709
Leopard 1Medium Tanks61.85%5187
T57 HeavyHeavy Tanks58.55%3616
Obj. 907Medium Tanks62.93%4055
S. ConquerorHeavy Tanks61.16%5043
Obj. 140Medium Tanks59.58%4425
Grille 15Tank Destroyers59.87%3172
SheridanLight Tanks55.56%1868
Obj. 268 4Tank Destroyers65.81%2919
Obj. 277Heavy Tanks60.96%4673
T95/FV4201Heavy Tanks65.99%4314
RadioPrimate_FMPrivate4490060.3%312362.26%3822Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.96%3830
KranvagnHeavy Tanks59.86%3673
Progetto 65Medium Tanks65.57%3821
Vz. 55Heavy Tanks60.58%3474
RinoceronteHeavy Tanks56%3080
60TPHeavy Tanks63.24%3619
B-C 25 tMedium Tanks62.03%3644
STB-1Medium Tanks63.96%3824
Type 5 HeavyHeavy Tanks66.79%3494
121Medium Tanks64.43%4060
Strv 103BTank Destroyers63.27%2774
CS-63Medium Tanks60.31%3987
113Heavy Tanks61.68%4000
UDES 15/16Medium Tanks63.37%3720
IS-4Heavy Tanks63.64%3287
WZ-111 5AHeavy Tanks62.05%3834
AMX 50 BHeavy Tanks59.08%3492
FV215bHeavy Tanks63.04%3175
MausHeavy Tanks71.52%4805
IS-7Heavy Tanks65.04%3947
Centurion AXMedium Tanks54.33%3784
T92 HMCSPGs44.68%1764
Obj. 261SPGs44%1365
E 100Heavy Tanks69.51%3400
T110E5Heavy Tanks59.17%3457
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers50%2302
E 50 MMedium Tanks61.33%3805
ConquerorGCSPGs65.45%2263
T110E4Tank Destroyers62.26%3555
T-62AMedium Tanks59.85%3701
T110E3Tank Destroyers60.18%2922
FV4005Tank Destroyers63.27%2982
M48 PattonMedium Tanks61.1%4072
Leopard 1Medium Tanks58.08%3412
T57 HeavyHeavy Tanks66.85%3901
AMX 30 BMedium Tanks56.03%3906
Obj. 907Medium Tanks62.7%3432
S. ConquerorHeavy Tanks64.23%4459
M60Medium Tanks59.84%4434
BadgerTank Destroyers62.07%3830
Obj. 140Medium Tanks60.02%3377
AMX M4 54Heavy Tanks66.29%3305
Obj. 430Medium Tanks66.67%3564
AMX 13 105Light Tanks59.54%3343
Foch BTank Destroyers60%3611
EBR 105Light Tanks59.53%3265
T-100 LTLight Tanks61.21%3921
Grille 15Tank Destroyers64.46%3385
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks62.3%4613
SheridanLight Tanks55.07%4183
Obj. 430UMedium Tanks65.95%4344
Obj. 268 4Tank Destroyers62.07%3688
Obj. 705AHeavy Tanks65.1%3618
K-91Medium Tanks57.14%3560
Obj. 277Heavy Tanks62.22%3896
ST-IIHeavy Tanks58.73%3417
Obj. 279 (e)Heavy Tanks67.39%3279
Carro 45 tMedium Tanks46.43%2362
T95E6Medium Tanks74.07%3739
T95/FV4201Heavy Tanks65.13%3742
Obj. 260Heavy Tanks68.69%4450
VK 72.01 KHeavy Tanks66.46%3558
ManticoreLight Tanks73%3036
T-22 med.Medium Tanks0%1054
121BMedium Tanks69.6%3554
D3USM4XIMUSPrivate2475062.93%360363.67%3633Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.27%3421
KranvagnHeavy Tanks75%3725
Progetto 65Medium Tanks60.36%4218
Vz. 55Heavy Tanks64.71%3771
RinoceronteHeavy Tanks60%3730
60TPHeavy Tanks75%3416
B-C 25 tMedium Tanks64.02%3327
STB-1Medium Tanks62.59%4011
CS-63Medium Tanks61.36%3521
113Heavy Tanks55.05%3596
UDES 15/16Medium Tanks50%3509
WZ-132-1Light Tanks52.42%3791
WZ-111 5AHeavy Tanks58.77%3468
IS-7Heavy Tanks64.77%3586
Centurion AXMedium Tanks50%3569
T92 HMCSPGs57.14%1981
Obj. 261SPGs65.38%1064
E 100Heavy Tanks57.14%3504
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers75%2301
E 50 MMedium Tanks64.77%3271
ConquerorGCSPGs56.41%2181
T110E4Tank Destroyers60.19%3470
T110E3Tank Destroyers78.26%3486
FV4005Tank Destroyers62.44%3204
M48 PattonMedium Tanks61.11%3968
Leopard 1Medium Tanks58.78%3317
T57 HeavyHeavy Tanks55.56%2798
AMX 30 BMedium Tanks67.86%3191
Obj. 907Medium Tanks53.42%3518
S. ConquerorHeavy Tanks57.07%4412
M60Medium Tanks100%5754
BadgerTank Destroyers55.56%4109
Obj. 140Medium Tanks60.81%3487
AMX M4 54Heavy Tanks61.97%3533
Obj. 430Medium Tanks63.41%4500
AMX 13 105Light Tanks66.67%4630
EBR 105Light Tanks67.8%4176
T-100 LTLight Tanks61.86%3754
Grille 15Tank Destroyers53.77%2614
SheridanLight Tanks46.67%2837
Obj. 430UMedium Tanks65.37%4178
Obj. 268 4Tank Destroyers55.56%3652
Obj. 705AHeavy Tanks58.57%3683
K-91Medium Tanks58.33%3727
Obj. 277Heavy Tanks59.62%3761
Obj. 279 (e)Heavy Tanks65.69%3429
Carro 45 tMedium Tanks65.38%3534
T95E6Medium Tanks33.33%1619
T95/FV4201Heavy Tanks64.49%3567
Obj. 260Heavy Tanks52%3765
VK 72.01 KHeavy Tanks56.76%3009
ManticoreLight Tanks72.88%3361
121BMedium Tanks61.63%3372
LeechbaerRecruit2002565.59%418066.33%3958Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks65.43%4753
KranvagnHeavy Tanks66.23%4163
Progetto 65Medium Tanks66.67%3683
Vz. 55Heavy Tanks70.59%3926
60TPHeavy Tanks64.76%4011
B-C 25 tMedium Tanks67.76%4394
STB-1Medium Tanks64.46%3896
Type 5 HeavyHeavy Tanks67.53%3201
Strv 103BTank Destroyers56%1935
CS-63Medium Tanks71.93%4611
113Heavy Tanks64.52%4456
IS-4Heavy Tanks67.5%3882
WZ-111 5AHeavy Tanks67.71%4992
AMX 50 BHeavy Tanks68.09%4267
FV215bHeavy Tanks60.28%4045
MausHeavy Tanks70.07%4620
IS-7Heavy Tanks66.07%3986
Centurion AXMedium Tanks25%1443
T92 HMCSPGs64.58%2260
FV215b 183Tank Destroyers33.33%1804
E 100Heavy Tanks62.22%4227
T110E5Heavy Tanks66.37%4233
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers72.03%3128
E 50 MMedium Tanks64.56%4038
ConquerorGCSPGs59.46%1759
T110E4Tank Destroyers60.95%4023
T-62AMedium Tanks67.41%4606
T110E3Tank Destroyers61.8%3295
FV4005Tank Destroyers54.35%2652
M48 PattonMedium Tanks63.24%4543
Obj. 263Tank Destroyers59.52%3890
Leopard 1Medium Tanks64.97%4354
T57 HeavyHeavy Tanks74.77%3835
AMX 30 BMedium Tanks57.14%4370
Obj. 907Medium Tanks67.83%4183
S. ConquerorHeavy Tanks58.2%4190
M60Medium Tanks66.67%4394
Obj. 140Medium Tanks66.18%4456
Obj. 430Medium Tanks66.67%4761
AMX 13 105Light Tanks56.76%4798
EBR 105Light Tanks64.88%4275
T-100 LTLight Tanks63.82%3638
Grille 15Tank Destroyers60.83%3762
SheridanLight Tanks35.29%558
Obj. 430UMedium Tanks65.82%5450
Obj. 268 4Tank Destroyers65.5%4039
Obj. 705AHeavy Tanks68%3414
Obj. 277Heavy Tanks65.94%3967
ST-IIHeavy Tanks48.78%3508
Obj. 279 (e)Heavy Tanks74.26%3831
Carro 45 tMedium Tanks73.68%2767
T95E6Medium Tanks62.32%3601
T95/FV4201Heavy Tanks66.25%3877
Obj. 260Heavy Tanks64.53%3834
VK 72.01 KHeavy Tanks63.93%3714
T-22 med.Medium Tanks71.95%3442
121BMedium Tanks0%595
sM1IeyExecutive Officer680764.57%4780--Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.57%4796
KranvagnHeavy Tanks66.2%4277
B-C 25 tMedium Tanks66.56%4961
STB-1Medium Tanks56.25%2399
Type 5 HeavyHeavy Tanks69.72%4291
Strv 103BTank Destroyers64.71%4058
113Heavy Tanks61.99%4340
WZ-111 5AHeavy Tanks70.71%5677
AMX 50 BHeavy Tanks63.84%4674
FV215bHeavy Tanks63.95%4604
MausHeavy Tanks67.57%4969
IS-7Heavy Tanks62.5%5070
Centurion AXMedium Tanks58.82%4191
T110E5Heavy Tanks64.29%4667
E 50 MMedium Tanks58.7%4376
ConquerorGCSPGs68.18%2876
T110E4Tank Destroyers63.29%3590
T-62AMedium Tanks55.17%4817
T110E3Tank Destroyers52.17%2839
M48 PattonMedium Tanks58.31%4835
Obj. 263Tank Destroyers64.38%4072
T57 HeavyHeavy Tanks59.18%3880
Obj. 907Medium Tanks61.46%4238
S. ConquerorHeavy Tanks63.95%4662
Obj. 140Medium Tanks70%4484
AMX 13 105Light Tanks71.43%5817
Grille 15Tank Destroyers100%4943
Obj. 430UMedium Tanks90%4095
Obj. 268 4Tank Destroyers67.07%4410
Obj. 260Heavy Tanks62.86%3737
VK 72.01 KHeavy Tanks62.35%4485
Pika_DaHippoPrivate1977264.92%445764.71%4949Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks64.88%4655
KranvagnHeavy Tanks77.78%4551
Progetto 65Medium Tanks59.76%4363
Vz. 55Heavy Tanks0%3171
RinoceronteHeavy Tanks66.67%5208
B-C 25 tMedium Tanks65.57%4600
STB-1Medium Tanks62.65%4772
Type 5 HeavyHeavy Tanks66.86%4144
Strv 103BTank Destroyers100%6088
113Heavy Tanks75%5693
IS-4Heavy Tanks72%4644
WZ-111 5AHeavy Tanks64.82%4594
AMX 50 BHeavy Tanks62.53%4785
FV215bHeavy Tanks65.79%4297
MausHeavy Tanks69.01%4682
IS-7Heavy Tanks66.23%5622
T92 HMCSPGs60.78%2053
WZ-113G FTTank Destroyers60.53%4036
E 100Heavy Tanks67.74%4799
T110E5Heavy Tanks65.73%4508
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers100%3584
E 50 MMedium Tanks53.19%5911
ConquerorGCSPGs46.67%1420
T110E4Tank Destroyers57.14%5024
T-62AMedium Tanks66.76%4760
M48 PattonMedium Tanks60.79%4997
Leopard 1Medium Tanks64.72%4108
T57 HeavyHeavy Tanks66.67%4491
Obj. 907Medium Tanks66.52%4619
S. ConquerorHeavy Tanks60.37%5072
Obj. 140Medium Tanks65.05%4284
AMX 13 105Light Tanks64%3445
T-100 LTLight Tanks67.35%4897
Grille 15Tank Destroyers64.01%4200
Obj. 430UMedium Tanks65.98%5789
Obj. 277Heavy Tanks100%6426
Obj. 279 (e)Heavy Tanks63.83%3871
Carro 45 tMedium Tanks0%3361
T95/FV4201Heavy Tanks61.04%3783
Obj. 260Heavy Tanks56.99%3576
VK 72.01 KHeavy Tanks65.57%4945
xx984Recruit7452861.54%358864.74%4242Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.48%3675
KranvagnHeavy Tanks64%4212
Progetto 65Medium Tanks66.05%4464
Vz. 55Heavy Tanks75%2955
60TPHeavy Tanks64.26%4151
B-C 25 tMedium Tanks57.39%3755
STB-1Medium Tanks61.14%4008
121Medium Tanks47.66%1998
Strv 103BTank Destroyers100%2083
CS-63Medium Tanks64.36%4196
113Heavy Tanks62.35%3789
UDES 15/16Medium Tanks62.37%3339
IS-4Heavy Tanks56.21%2362
WZ-111 5AHeavy Tanks66.34%4310
AMX 50 BHeavy Tanks62.48%3960
FV215bHeavy Tanks59.06%4778
MausHeavy Tanks66.14%4311
IS-7Heavy Tanks64.74%4289
Centurion AXMedium Tanks62.61%4434
Obj. 261SPGs42.86%1455
FV215b 183Tank Destroyers54.29%2397
E 100Heavy Tanks61.48%3413
T110E5Heavy Tanks60.9%3595
B-C 155 58SPGs41.54%1944
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers58.83%2682
E 50 MMedium Tanks62.05%4277
T110E4Tank Destroyers61.31%3834
T-62AMedium Tanks56.91%3205
T110E3Tank Destroyers52.03%1626
Foch 155Tank Destroyers51.72%2723
FV4005Tank Destroyers57.03%3352
M48 PattonMedium Tanks62.24%4610
Obj. 263Tank Destroyers48.84%2074
Leopard 1Medium Tanks57.12%3327
T57 HeavyHeavy Tanks57.55%3304
AMX 30 BMedium Tanks60.42%3741
Obj. 907Medium Tanks65.08%3807
S. ConquerorHeavy Tanks65.79%4906
M60Medium Tanks64.2%4600
BadgerTank Destroyers65.38%3368
Obj. 140Medium Tanks61.12%4120
WT E 100Tank Destroyers43.96%1474
AMX M4 54Heavy Tanks61.46%4203
Obj. 430Medium Tanks60%3473
AMX 13 105Light Tanks60.09%4352
Foch BTank Destroyers68.55%3672
T-100 LTLight Tanks52.94%4093
Grille 15Tank Destroyers55.96%2512
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks68.63%4075
SheridanLight Tanks66.67%2539
Obj. 430UMedium Tanks65.53%4374
Obj. 268 4Tank Destroyers57.14%3012
Obj. 705AHeavy Tanks64.29%4013
K-91Medium Tanks54.84%3182
Obj. 277Heavy Tanks64.25%4318
ST-IIHeavy Tanks70%4024
Obj. 279 (e)Heavy Tanks69.02%3754
Carro 45 tMedium Tanks83.87%3427
T95E6Medium Tanks61.53%4031
T95/FV4201Heavy Tanks64.29%3728
Obj. 260Heavy Tanks67.81%4827
VK 72.01 KHeavy Tanks69.59%4064
T-22 med.Medium Tanks62.12%4060
121BMedium Tanks58.76%4246
Aladeen_MerkelESPORTSJunior Officer2771958.76%281872.73%5119Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks64.31%3614
STB-1Medium Tanks52.94%4842
Type 5 HeavyHeavy Tanks54.55%2620
113Heavy Tanks68.71%4322
IS-4Heavy Tanks58.64%3692
WZ-111 5AHeavy Tanks70.13%4593
AMX 50 BHeavy Tanks60%4752
IS-7Heavy Tanks66.27%3890
Centurion AXMedium Tanks66.23%4722
E 100Heavy Tanks67.21%3926
T110E5Heavy Tanks63.02%3625
E 50 MMedium Tanks64.86%3814
T-62AMedium Tanks57.27%3026
M48 PattonMedium Tanks66.67%4856
Leopard 1Medium Tanks57.71%3639
T57 HeavyHeavy Tanks56.77%2756
AMX 30 BMedium Tanks70%4593
Obj. 907Medium Tanks65.45%4703
S. ConquerorHeavy Tanks53.1%4407
M60Medium Tanks65.38%4603
Obj. 140Medium Tanks61.7%4351
EBR 105Light Tanks55.32%3409
T-100 LTLight Tanks63.95%3475
Grille 15Tank Destroyers61.54%4051
Obj. 430UMedium Tanks51.85%5190
Obj. 277Heavy Tanks71.56%4290
T95/FV4201Heavy Tanks66.93%4696
Obj. 260Heavy Tanks73.79%6164
121BMedium Tanks66.67%3109
lucas_N1Junior Officer4301360.32%347264.19%4223Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.38%3914
KranvagnHeavy Tanks66.29%4532
Progetto 65Medium Tanks55.88%4560
RinoceronteHeavy Tanks68.63%4043
60TPHeavy Tanks67.36%4601
B-C 25 tMedium Tanks58.04%3723
STB-1Medium Tanks71.51%4814
Strv 103BTank Destroyers61.28%4069
CS-63Medium Tanks57.5%4083
113Heavy Tanks60.99%3908
UDES 15/16Medium Tanks63.56%3891
IS-4Heavy Tanks58.39%3884
WZ-111 5AHeavy Tanks57.8%4492
AMX 50 BHeavy Tanks61.23%4264
FV215bHeavy Tanks70.37%4487
MausHeavy Tanks56.73%3626
IS-7Heavy Tanks55.52%3115
Centurion AXMedium Tanks63.53%4564
Obj. 261SPGs40%1167
E 100Heavy Tanks55.35%3437
T110E5Heavy Tanks56.35%3129
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers62.04%3213
E 50 MMedium Tanks64.05%4263
T110E4Tank Destroyers57.14%3690
T-62AMedium Tanks58.21%3695
T110E3Tank Destroyers61.76%2842
FV4005Tank Destroyers62.87%4767
M48 PattonMedium Tanks62.94%4387
Leopard 1Medium Tanks67.05%4193
T57 HeavyHeavy Tanks69.85%4444
Obj. 907Medium Tanks64.34%4353
S. ConquerorHeavy Tanks64.43%4317
M60Medium Tanks63%4738
Obj. 140Medium Tanks59.73%3578
Obj. 430Medium Tanks64.71%3529
AMX 13 105Light Tanks60.32%4628
T-100 LTLight Tanks60.97%4713
Grille 15Tank Destroyers58.52%3438
SheridanLight Tanks58.73%5577
Obj. 430UMedium Tanks69.58%4888
Obj. 268 4Tank Destroyers64.93%4713
Obj. 705AHeavy Tanks66.01%4301
Obj. 277Heavy Tanks64.38%4775
Obj. 279 (e)Heavy Tanks73.43%4690
T95E6Medium Tanks65.23%4919
T95/FV4201Heavy Tanks66.55%4195
Obj. 260Heavy Tanks64.34%4319
VK 72.01 KHeavy Tanks65.76%4007
121BMedium Tanks65.73%4639
tryharderinoPrivate1151559.34%328765.31%3960Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks54.29%3563
KranvagnHeavy Tanks68%3564
Vz. 55Heavy Tanks64.29%3344
B-C 25 tMedium Tanks52.86%3656
STB-1Medium Tanks62.2%4001
Type 5 HeavyHeavy Tanks100%2106
113Heavy Tanks59.88%3125
UDES 15/16Medium Tanks53.19%2847
WZ-111 5AHeavy Tanks61.67%3977
AMX 50 BHeavy Tanks69.37%4491
FV215bHeavy Tanks59.34%3561
IS-7Heavy Tanks69.77%3757
Centurion AXMedium Tanks64.29%4413
T110E5Heavy Tanks66.18%2545
E 50 MMedium Tanks60.71%3517
ConquerorGCSPGs100%982
T110E4Tank Destroyers54.55%2854
FV4005Tank Destroyers48.08%2848
M48 PattonMedium Tanks59.3%3573
Leopard 1Medium Tanks61.07%4216
Obj. 907Medium Tanks62.59%3754
S. ConquerorHeavy Tanks92.31%6524
M60Medium Tanks63.25%3565
Obj. 140Medium Tanks61.21%3360
AMX 13 105Light Tanks43.75%4151
EBR 105Light Tanks63.04%3969
T-100 LTLight Tanks80.85%4130
Obj. 430UMedium Tanks66.9%3683
Obj. 268 4Tank Destroyers61.97%3203
Obj. 277Heavy Tanks58.33%3303
T95E6Medium Tanks100%8304
T95/FV4201Heavy Tanks68.31%3992
Obj. 260Heavy Tanks69.92%4531
VK 72.01 KHeavy Tanks50%2594
__SeanPrivate1781156.29%258363.36%4159Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks58.46%4392
STB-1Medium Tanks65.73%4253
Strv 103BTank Destroyers65.67%3562
CS-63Medium Tanks57.35%4859
AMX 50 BHeavy Tanks59.06%3924
IS-7Heavy Tanks58.42%3941
E 100Heavy Tanks64.91%2977
T110E4Tank Destroyers60.45%2788
T110E3Tank Destroyers64.38%3082
Leopard 1Medium Tanks62.55%4316
Obj. 907Medium Tanks62.4%3698
S. ConquerorHeavy Tanks63.54%3514
Obj. 140Medium Tanks59%3434
AMX 13 105Light Tanks54.97%2478
EBR 105Light Tanks63.75%3808
Obj. 277Heavy Tanks64.77%3465
Obj. 279 (e)Heavy Tanks70.54%3518
Obj. 260Heavy Tanks57.39%4712
VK 72.01 KHeavy Tanks62.38%4355
T-22 med.Medium Tanks55.56%3232
Mehecske_02Combat officer2335856.41%264166.87%4415Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.16%3873
KranvagnHeavy Tanks62.3%3159
Progetto 65Medium Tanks100%4723
Vz. 55Heavy Tanks68.54%3926
60TPHeavy Tanks76.92%4373
B-C 25 tMedium Tanks52.7%2513
STB-1Medium Tanks54.49%2570
121Medium Tanks70.13%3983
CS-63Medium Tanks62.16%5270
UDES 15/16Medium Tanks87.5%3651
IS-4Heavy Tanks54.39%1855
WZ-111 5AHeavy Tanks63.64%3480
AMX 50 BHeavy Tanks61.64%3607
MausHeavy Tanks70.59%2794
IS-7Heavy Tanks58.38%2861
Centurion AXMedium Tanks78.57%2828
G.W. E 100SPGs38.46%1335
FV215b 183Tank Destroyers54.84%2691
E 100Heavy Tanks54.21%2750
T110E5Heavy Tanks48.61%2189
E 50 MMedium Tanks72.73%3724
T110E4Tank Destroyers66.67%3259
T110E3Tank Destroyers52.94%3610
Foch 155Tank Destroyers63.38%2336
M48 PattonMedium Tanks50%3222
Leopard 1Medium Tanks57.89%3987
T57 HeavyHeavy Tanks50%2372
Obj. 907Medium Tanks62.16%3595
S. ConquerorHeavy Tanks100%6781
Obj. 140Medium Tanks63.41%3863
AMX 13 105Light Tanks53.99%2460
Foch BTank Destroyers50%2450
EBR 105Light Tanks61.81%4040
T-100 LTLight Tanks50%4435
Obj. 430UMedium Tanks63.86%4124
Obj. 268 4Tank Destroyers70.83%3196
Obj. 705AHeavy Tanks75%4660
Obj. 277Heavy Tanks60.54%3384
Obj. 279 (e)Heavy Tanks61.06%3002
Carro 45 tMedium Tanks57.89%3795
T95E6Medium Tanks71.79%4227
T95/FV4201Heavy Tanks63.2%3378
Obj. 260Heavy Tanks50%2844
VK 72.01 KHeavy Tanks55.56%3096
BrainDMG_is_also_DMGJunior Officer3389759.1%277660.15%3076Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks62.5%2723
Progetto 65Medium Tanks58.18%3225
B-C 25 tMedium Tanks60.24%3460
STB-1Medium Tanks60.19%3406
Type 5 HeavyHeavy Tanks59.64%3570
Strv 103BTank Destroyers70.59%2356
CS-63Medium Tanks51.06%3394
WZ-111 5AHeavy Tanks63.23%3198
AMX 50 BHeavy Tanks56.31%2879
IS-7Heavy Tanks75.68%3916
T92 HMCSPGs55.05%2109
Obj. 261SPGs58.68%1856
G.W. E 100SPGs54.81%1674
E 100Heavy Tanks78.05%4298
T110E5Heavy Tanks63.61%2993
E 50 MMedium Tanks58.54%3314
ConquerorGCSPGs55.79%2897
T110E4Tank Destroyers55.74%3019
T110E3Tank Destroyers54.55%2638
FV4005Tank Destroyers54%2334
M48 PattonMedium Tanks55.56%3352
Leopard 1Medium Tanks58.76%3254
T57 HeavyHeavy Tanks64.89%3457
Obj. 907Medium Tanks62.27%3371
S. ConquerorHeavy Tanks64.32%4041
M60Medium Tanks57.59%3555
Obj. 140Medium Tanks61.07%3324
AMX 13 105Light Tanks66.99%3487
EBR 105Light Tanks61.34%3218
T-100 LTLight Tanks62.07%3015
Obj. 430UMedium Tanks61.11%3228
Rhm. Pzw.Light Tanks57.14%3564
Obj. 277Heavy Tanks57.83%3465
Obj. 279 (e)Heavy Tanks63.51%2987
Carro 45 tMedium Tanks55.84%2981
T95/FV4201Heavy Tanks62.43%3203
Obj. 260Heavy Tanks63.58%3830
VK 72.01 KHeavy Tanks63.7%3539
ManticoreLight Tanks61.74%2935
T-22 med.Medium Tanks50%2770
szegenyPrivate5099650.98%149966.59%3562Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks57.72%2910
KranvagnHeavy Tanks70.97%3919
Progetto 65Medium Tanks61.48%2535
Vz. 55Heavy Tanks62.03%3473
60TPHeavy Tanks70.23%3677
B-C 25 tMedium Tanks48.7%1719
STB-1Medium Tanks61.56%3365
Type 5 HeavyHeavy Tanks80%2501
Strv 103BTank Destroyers52.38%1921
CS-63Medium Tanks65.45%2965
113Heavy Tanks37.5%2938
UDES 15/16Medium Tanks65.38%2516
WZ-111 5AHeavy Tanks53.19%3721
AMX 50 BHeavy Tanks66.07%3062
FV215bHeavy Tanks50%3058
MausHeavy Tanks62.63%2868
IS-7Heavy Tanks47.19%1654
Centurion AXMedium Tanks75%3128
T92 HMCSPGs52.94%1763
Obj. 261SPGs60%1681
FV215b 183Tank Destroyers55.47%1855
E 100Heavy Tanks53.08%2440
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers54.76%2707
E 50 MMedium Tanks50.62%1800
ConquerorGCSPGs50.84%1256
T110E4Tank Destroyers56.14%2742
Obj. 268Tank Destroyers47.93%1307
T-62AMedium Tanks37.23%834
T110E3Tank Destroyers53.85%1759
M48 PattonMedium Tanks70.83%2489
Leopard 1Medium Tanks58.42%3278
T57 HeavyHeavy Tanks47.01%1680
AMX 30 BMedium Tanks55.56%1415
Obj. 907Medium Tanks60.77%3404
S. ConquerorHeavy Tanks60.58%3187
Obj. 140Medium Tanks54.33%2371
AMX 13 105Light Tanks44.44%1904
EBR 105Light Tanks55.63%2332
T-100 LTLight Tanks63.04%2123
Grille 15Tank Destroyers68.75%2445
SheridanLight Tanks51.76%1609
Obj. 430UMedium Tanks58.57%2385
Obj. 268 4Tank Destroyers54.22%2339
Obj. 705AHeavy Tanks41.67%2150
Obj. 277Heavy Tanks60.36%2953
ST-IIHeavy Tanks27.27%2254
Obj. 279 (e)Heavy Tanks63%3039
T95/FV4201Heavy Tanks62.42%3299
Obj. 260Heavy Tanks56.51%3082
VK 72.01 KHeavy Tanks65.43%3457
ManticoreLight Tanks54.55%3523
Gonzy_heybrotherPrivate4234158.56%287867.28%4022Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks58.72%3204
KranvagnHeavy Tanks58.94%3521
Progetto 65Medium Tanks67.07%4196
Vz. 55Heavy Tanks56.67%3419
RinoceronteHeavy Tanks59.77%3843
B-C 25 tMedium Tanks58.18%3190
STB-1Medium Tanks61.08%4078
Type 5 HeavyHeavy Tanks68.97%2486
121Medium Tanks61.54%4285
Strv 103BTank Destroyers70%2618
CS-63Medium Tanks65.75%4255
113Heavy Tanks62.7%3070
UDES 15/16Medium Tanks77.27%4748
WZ-132-1Light Tanks55.6%3709
IS-4Heavy Tanks85.71%2548
WZ-111 5AHeavy Tanks63.25%3712
AMX 50 BHeavy Tanks58.88%3270
FV215bHeavy Tanks66.67%3220
MausHeavy Tanks66.67%3082
IS-7Heavy Tanks59.37%3158
Centurion AXMedium Tanks56.62%3865
T92 HMCSPGs52.08%1741
Obj. 261SPGs65.52%1258
E 100Heavy Tanks58.33%2607
T110E5Heavy Tanks56.44%3276
E 50 MMedium Tanks64.67%3639
ConquerorGCSPGs0%944
T110E4Tank Destroyers51.41%2206
T-62AMedium Tanks66.67%3778
T110E3Tank Destroyers56.67%2854
FV4005Tank Destroyers60.44%2696
M48 PattonMedium Tanks54.63%3329
Leopard 1Medium Tanks60.5%3375
T57 HeavyHeavy Tanks50.42%2349
AMX 30 BMedium Tanks64.84%3655
Obj. 907Medium Tanks64.98%3449
S. ConquerorHeavy Tanks59.77%3577
M60Medium Tanks60.23%3738
Obj. 140Medium Tanks60.93%3648
AMX 13 105Light Tanks60.59%3632
EBR 105Light Tanks63.22%3800
T-100 LTLight Tanks57.35%3736
SheridanLight Tanks55.18%3861
Obj. 430UMedium Tanks68.77%3849
Rhm. Pzw.Light Tanks64.75%4210
Obj. 705AHeavy Tanks54.69%3669
K-91Medium Tanks61.68%3655
Obj. 277Heavy Tanks63.16%3356
Obj. 279 (e)Heavy Tanks80.28%2828
Carro 45 tMedium Tanks66.67%2863
T95/FV4201Heavy Tanks64.18%3605
Obj. 260Heavy Tanks62.84%3427
VK 72.01 KHeavy Tanks67.19%3082
ManticoreLight Tanks63.18%4733
121BMedium Tanks58.54%3051
PannukkaCombat officer3312361.98%329269.85%4865Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.37%3898
KranvagnHeavy Tanks75.78%4602
Progetto 65Medium Tanks69.04%4551
Vz. 55Heavy Tanks69.09%4530
RinoceronteHeavy Tanks56.25%2734
60TPHeavy Tanks63.2%3842
B-C 25 tMedium Tanks63.1%3987
STB-1Medium Tanks69.59%4489
Type 5 HeavyHeavy Tanks63.41%3047
Strv 103BTank Destroyers67.25%3521
CS-63Medium Tanks64.78%4868
113Heavy Tanks66.94%4299
UDES 15/16Medium Tanks63.45%4428
WZ-132-1Light Tanks50%3383
IS-4Heavy Tanks68.66%6051
WZ-111 5AHeavy Tanks65.7%4080
AMX 50 BHeavy Tanks62.54%4106
MausHeavy Tanks62.11%2390
IS-7Heavy Tanks64.18%3637
Centurion AXMedium Tanks60.29%4314
T92 HMCSPGs54.5%2065
Obj. 261SPGs84.62%1694
G.W. E 100SPGs79.49%2108
FV215b 183Tank Destroyers60.38%2926
E 100Heavy Tanks58.62%3076
T110E5Heavy Tanks62.83%3099
B-C 155 58SPGs50%1533
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers59.38%2239
E 50 MMedium Tanks58.18%4302
ConquerorGCSPGs54.7%2226
T110E4Tank Destroyers72.48%3797
T-62AMedium Tanks63.55%3208
T110E3Tank Destroyers64.8%3609
FV4005Tank Destroyers59.31%3360
Leopard 1Medium Tanks55.71%2990
T57 HeavyHeavy Tanks63.43%3306
Obj. 907Medium Tanks63.87%3464
S. ConquerorHeavy Tanks64.96%3969
M60Medium Tanks60.14%3913
BadgerTank Destroyers59.3%4644
Obj. 140Medium Tanks62.19%3486
AMX M4 54Heavy Tanks60%1964
Foch BTank Destroyers61.54%3111
EBR 105Light Tanks63.61%4135
T-100 LTLight Tanks63.55%3491
Grille 15Tank Destroyers55.81%2842
Obj. 430UMedium Tanks64.47%4028
Obj. 268 4Tank Destroyers70.12%3407
Obj. 705AHeavy Tanks66.38%4019
K-91Medium Tanks68.03%4207
Obj. 277Heavy Tanks64.31%3410
ST-IIHeavy Tanks63.49%3813
Obj. 279 (e)Heavy Tanks71.08%3897
Carro 45 tMedium Tanks20%2007
T95E6Medium Tanks72.09%4988
T95/FV4201Heavy Tanks69.8%4384
Obj. 260Heavy Tanks70.76%5016
VK 72.01 KHeavy Tanks70.69%2848
ManticoreLight Tanks64.77%4746
121BMedium Tanks57.14%4729
MistabysPrivate2163459.33%313660.66%3885Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.96%3663
Progetto 65Medium Tanks62.63%3820
60TPHeavy Tanks66.06%4275
STB-1Medium Tanks59.57%3769
113Heavy Tanks59.39%3837
IS-4Heavy Tanks65.82%4764
WZ-111 5AHeavy Tanks57.46%3107
AMX 50 BHeavy Tanks64.89%3817
IS-7Heavy Tanks59.33%3300
E 100Heavy Tanks56.66%2789
T110E5Heavy Tanks61.25%4806
E 50 MMedium Tanks62.34%3481
T-62AMedium Tanks55.91%3200
M48 PattonMedium Tanks62.88%3895
Leopard 1Medium Tanks61.41%4777
S. ConquerorHeavy Tanks61.83%3578
Obj. 140Medium Tanks54.56%3104
Obj. 430UMedium Tanks63.67%3490
Obj. 277Heavy Tanks61.29%3841
T95/FV4201Heavy Tanks64.25%3893
DADDY_BUNZEJunior Officer1819964.37%405763.9%3760Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks65.7%4097
Type 5 HeavyHeavy Tanks58.82%3158
121Medium Tanks50%3072
Strv 103BTank Destroyers69.6%3240
113Heavy Tanks71.13%5117
WZ-132-1Light Tanks69.14%4667
WZ-111 5AHeavy Tanks63.93%4081
AMX 50 BHeavy Tanks59.24%4512
FV215bHeavy Tanks63.83%4615
MausHeavy Tanks66.39%4233
IS-7Heavy Tanks58.72%4156
Centurion AXMedium Tanks74.07%5524
T92 HMCSPGs55.04%1775
WZ-113G FTTank Destroyers100%3934
Obj. 261SPGs61.29%2173
FV215b 183Tank Destroyers64.64%2677
T110E5Heavy Tanks57.88%3004
B-C 155 58SPGs50%1763
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers68.92%3151
E 50 MMedium Tanks77.78%6235
ConquerorGCSPGs51.85%1400
T110E4Tank Destroyers61.26%3071
T-62AMedium Tanks62.94%4052
Foch 155Tank Destroyers77.78%2246
M48 PattonMedium Tanks63.37%4008
Leopard 1Medium Tanks67.52%4114
Obj. 907Medium Tanks67.56%3981
S. ConquerorHeavy Tanks57.14%4003
M60Medium Tanks65.54%4456
BadgerTank Destroyers100%4588
Obj. 140Medium Tanks61.14%3622
AMX 13 105Light Tanks66.22%4321
EBR 105Light Tanks59.15%5061
T-100 LTLight Tanks68.39%5467
Grille 15Tank Destroyers46.67%2062
SheridanLight Tanks100%6582
Obj. 430UMedium Tanks52.94%4276
Rhm. Pzw.Light Tanks66.1%3466
Obj. 268 4Tank Destroyers71.05%3393
Obj. 705AHeavy Tanks71.43%2070
Obj. 277Heavy Tanks100%7045
ST-IIHeavy Tanks63.64%3800
Carro 45 tMedium Tanks77.78%4258
T95E6Medium Tanks59.09%3574
T95/FV4201Heavy Tanks67.68%4327
Obj. 260Heavy Tanks59.26%4553
VK 72.01 KHeavy Tanks63.41%4772
T-22 med.Medium Tanks100%6431
121BMedium Tanks100%3518
dandlyboingCombat officer3709856.34%264763.82%4240Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks59.12%3891
KranvagnHeavy Tanks68.97%6349
Vz. 55Heavy Tanks76.74%4158
B-C 25 tMedium Tanks59.23%3472
Strv 103BTank Destroyers62.5%2463
CS-63Medium Tanks100%6493
113Heavy Tanks46.67%3605
WZ-111 5AHeavy Tanks62.35%4332
AMX 50 BHeavy Tanks53.92%2754
FV215bHeavy Tanks57.08%2817
IS-7Heavy Tanks64.06%4529
Centurion AXMedium Tanks59.67%3301
T110E5Heavy Tanks56.99%2589
E 50 MMedium Tanks60.36%3739
T110E4Tank Destroyers50%3781
T110E3Tank Destroyers55.4%2809
M48 PattonMedium Tanks75%3234
Leopard 1Medium Tanks62.85%4306
Obj. 907Medium Tanks64.96%3884
S. ConquerorHeavy Tanks60.8%4215
M60Medium Tanks63.4%4389
Obj. 140Medium Tanks58.45%2890
EBR 105Light Tanks62.58%3598
T-100 LTLight Tanks60.06%3604
Obj. 277Heavy Tanks64.34%4199
T95E6Medium Tanks72.58%5550
T95/FV4201Heavy Tanks68.05%4073
VK 72.01 KHeavy Tanks64.58%3609
ManticoreLight Tanks64.38%3803
0kh66_KftPrivate1466756.21%274264.91%4172Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks62.96%3962
B-C 25 tMedium Tanks60%4146
STB-1Medium Tanks65.46%4302
113Heavy Tanks56.36%3103
WZ-111 5AHeavy Tanks60.51%3565
IS-7Heavy Tanks59.73%3011
E 50 MMedium Tanks61.11%4188
T-62AMedium Tanks51.36%2779
M48 PattonMedium Tanks61.11%3703
Leopard 1Medium Tanks64.86%3907
Obj. 907Medium Tanks62.28%3702
S. ConquerorHeavy Tanks59.06%4184
Obj. 140Medium Tanks61.81%3645
EBR 105Light Tanks65%3877
Obj. 277Heavy Tanks60.94%3904
T95/FV4201Heavy Tanks64.62%4277
Goold_Noob_DaHusarzRecruit2935158.53%292463.93%3929Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.89%3439
KranvagnHeavy Tanks72.73%4970
Progetto 65Medium Tanks64.75%4009
Vz. 55Heavy Tanks60.67%3984
60TPHeavy Tanks70%2626
B-C 25 tMedium Tanks59.65%3219
STB-1Medium Tanks53.57%3454
Type 5 HeavyHeavy Tanks57.41%2808
Strv 103BTank Destroyers67.63%3090
CS-63Medium Tanks54.65%3514
113Heavy Tanks68.42%3596
WZ-111 5AHeavy Tanks56.18%3123
AMX 50 BHeavy Tanks57.19%3463
MausHeavy Tanks55.56%2729
IS-7Heavy Tanks67.39%4045
T92 HMCSPGs57.81%2113
FV215b 183Tank Destroyers50%2220
E 100Heavy Tanks66.67%4785
ConquerorGCSPGs50%2103
T110E4Tank Destroyers60.87%3263
T110E3Tank Destroyers50%2906
Leopard 1Medium Tanks62.31%3995
T57 HeavyHeavy Tanks63.53%4087
Obj. 907Medium Tanks64.88%3848
S. ConquerorHeavy Tanks62.4%3724
Obj. 140Medium Tanks61.41%3720
AMX 13 105Light Tanks55.56%3780
EBR 105Light Tanks62.31%3539
T-100 LTLight Tanks60.99%3036
Obj. 430UMedium Tanks65.79%3966
Rhm. Pzw.Light Tanks54.51%2259
Obj. 277Heavy Tanks61.29%3676
Obj. 279 (e)Heavy Tanks59.09%3506
Carro 45 tMedium Tanks72.73%2805
T95E6Medium Tanks52.73%3252
T95/FV4201Heavy Tanks68.51%3906
Obj. 260Heavy Tanks62.68%4225
VK 72.01 KHeavy Tanks60.64%3384
ManticoreLight Tanks0%857
BerylliummangelJunior Officer2163261.99%340863.77%4672Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks58.6%3803
KranvagnHeavy Tanks69.7%4191
Progetto 65Medium Tanks61.68%3618
Vz. 55Heavy Tanks57.89%4411
60TPHeavy Tanks100%9375
B-C 25 tMedium Tanks65.6%3367
STB-1Medium Tanks59.13%3958
Type 5 HeavyHeavy Tanks61.45%2974
121Medium Tanks64.29%4561
Strv 103BTank Destroyers43.48%2577
CS-63Medium Tanks58.06%4970
113Heavy Tanks70.04%3647
UDES 15/16Medium Tanks75%3906
IS-4Heavy Tanks65.38%4868
WZ-111 5AHeavy Tanks65.98%3911
AMX 50 BHeavy Tanks59.38%4376
FV215bHeavy Tanks71.12%4119
MausHeavy Tanks75.86%3194
IS-7Heavy Tanks70.89%3898
Centurion AXMedium Tanks65.48%3853
Obj. 261SPGs100%1849
T110E5Heavy Tanks67.6%2638
E 50 MMedium Tanks61.72%3691
ConquerorGCSPGs57.14%5222
Obj. 268Tank Destroyers50%3291
T-62AMedium Tanks67.96%3496
FV4005Tank Destroyers58.54%3551
M48 PattonMedium Tanks60.65%4234
Leopard 1Medium Tanks59.73%3283
T57 HeavyHeavy Tanks71.19%3428
AMX 30 BMedium Tanks59.65%3781
Obj. 907Medium Tanks64.15%3854
S. ConquerorHeavy Tanks63.41%4705
M60Medium Tanks60.4%3861
Obj. 140Medium Tanks58.57%2612
AMX 13 105Light Tanks60.42%4733
EBR 105Light Tanks59.14%4113
T-100 LTLight Tanks50%3282
Grille 15Tank Destroyers59.39%3154
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks61.54%3222
Obj. 430UMedium Tanks63.86%4877
Rhm. Pzw.Light Tanks54.39%3947
Obj. 268 4Tank Destroyers66.38%4364
Obj. 705AHeavy Tanks61.29%3547
K-91Medium Tanks61.8%3635
Obj. 277Heavy Tanks61.03%4278
Carro 45 tMedium Tanks59.68%2833
T95E6Medium Tanks65%4491
T95/FV4201Heavy Tanks65.15%4638
Obj. 260Heavy Tanks64.27%4596
VK 72.01 KHeavy Tanks66.67%5016
121BMedium Tanks66.23%4381
DestR_WashedUpGamer_Executive Officer460067.57%546866.87%5508Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks62.75%5182
Vz. 55Heavy Tanks75%5517
60TPHeavy Tanks40%3907
STB-1Medium Tanks64.29%4565
CS-63Medium Tanks100%4619
WZ-111 5AHeavy Tanks0%9915
AMX 50 BHeavy Tanks55.17%4119
FV215bHeavy Tanks62.5%5830
T110E5Heavy Tanks67.53%5182
Leopard 1Medium Tanks80%2843
S. ConquerorHeavy Tanks69.16%4815
Obj. 430UMedium Tanks33.33%2107
Obj. 277Heavy Tanks54.55%4078
T95/FV4201Heavy Tanks60%3460
VK 72.01 KHeavy Tanks100%1233
Krea__Private885766.86%416064.79%4636Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks75%4153
Progetto 65Medium Tanks64.94%3701
Vz. 55Heavy Tanks64.57%4127
B-C 25 tMedium Tanks62.6%4240
STB-1Medium Tanks62.92%4310
CS-63Medium Tanks66.03%4537
113Heavy Tanks60.61%3331
AMX 50 BHeavy Tanks65.52%4302
FV215bHeavy Tanks50%2644
Obj. 261SPGs59.31%2106
E 100Heavy Tanks64.03%3794
T110E4Tank Destroyers71.17%3262
FV4005Tank Destroyers50%2463
Leopard 1Medium Tanks65.61%4519
Obj. 907Medium Tanks67.92%3837
S. ConquerorHeavy Tanks69.17%4055
M60Medium Tanks69.39%5423
EBR 105Light Tanks65.05%3994
Grille 15Tank Destroyers61.67%3520
Obj. 277Heavy Tanks57.06%3864
Carro 45 tMedium Tanks64.29%3652
T95E6Medium Tanks61.81%4100
T95/FV4201Heavy Tanks68.8%3822
Obj. 260Heavy Tanks50%3844
VK 72.01 KHeavy Tanks61.22%4247
ManticoreLight Tanks63.08%3570
T-22 med.Medium Tanks51.55%4024
__Tomy3446658.49%284968.48%4507Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks61.54%3326
B-C 25 tMedium Tanks60.19%3134
STB-1Medium Tanks68.18%4641
CS-63Medium Tanks65.05%4187
WZ-111 5AHeavy Tanks58.24%3453
FV215bHeavy Tanks61.63%3891
IS-7Heavy Tanks60.95%3576
E 100Heavy Tanks69.55%4551
T110E4Tank Destroyers62.36%3779
Obj. 268Tank Destroyers66.08%3427
T110E3Tank Destroyers66.85%3623
Leopard 1Medium Tanks66.55%3978
Obj. 907Medium Tanks61.92%3688
Obj. 140Medium Tanks60.95%3997
EBR 105Light Tanks62.99%3822
T-100 LTLight Tanks56.15%2309
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks64%2774
Obj. 430UMedium Tanks61.31%3769
Obj. 277Heavy Tanks63.27%3783
Obj. 279 (e)Heavy Tanks65.64%3489
Carro 45 tMedium Tanks63.21%3323
T95E6Medium Tanks63.2%3837
T95/FV4201Heavy Tanks68.64%4085
Obj. 260Heavy Tanks64.23%4059
VK 72.01 KHeavy Tanks67.97%4094
NlCO_Combat officer3479661.63%352767.73%4197Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks64.03%4063
KranvagnHeavy Tanks64.15%3846
Progetto 65Medium Tanks66.23%4460
Vz. 55Heavy Tanks38.46%3256
60TPHeavy Tanks64.49%3446
B-C 25 tMedium Tanks57%3876
STB-1Medium Tanks68.94%4469
Type 5 HeavyHeavy Tanks71.2%3830
121Medium Tanks62.38%3999
Strv 103BTank Destroyers60%3415
CS-63Medium Tanks73.91%5209
113Heavy Tanks61.74%4234
UDES 15/16Medium Tanks72.63%5010
WZ-132-1Light Tanks64.42%4853
IS-4Heavy Tanks61.05%4094
WZ-111 5AHeavy Tanks62.13%4535
AMX 50 BHeavy Tanks63.11%3480
MausHeavy Tanks65.15%3931
IS-7Heavy Tanks60.6%3582
Centurion AXMedium Tanks61.76%3990
T92 HMCSPGs44.44%1729
WZ-113G FTTank Destroyers100%1094
Obj. 261SPGs36.36%1252
G.W. E 100SPGs50%2362
FV215b 183Tank Destroyers58.97%2845
E 100Heavy Tanks72.06%3401
T110E5Heavy Tanks64.58%3234
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers63.83%3283
E 50 MMedium Tanks66.67%3823
ConquerorGCSPGs57.14%1848
T110E4Tank Destroyers51.61%2668
Obj. 268Tank Destroyers66.36%3724
T-62AMedium Tanks64.22%3810
T110E3Tank Destroyers68.18%2916
FV4005Tank Destroyers63.72%3434
M48 PattonMedium Tanks67.48%3592
Leopard 1Medium Tanks58.94%3198
T57 HeavyHeavy Tanks65%3843
AMX 30 BMedium Tanks57.25%3781
Obj. 907Medium Tanks62.16%3568
S. ConquerorHeavy Tanks64.42%4268
M60Medium Tanks63.16%3867
BadgerTank Destroyers68.09%4343
Obj. 140Medium Tanks55.13%3335
AMX M4 54Heavy Tanks63.23%3558
AMX 13 105Light Tanks61.17%4986
Foch BTank Destroyers50%2739
EBR 105Light Tanks64.19%4448
T-100 LTLight Tanks53.31%4045
Grille 15Tank Destroyers60.87%3462
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks74.8%3811
SheridanLight Tanks56.25%5492
Obj. 430UMedium Tanks69.32%4190
Rhm. Pzw.Light Tanks62.21%3704
Obj. 268 4Tank Destroyers66.35%4293
Obj. 705AHeavy Tanks58.89%3640
K-91Medium Tanks65.45%3908
Obj. 277Heavy Tanks64.66%4411
Obj. 279 (e)Heavy Tanks72.22%3613
Carro 45 tMedium Tanks69.44%3823
T95/FV4201Heavy Tanks72.65%4098
Obj. 260Heavy Tanks62.35%4068
VK 72.01 KHeavy Tanks100%3090
ManticoreLight Tanks70%4007
T-22 med.Medium Tanks80%3249
121BMedium Tanks55.96%4368
AJay__Junior Officer1801459.55%299362.13%3579Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks62.77%3161
KranvagnHeavy Tanks53.13%3922
Vz. 55Heavy Tanks75%3519
60TPHeavy Tanks69.57%3293
B-C 25 tMedium Tanks60.3%3039
STB-1Medium Tanks66.18%3641
Type 5 HeavyHeavy Tanks56.41%2713
121Medium Tanks50%1879
Strv 103BTank Destroyers63.11%2805
CS-63Medium Tanks50%3037
113Heavy Tanks67.74%3286
WZ-132-1Light Tanks53.97%3159
WZ-111 5AHeavy Tanks77.78%3819
AMX 50 BHeavy Tanks59.65%3323
FV215bHeavy Tanks73.33%3255
IS-7Heavy Tanks57.58%3011
Centurion AXMedium Tanks57.01%3432
G.W. E 100SPGs45.45%1316
E 100Heavy Tanks60.87%4531
E 50 MMedium Tanks63.64%3632
ConquerorGCSPGs53.46%1672
T110E4Tank Destroyers63%2554
T110E3Tank Destroyers53.37%2628
FV4005Tank Destroyers59.35%2469
M48 PattonMedium Tanks50.7%3110
Leopard 1Medium Tanks67.46%4358
AMX 30 BMedium Tanks53.69%2770
Obj. 907Medium Tanks62.59%3003
S. ConquerorHeavy Tanks63.91%3467
M60Medium Tanks58.33%3166
BadgerTank Destroyers52.94%3685
EBR 105Light Tanks63.14%3052
T-100 LTLight Tanks80%6172
Obj. 430UMedium Tanks60.85%3274
Obj. 268 4Tank Destroyers58.49%2460
Obj. 705AHeavy Tanks39.13%2375
Obj. 277Heavy Tanks65.98%3308
Carro 45 tMedium Tanks50%4054
T95E6Medium Tanks73.33%3672
T95/FV4201Heavy Tanks62.7%3402
Obj. 260Heavy Tanks65.56%4023
VK 72.01 KHeavy Tanks74.42%3499
ManticoreLight Tanks45.16%1967
Ole_zeroRNGPrivate2883061.11%327869.33%4348Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.98%3422
KranvagnHeavy Tanks55.78%3458
60TPHeavy Tanks63.27%4283
STB-1Medium Tanks62.5%4024
Type 5 HeavyHeavy Tanks57.56%3684
121Medium Tanks55.47%3374
Strv 103BTank Destroyers56.2%3210
113Heavy Tanks59.64%3640
UDES 15/16Medium Tanks64%4224
WZ-132-1Light Tanks58.4%3529
WZ-111 5AHeavy Tanks62.12%4304
AMX 50 BHeavy Tanks59.65%3959
MausHeavy Tanks61.27%3014
IS-7Heavy Tanks72.22%4819
Centurion AXMedium Tanks56.78%3274
T92 HMCSPGs54.61%1540
E 100Heavy Tanks58.25%2826
T110E5Heavy Tanks61.59%2977
Jg.Pz. E 100Tank Destroyers65.77%3081
ConquerorGCSPGs73.33%2111
T110E4Tank Destroyers71.6%3603
T-62AMedium Tanks55.97%3403
T110E3Tank Destroyers67.89%3907
M48 PattonMedium Tanks61.31%3996
Leopard 1Medium Tanks59.82%3368
Obj. 907Medium Tanks65.51%3698
S. ConquerorHeavy Tanks64.47%4434
M60Medium Tanks64.04%4252
Obj. 140Medium Tanks62.41%3419
Foch BTank Destroyers88.89%3934
EBR 105Light Tanks62.87%3925
T-100 LTLight Tanks67.36%3768
Grille 15Tank Destroyers58.06%3015
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks64.29%3733
Obj. 430UMedium Tanks63.51%4174
Obj. 268 4Tank Destroyers62.5%3646
Obj. 277Heavy Tanks62.75%5693
ST-IIHeavy Tanks70.3%4280
Obj. 279 (e)Heavy Tanks61.09%3877
Carro 45 tMedium Tanks76.19%4028
T95E6Medium Tanks63.35%3817
T95/FV4201Heavy Tanks69.52%4038
Obj. 260Heavy Tanks63%4187
VK 72.01 KHeavy Tanks67.89%3789
121BMedium Tanks62.84%4197
Sky1ine__PoSoSiRecruit627962.78%388466.21%4351Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
60TPHeavy Tanks100%1096
WZ-111 5AHeavy Tanks0%5277
E 100Heavy Tanks70%4773
T110E5Heavy Tanks64.52%5064
Leopard 1Medium Tanks65.87%4404
AMX 13 105Light Tanks100%1083
T95/FV4201Heavy Tanks78.95%5461
Abba_on_FeathersPrivate1556965.46%395372.37%4416Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks70.19%4039
KranvagnHeavy Tanks67.19%4092
Progetto 65Medium Tanks70.94%4297
60TPHeavy Tanks63.89%3595
B-C 25 tMedium Tanks62.72%3892
STB-1Medium Tanks70%4694
Strv 103BTank Destroyers71.14%3925
CS-63Medium Tanks66%3921
113Heavy Tanks60.85%4059
WZ-111 5AHeavy Tanks64.84%3962
AMX 50 BHeavy Tanks67.65%4139
MausHeavy Tanks67.35%3032
IS-7Heavy Tanks66.67%3890
E 100Heavy Tanks75%2550
T110E5Heavy Tanks56.52%4153
E 50 MMedium Tanks66.07%3553
ConquerorGCSPGs69.6%1822
T110E4Tank Destroyers59.63%3385
T-62AMedium Tanks60.47%4135
T110E3Tank Destroyers69.7%3085
M48 PattonMedium Tanks61.48%4018
Leopard 1Medium Tanks73.74%4243
T57 HeavyHeavy Tanks81.82%3530
AMX 30 BMedium Tanks68.29%4358
Obj. 907Medium Tanks67.1%4587
S. ConquerorHeavy Tanks67.82%4650
Obj. 140Medium Tanks69.54%4530
AMX 13 105Light Tanks55.56%3540
EBR 105Light Tanks67.31%4051
T-100 LTLight Tanks61.88%3796
Grille 15Tank Destroyers62.07%2389
Obj. 430UMedium Tanks63.87%3904
Obj. 268 4Tank Destroyers57.14%3601
Obj. 705AHeavy Tanks67.68%4045
K-91Medium Tanks58.06%4392
Obj. 277Heavy Tanks64.38%4113
ST-IIHeavy Tanks44.44%2499
Obj. 279 (e)Heavy Tanks65.98%3066
Carro 45 tMedium Tanks28.57%2628
T95E6Medium Tanks60%3167
T95/FV4201Heavy Tanks65.89%3867
Obj. 260Heavy Tanks64.29%4292
VK 72.01 KHeavy Tanks68.6%3779
121BMedium Tanks51.85%2644
HaZe_iS_AlwaYs_H0rnYPrivate3084259.03%274665.67%4240Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks60.13%3154
KranvagnHeavy Tanks52.46%3655
Progetto 65Medium Tanks61.02%3347
60TPHeavy Tanks70%4996
B-C 25 tMedium Tanks60.62%2651
STB-1Medium Tanks61.58%3449
Type 5 HeavyHeavy Tanks64.82%2492
121Medium Tanks45.48%1906
Strv 103BTank Destroyers54.79%2658
CS-63Medium Tanks57.58%3894
113Heavy Tanks56.98%2880
UDES 15/16Medium Tanks75%2817
WZ-132-1Light Tanks50.45%1897
WZ-111 5AHeavy Tanks65.17%3498
AMX 50 BHeavy Tanks64.34%3271
IS-7Heavy Tanks57.97%3000
Centurion AXMedium Tanks66.67%2080
T92 HMCSPGs53.95%1641
Obj. 261SPGs66.67%2349
E 100Heavy Tanks71%4327
T110E5Heavy Tanks53.85%3864
ConquerorGCSPGs60%1887
T110E4Tank Destroyers55.31%2319
T110E3Tank Destroyers57.01%2525
FV4005Tank Destroyers65.7%2697
M48 PattonMedium Tanks54.44%4170
Leopard 1Medium Tanks61.57%3730
AMX 30 BMedium Tanks50%3874
Obj. 907Medium Tanks65.13%3229
S. ConquerorHeavy Tanks60.76%3912
Obj. 140Medium Tanks57.61%3682
AMX M4 54Heavy Tanks55.81%3672
AMX 13 105Light Tanks72.41%4598
EBR 105Light Tanks63.99%3911
T-100 LTLight Tanks61.29%3677
Grille 15Tank Destroyers69%2868
Obj. 430UMedium Tanks55.91%3005
Obj. 268 4Tank Destroyers72.44%3285
Obj. 705AHeavy Tanks57.92%2707
Obj. 277Heavy Tanks57.84%2913
Obj. 279 (e)Heavy Tanks66.51%2958
Carro 45 tMedium Tanks82.14%3586
T95E6Medium Tanks68.18%3592
T95/FV4201Heavy Tanks65.11%3474
Obj. 260Heavy Tanks59.73%3197
VK 72.01 KHeavy Tanks64.5%3511
121BMedium Tanks66.67%4649
Jack_Da_BeAsTRecruit2317660.23%322761.48%3675Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks62.16%2961
KranvagnHeavy Tanks63.31%3791
Progetto 65Medium Tanks60%3012
Vz. 55Heavy Tanks52%3218
B-C 25 tMedium Tanks53.64%2545
STB-1Medium Tanks57.25%3282
Type 5 HeavyHeavy Tanks59.89%3235
CS-63Medium Tanks80%5215
113Heavy Tanks85.71%4931
UDES 15/16Medium Tanks42.86%3951
WZ-132-1Light Tanks52.5%3134
AMX 50 BHeavy Tanks63.27%3026
FV215bHeavy Tanks55.02%3504
MausHeavy Tanks58.2%3225
IS-7Heavy Tanks75.68%4560
Centurion AXMedium Tanks55.6%3032
T92 HMCSPGs46.81%1877
Obj. 261SPGs52.68%1726
FV215b 183Tank Destroyers54.73%2615
E 100Heavy Tanks74.31%3949
E 50 MMedium Tanks59.92%3422
ConquerorGCSPGs58.04%1484
T110E4Tank Destroyers59.84%3312
Obj. 268Tank Destroyers59.34%2707
T-62AMedium Tanks59.68%3265
T110E3Tank Destroyers59.87%3130
FV4005Tank Destroyers59.33%2890
M48 PattonMedium Tanks56.52%3196
Leopard 1Medium Tanks59.62%3664
T57 HeavyHeavy Tanks42.86%4316
AMX 30 BMedium Tanks57.3%3214
Obj. 907Medium Tanks56.46%3007
S. ConquerorHeavy Tanks61.38%3699
BadgerTank Destroyers62.03%3359
Obj. 140Medium Tanks60.98%3434
AMX 13 105Light Tanks43.09%3073
EBR 105Light Tanks63.71%3014
T-100 LTLight Tanks100%5001
Grille 15Tank Destroyers59.46%3235
Obj. 430UMedium Tanks64.81%3233
Obj. 268 4Tank Destroyers65.03%2766
Obj. 705AHeavy Tanks64.24%3280
Obj. 277Heavy Tanks63.18%3190
Obj. 279 (e)Heavy Tanks70.95%3060
Carro 45 tMedium Tanks71.43%3083
T95E6Medium Tanks62.96%3112
T95/FV4201Heavy Tanks63.13%3434
Obj. 260Heavy Tanks70.97%3373
VK 72.01 KHeavy Tanks64.71%3736
T-22 med.Medium Tanks66.67%4500
121BMedium Tanks69.05%3093
Tr0Y_Combat officer10575.24%539373.96%5526Player has no tier 10 tanks or there is no recent data.
EhrenbratanCombat officer14369.93%6015--Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
B-C 25 tMedium Tanks56.25%3518
T95/FV4201Heavy Tanks100%1384
PfeiltastenkornCombat officer1770652.9%198158.61%2720Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
STB-1Medium Tanks100%5775
Type 5 HeavyHeavy Tanks57.09%2120
WZ-111 5AHeavy Tanks58.82%2359
AMX 50 BHeavy Tanks52.07%2619
FV215bHeavy Tanks100%7331
IS-7Heavy Tanks59.22%2619
Obj. 261SPGs61.54%1054
ConquerorGCSPGs72.09%1676
T110E4Tank Destroyers61.54%2274
Leopard 1Medium Tanks33.33%2203
Obj. 907Medium Tanks55.42%2262
S. ConquerorHeavy Tanks56.25%2755
AMX 13 105Light Tanks48.96%2053
EBR 105Light Tanks67.57%2830
Obj. 277Heavy Tanks55.57%2716
Carro 45 tMedium Tanks100%4718
T95E6Medium Tanks66.67%2778
T95/FV4201Heavy Tanks58.4%2453
Obj. 260Heavy Tanks100%6989
VK 72.01 KHeavy Tanks64.52%2677
_WhiteRockII_Junior Officer75467.64%558566.57%5579Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
AMX 50 BHeavy Tanks64.86%5346
Leopard 1Medium Tanks64.74%5152
EBR 105Light Tanks69.29%5134
iimpact__Private352958.29%279763.99%3957Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
STB-1Medium Tanks55.97%3534
IS-7Heavy Tanks63.64%3077
Obj. 907Medium Tanks62.68%3669
S. ConquerorHeavy Tanks77.78%4764
EBR 105Light Tanks62.5%3526
Obj. 277Heavy Tanks55.85%2618
Carro 45 tMedium Tanks100%4165
T95/FV4201Heavy Tanks67.65%3547
VK 72.01 KHeavy Tanks53.85%3432
asde_Recruit1514157.78%241564.78%3577Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks76.47%4418
KranvagnHeavy Tanks62.78%3285
60TPHeavy Tanks36.36%2909
B-C 25 tMedium Tanks59.15%2932
STB-1Medium Tanks58.19%3166
Strv 103BTank Destroyers52.94%2118
CS-63Medium Tanks75%4667
113Heavy Tanks62.5%4032
UDES 15/16Medium Tanks47.75%1710
WZ-111 5AHeavy Tanks60%3467
AMX 50 BHeavy Tanks59.76%4090
G.W. E 100SPGs56%1567
T110E4Tank Destroyers62.31%2770
M48 PattonMedium Tanks100%11936
Leopard 1Medium Tanks53.42%2122
Obj. 907Medium Tanks58.82%3168
S. ConquerorHeavy Tanks54.55%3234
Obj. 140Medium Tanks60.75%2820
EBR 105Light Tanks59.23%2760
Obj. 430UMedium Tanks68.18%2761
Obj. 277Heavy Tanks61.49%2978
T95E6Medium Tanks46.43%2248
T95/FV4201Heavy Tanks62.53%3102
121BMedium Tanks74.07%4652
Al3xsandrus_loves_BaronJunior Officer108859.47%377269.7%3138Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
ConquerorGCSPGs50%1018
EBR 105Light Tanks55.47%3223
FlyllJunior Officer29668.24%608184.62%7462Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
T110E5Heavy Tanks66.67%8540
Leopard 1Medium Tanks94.44%6147
T95/FV4201Heavy Tanks68.75%5324
HORSEllPrivate357463.79%426363.96%4554Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
TVP T 50/51Medium Tanks62.75%4404
KranvagnHeavy Tanks66%5488
60TPHeavy Tanks69.44%3764
B-C 25 tMedium Tanks60.26%3926
STB-1Medium Tanks66.67%5619
CS-63Medium Tanks62.26%5098
AMX 50 BHeavy Tanks63.06%4449
ConquerorGCSPGs58.72%2247
Leopard 1Medium Tanks62.22%5193
Obj. 907Medium Tanks56.94%3971
EBR 105Light Tanks64.71%5243
Obj. 268 4Tank Destroyers64.33%3886
T95/FV4201Heavy Tanks61.11%4149
121BMedium Tanks59.72%5651
__Link___Combat officer290466.36%448965.82%4679Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
STB-1Medium Tanks71.43%4415
CS-63Medium Tanks80%4588
Obj. 907Medium Tanks63.46%4565
Obj. 277Heavy Tanks69.57%6120
magiqueIICombat officer636061.05%324563.45%3981Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
KranvagnHeavy Tanks68.75%3561
60TPHeavy Tanks62.28%3515
B-C 25 tMedium Tanks66.67%4422
STB-1Medium Tanks70.27%2428
CS-63Medium Tanks55.56%2743
113Heavy Tanks64.29%4446
UDES 15/16Medium Tanks53.85%3117
WZ-111 5AHeavy Tanks74.42%4939
AMX 50 BHeavy Tanks62.5%4863
MausHeavy Tanks64.86%3665
IS-7Heavy Tanks61.76%4394
T92 HMCSPGs53.92%2386
Obj. 261SPGs60.17%2114
G.W. E 100SPGs56.55%2036
E 100Heavy Tanks52.38%3924
B-C 155 58SPGs47.83%1372
E 50 MMedium Tanks66.67%2322
ConquerorGCSPGs52.75%2084
T110E4Tank Destroyers60%3072
T110E3Tank Destroyers58.33%3955
Leopard 1Medium Tanks72.73%5700
Obj. 907Medium Tanks100%3391
AMX 13 105Light Tanks100%8739
EBR 105Light Tanks74.07%3292
Pz.Kpfw. VIIHeavy Tanks72.73%3192
Obj. 268 4Tank Destroyers73.33%2901
Obj. 277Heavy Tanks100%3783
Obj. 260Heavy Tanks62.5%3216
ManticoreLight Tanks55.26%1913
T-22 med.Medium Tanks66.67%2685
KissaMies_The_FreakPrivate632161.16%370864.29%4178Toggle tank list
TankClassWin RateWN8
Vz. 55Heavy Tanks66.28%4425
STB-1Medium Tanks65.85%4843
CS-63Medium Tanks61.55%3819
Obj. 907Medium Tanks58.04%3342
S. ConquerorHeavy Tanks65.38%5167
EBR 105Light Tanks58.33%3494
Obj. 277Heavy Tanks61.39%3704
Obj. 279 (e)Heavy Tanks66.04%3619
Nerv0x_Combat officer38666.58%582666.34%5409Player has no tier 10 tanks or there is no recent data.
NameWRWN8
Aljo_DaNinja67.92%4010
CutieRachel60.5%4339
nikod59.7%3359
yoJag3R_54.06%2153
Isegal_59.44%2402
Abrev58.65%3213
AlexyDavid57.74%2800
yolo_Likell55.88%1794
_EIdorado58.35%2845
Padger9458%2612
AugustusWright50.6%1553
Am0uranth67.24%3913
ChillPhill_Sh1tAtTheGame60%3501
mc_tankki59.58%3165
Voykan59.93%2959
Marcesz_Kft60.35%2742
Kaliummangel59.85%2734
JagGgy_DaHippo62.49%3566
sem141157.88%2440
Majo__57.44%2683
Alyae60.17%3256
lostlock61.81%2950
Sak357.62%2800
Erebus861.26%3372
Fabkasten56.43%2384
ralesm198960.96%2792
Kuba_IsHigh_Again55.32%2430
Manfret64.06%4476
Lemisandrus57.47%2482
Ruined_Account63.44%4457
hannez60.82%3256
korana9358.03%2705
Pussiquell60.63%3279
Janek_is_GreatAgain58.15%3271
kontrovers_Capcon55.75%2219
Latzy_WashedUpGamer57.82%3016
Haaky62.65%3460
TuxiAs_x6961.57%3447
QUlNC58.84%3004
_Seeky57.31%2799
smIy59.17%2918
_WhiteRock_60.28%3218
Saltsan_Only_Plays_60TP62.96%3583
szilveszte56.72%2626
Magnesiummangel58.08%2776
Tijmen_Destroyer56.39%2886
RadioPrimate_FM60.3%3123
D3USM4XIMUS62.93%3603
Leechbaer65.59%4180
sM1Iey64.57%4780
Pika_DaHippo64.92%4457
xx98461.54%3588
Aladeen_MerkelESPORTS58.76%2818
lucas_N160.32%3472
tryharderino59.34%3287
__Sean56.29%2583
Mehecske_0256.41%2641
BrainDMG_is_also_DMG59.1%2776
szegeny50.98%1499
Gonzy_heybrother58.56%2878
Pannukka61.98%3292
Mistabys59.33%3136
DADDY_BUNZE64.37%4057
dandlyboing56.34%2647
0kh66_Kft56.21%2742
Goold_Noob_DaHusarz58.53%2924
Berylliummangel61.99%3408
DestR_WashedUpGamer_67.57%5468
Krea__66.86%4160
__Tomy58.49%2849
NlCO_61.63%3527
AJay__59.55%2993
Ole_zeroRNG61.11%3278
Sky1ine__PoSoSi62.78%3884
Abba_on_Feathers65.46%3953
HaZe_iS_AlwaYs_H0rnY59.03%2746
Jack_Da_BeAsT60.23%3227
Tr0Y_75.24%5393
Ehrenbratan69.93%6015
Pfeiltastenkorn52.9%1981
_WhiteRockII_67.64%5585
iimpact__58.29%2797
asde_57.78%2415
Al3xsandrus_loves_Baron59.47%3772
Flyll68.24%6081
HORSEll63.79%4263
__Link___66.36%4489
magiqueII61.05%3245
KissaMies_The_Freak61.16%3708
Nerv0x_66.58%5826WoTLabs is a free, player created web service for World of Tanks. WoTLabs is not an official website of Wargaming.net or any of its services.
World of Tanks is a trademark of Wargaming.net